سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟


سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ مزایا و معایب

سازمانهای پولی و مالی - استاد دولو

صندوق های سرمایه گذاری بسیار متنوعی در سطح جهان وجود دارد. ولی به طور کلی صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته از ابزارهای مالی سرمایه گذاری می کنند : اوراق دارایی (سهام)، اوراق بدهی (اوراق قرضه شرکتی) و اوراق قرضه/مشارکت دولتی (بدون ریسک) .

خالص ارزش دارايي

مهم‌ترين تفاوت ماهيت واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها با سهام يك شركت، تعيين قيمت معاملاتي آن‌ها است. قيمت يك واحد سرمايه‌گذاري صندوق برخلاف قيمت سهام شركت‌ها تحت تأثير ميزان عرضه و تقاضاي آن قرار نمي‌گيرد. مبناي خريد و فروش واحدهاي سرمايه‌گذاري كه توسط شعب صندوق و تحت عنوان صدور يا ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد، خالص ارزش دارايي‌هاي موجود در صندوق در پايان هر روز است از آن‌جايي كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فاقد دارايي فيزيكي بوده، سبد دارايي‌هاي آن متشكل از سهام و اوراق بهادار، اوراق مشاركت و يا وجه نقد است بنابراين خالص ارزش دارايي‌هاي آن در هر روز براساس ارزش روز دارايي‌هاي تشكيل‌دهندة صندوق قابل محاسبه است.

براي تشكيل و ادارة يك صندوق سرمايه‌گذاري مشترك در سهام چندين ركن در اساسنامه پيش‌بيني گرديده است تا اين اركان شرايط اجرايي و نظارتي لازم جهت عملكرد مناسب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را فراهم نمايند.

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوة يك واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز داراي حق رأي صندوق رسميت مي‌يابد. مجمع صندوق بالاترين ركن صندوق قلمداد مي‌گردد و مهم‌ترين وظيفة آن انتخاب مدير، متولي، ضامن و حسابرس و معرفي به سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) جهت تأييد است.

ركن اجرايي صندوق و متخصص در بازار سرمايه است كه لازم است مطابق اساسنامه گزارشات پيش‌بيني شده و اطلاعات قابل ارائه را تهيه و در اختيار متولي، حسابرس و سبا قرار دهد. همچنين با استفاده از تارنماي مربوط به صندوق سرمايه‌گذاري، اطلاعات ذكر شده در بخش اطلاع‌رساني اساسنامه را جهت آگاهي عموم افشاء مي‌نمايد.

ركن نظارتي صندوق محسوب گرديده و توسط مجمع صندوق انتخاب خواهد شد. (يادآوري: هويت متولي و ساير اركان صندوق در اميدنامة مربوطه و در تارنماي هر صندوق افشاء مي‌گردد).

ضامن نيز توسط مجمع انتخاب شده، پس از تأييد سبا در اميدنامة صندوق براي عموم معرفي خواهد شد. منظور از ضمانت در ساختار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك در سهام (در اندازة‌كوچك) فراهم نمودن نقدينگي كافي در شرايطي است كه صندوق براي انجام پرداخت‌ها طبق اساسنامه و يا ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري متقاضيان به قيمت ابطال محاسبه شده وجه نقد كافي نداشته باشد.

ركن ديگر نظارتي است كه از بين مؤسسات حسابرسي معتمد سبا و توسط متولي، جهت تأييد به مجمع صندوق معرفي مي‌گردد. مدت مأموريت حسابرس توسط مجمع تعيين مي‌گردد و حسابرس با قبولي سمت ارائه گرديد وظايف و مسئوليت‌هاي محوله طبق اساسنامه را به عهده خواهد گرفت.

و) كارگزاران صندوق

مدير صندوق براي انجام امور مربوط به معاملات سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از خدمات كارگزاراني كه قبلاً قبولي سمت دريافت شده از آن‌ها را براي سبا ارسال نموده است استفاده خواهد كرد. كارگزاران مذكور كه داراي مجوز فعاليت از سبا هستند علاوه بر وظايف معمول، موظف به انجام وظايف محوله طبق اساسنامه نيز خواهند بود.

نحوة سرمايه‌گذاري در سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ صندوق‌ها:

براي خريد واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها مي‌توان به يكي از شعب معرفي شده در پيوست اساسنامة هر صندوق مراجعه كرده، فرم پذيره‌نويسي/ درخواست صدور واحد سرمايه‌گذاري را تكميل نمود. بدين‌ترتيب مالكيت واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق در دو زمان ممكن است صورت گيرد. اول دورة پذيره‌نويسي اوليه و قبل از شروع فعاليت صندوق كه هر واحد سرمايه‌گذاري به ارزش پاية 1.000.000 ريال فروخته خواهد شد. دوم، پس از موفقيت در جذب حداقل سرمايه در مرحلة پذيره‌نويسي و آغاز فعاليت صندوق سرمايه‌گذاري است. از آن پس صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري براي متقاضيان به قيمت صدور اعلام شده يك روز پس از تكميل فرم درخواست مربوطه نزد شعب معرفي شده توسط مدير در اساسنامه صورت خواهد گرفت.

كلية دريافت‌ها و پرداخت‌هاي سرمايه‌گذاران با صندوق بايد از طريق حساب ‌بانكي معرفي شده صورت گيرد و سرمايه‌گذاران بايد فيش بانكي مربوطه را به همراه فرم تكميل شده درخواست صدور واحد سرمايه‌گذاري به نمايندة شعبه تحويل داده، پرينت تكميل شدة رسيد پذيره‌نويسي/ درخواست صدور واحد سرمايه‌گذاري را حتماً از نمايندة شعبه دريافت نمايند تا در صورت لزوم جهت پيگيري صدور گواهي سرمايه‌گذاري قابل ارائه باشد. لازم به يادآوري است كه حداقل سرمايه‌گذاري لازم در صندوق‌هاي سرمايه‌گذار حاضر، خريد 10 واحد سرمايه‌گذاري توسط هر سرمايه‌گذار و بيشترين مقدار مجاز براي هر سرمايه‌گذار خريد 5% حداكثر واحدهاي سرمايه‌گذاري يك صندوق است.

براي خروج از سرمايه‌گذاري و اصطلاحاً ابطال واحد سرمايه‌گذاري نيز همانند مرحلة صدور، لازم است كه سرمايه‌گذار با مراجعه به يكي از شعب معرفي شده توسط مدير در اساسنامه، فرم مربوطه را از نمايندة شعبه دريافت نموده و با تكميل اين فرم تقاضاي ابطال تمام يا تعدادي از واحدهاي سرمايه‌گذاري خود را ارائه نمايد. مبناي محاسبه، قيمت ابطال واحد سرمايه‌گذاري روز بعد از تاريخ درخواست ابطال خواهد بود و پس از كسر هزينه‌هاي مربوط به ابطال (كه در بخش هزينه‌ها به تفصيل به آن اشاره شده است) حداكثر ظرف 7 روز كاري از تاريخ درخواست ابطال وجه مربوطه به حسابي كه سرمايه‌گذاري معرفي نموده است واريز خواهد گرديد. در صورتي كه سرمايه‌گذار بخشي از واحدهاي سرمايه‌گذاري خود را ابطال نمايد براي بخش باقيماندة آن گواهي سرمايه‌گذاري جديدي صادر خواهد شد كه اين صدور مشمول هزينة صدور گواهي نخواهد بود.

عايدي صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري:

افراد از سه طريق مي توانند با سرمايه گذاري در صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري درآمد كسب كنند:

1- درآمد هايي كه از طريق سود نقدي سهام هاي صندوق و بهره اوراق قرضه موجود در صندوق بدست مي آيد. اين درآمد ها هر ساله توسط صندوق به سرمايه گذاران بعنوان سود نقدي توزيع مي شود.

2- اگر صندوق اوراق بهاداري را كه قيمت آنها افزايش يافته پيدا كرده است، بفروشد بازده سرمايه اي بدست خواهد آورد. بيشتر صندوق ها اين عايدي ها را هم بعنوان سود بين سرمايه گذاران تقسيم مي كنند.

3 - اگر ارزش اوراق بهادار موجود در صندوق افزايش پيدا كند اما مديران صندوق آنها را براي شناسايي بازده سرمايه اي نفروشند ارزش سهام صندوق افزايش پيدا خواهد كرد. در اين صورت شما مي توانيد سهام خود را با سود بيشتر بفروش برسانيد. معمولا" صندوق ها اين سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ امكان را به شما خواهند داد كه بجاي دريافت سود هاي خود آنها را مجددا" در صندوق سرمايه گذاري كرده و سهام بيشتري دريافت كنيد.

انواع صندوق­های مشترك سرمایه­گذاری

صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک برحسب نوع اوراق بهاداری که در چارچوب اهداف و افق زمانی خود در آنها سرمایه­گذاری می­کنند، به انواع مختلفی تقسیم­بندی می­شوند:

1. صندوق­های مشترك سرمایه­گذاری بازار پول (Money Market Funds)؛ صندوق­هایی هستند که در اوراق بهادار کوتاه‌مدت با سررسید کمتر از یک‌سال (مانند اوراق خزانه، گواهی سپرده بانکی و اوراق تجاری) فعالیت می­کنند و غالباً به‌دنبال ثبات یا کسب سود کوتاه­مدت هستند. ویژگی این صندوق، ریسک پایین و بازده پایین بوده و بازار پول، شامل ابزار كوتاه­مدت بدهی نظیر اوراق خزانه است. [13]

2. صندوق­های مشترك سرمایه­گذاری در سهام (Stock / Equity Funds)؛ صندوق­های مشتركی كه در سهام شركت­ها سرمایه­گذاری می­كنند، دامنه وسیعی از صندوق­ها را شامل می­شوند. معمولاً هدف عمده این صندوق­های سرمایه­گذاری بلندمدت برای كسب بازده سرمایه­ای و درآمدهای نقدی اندك است. صندوق­های سهام در درجه اول بر روی سهام، سرمایه­گذاری می­کنند و سهام انتخابی بستگی به هدف سرمایه­گذاری صندوق دارد؛ که می­تواند سرمایه­گذاری در شرکت­های با سابقه و قدیمی که سود سهم بالایی پرداخت می­کنند و یا سرمایه­گذاری در شرکت­های جدید التأسیس و کم­سابقه که به‌دنبال رشد هستند، باشد. [14]

3. صندوق­های مشترك سرمایه­گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (Fixed-Income Funds)؛ یك نوع صندوق سرمایه­گذاری مشترك كه هدف آن تأمین درآمد ثابتی با حداقل ریسك است. این صندوق­ها بر روی اوراق قرضه شركت­ها، دولت­ها و شهرداری­ها سرمایه­گذاری می­کنند. عمده سرمایه­گذاران این صندوق­ها سرمایه­گذاران محافظه‌كار و افراد بازنشسته هستند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قرضه برخلاف سرمایه­گذاری مستقیم در اوراق قرضه، دارای سررسید و یا ضمانت بازپرداخت سرمایه نیست و با توجه به تنوع گسترده در اوراق قرضه صادره، هم به‌لحاظ سررسید و سایر شرایط و هم از نظر صادرکننده، صندوق­های قرضه از تنوع بسیار بالایی برخوردارند. اگرچه این صندوق­ها بازدهی بالاتر از گواهی سپرده و سرمایه­گذاری در صندوق­های بازار پول دارند، اما به‌دلیل وجود انواع مختلفی از اوراق قرضه با درجات ریسک مختلف از ریسک بالاتری برخوردارند. [15]

4. صندوق‌های مشترك سرمایه­گذاری ترکیبی یا متوازن (Hybrid / mixed Funds)؛ این­گونه از صندوق­ها بر روی مجموعه­ای از دارایی­ها مثل سهام، اوراق قرضه و اوراق بهادار بازار پول سرمایه­گذاری می­کنند و برحسب شرایط موجود و پیش­بینی روند آتی بازار، ترکیب مناسبی از اوراق بهادار گوناگون را با توجه به اهداف و سیاست­های صندوق، در سبد خود جای می‌دهند؛ برای همین، سرمایه­گذاران از تنوّع وانعطاف‌پذیری بالایی در انتخاب برخوردارند. این صندوق، مناسب حال كسانی است كه هم‌زمان به‌دنبال تركیبی از امنیت، عایدی نقدی و بازده سرمایه­ای هستند. [16]

5. صندوق رشد و توسعه (Growth Fund)؛ این صندوق‌ها نوعی دیگر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که سیاست آنها برمبنای خرید سهام شرکت‌هایی است که در یک صنعت رو به‌رشد و با فرصت‌های سرمایه­گذاری فراوان قرار دارد. به‌همین جهت قیمت‌های سهام آنها به تناسب فرصت‌های سرمایه­گذاری و میزان رشدی که دارند، افزایش می‌یابد. بدیهی است که این نوع صندوق‌ها از مخاطره بسیار بالایی برخوردارند. [17]

6. صندوق سرمایه‌گذاری بین­المللی؛ این شرکت­ها در اوراق بهادار شرکت­های خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند. سهام این نوع شرکت‌ها بیشتر مورد تقاضای آن دسته از سرمایه‌گذارانی است که قصد دارند از رشد اقتصادی یک کشور خاص بهره‌مند شوند. این شرکت‌ها به‌خاطر مدیدیت حرفه‌ای و آشنایی با مقررات خاص آن کشور، فرایند تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری خارجی را آسان می‌کند

مزایای صندوق های مشترک سرمایه گذاری:

1. تنوع‌بخشی اوراق بهادار (Diversification) و کاهش ریسک؛ با توجه به قوانین موجود، صندوق­های سرمایه­گذاری مشترك، مجاز به سرمایه­گذاری در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار صنایع و شرکت­های مختلف هستند. لذا سبد صندوق، دارای تركیب متنوعی است و این مطلب ریسك سرمایه­گذاری در صندوق را به‌نحو چشم­گیری كاهش می­دهد. [20]

2. نقدشوندگی (High Liquidity)؛ یكی از مهم‌ترین ویژگی‌های هر سرمایه‌گذاری، قابلیت تبدیل به وجه نقدشدن آن در زمانی است كه سرمایه‌گذار به هر دلیلی تصمیم به تغییر موضع سرمایه‌گذاری خود و خروج می‌گیرد. با توجه به ارگانی كه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترك در سهام پیش‌بینی شده است، سرمایه‌گذاران در هر زمان می‌توانند با توجه به خالص ارزش روز، دارایی‌های موجود در صندوق و پس از كسر هزینه‌های مربوطه، تمام یا تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به وجه نقد تبدیل یا اصطلاحاً ابطال نمایند

3. صرفه‌جویی نسبت به مقیاس؛ به‌دلیل انجام معاملات در حجم زیاد و تحقیقات توسط کادر حرفه‌ای صندوق، هزینه­های مربوطه، به‌نسبت نوسانات احتمالی و غیر قابل پیش­بینی در خرید و فروش مستقیم سهام، به‌مراتب پایین­تر است.

4. مدیریت حرفه­ای (Professional Management)؛ برخورداری از مدیریت حرفه­ای، یکی از مهم‌ترین مزایای صندوق­های سرمایه­گذاری به‌شمار می­رود. با عنایت به توانایی مالی صندوق‌های سرمایه­گذاری مشترك، این صندوق­ها قادر به جذب و استخدام مدیران حرفه­ای در زمینه بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه و استفاده از بهترین نرم‌افزارهای موجود هستند. بنابراین در اكثر موارد، پرتفوی آنان بهترین وضعیت تركیب سهام را نشان می­دهد.

5. قابلیت دسترسی؛ صندوق­ها امکانات مطلوبی را در راستای سهولت دسترسی و خرید و فروش آسان واحدهای سرمایه­گذاری در اختیار سرمایه­گذاران قرار می­دهند

معایب صندوق های سرمایه گذاری

1) مدیریت حرفه ای : همانطور که مدیریت حرفه ای یکی از مزایای صندوق های سرمایه گذاری است یکی از معایب آن نیز به شمار می رود. چون مدیران حرفه ای ممکن است به فکر منافع خود باشند و همواره در جهت بهتر شدن بازده ی سرمایه گذاران عمل نکنند (به ویژه اگر درآمد آن ها ارتبط چندانی با سود صندوق نداشته باشد)

2) تنوع زیاد : تنوع بیش از حد ممکن است سبب کاهش بازده ی سرمایه گذار شود زیرا اگر در یک سهم سود زیادی کسب کنید به دلیل آنکه آن سهم بخش کوچکی از سبد را تشکیل می دهد، بازده ی شما تغییر چندانی نخواهد داشت

ریسک سرمایه گذاري در صندوق

البته تمهیدات لازم به عمل آمده تا سرمایه گذاري در صندوق سودآور باشد، ولی سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ احتمال وقوع زیان در

سرمایه گذاري هاي صندوق همواره وجود دارد. بنابراین ، سرمایه گذاران باید به همه ریسکهاي سرمایه گذاري

در صندوق از جمله ریسکهاي زیر توجه ویژه مبذول دارند.

1. ریسک کاهشارزش دارایی هاي صندوق : صندوق ها عمدتاً در سهام شرکت ها سرمایه گذاري می کنند

و ارزش سهام هر شرکت در بازار تابع عوامل متعددي از جمله وضعیت سیاسی ، اقتصادي ، اجتماعی ، صنعت

موضوع فعالیت و وضعیت خاص آن شرکت است.لذا قیمت سهام در بازار می تواند کاهش یافته و در اثر آن

صندوق و سرمایه گذاران آن متضرر شوند.

2. ریسک نکول اوراق مشارکت : اوراق مشارکت شرکت ها بخشی از دارایی هاي صندوق را تشکیل میدهد.

اگرچه صندوق در اوراق مشارکتی سرمایه گذاري میکند که سود و اصل آن توسط یک موسسه معتبر تضمین

شده است، ولی این احتمال وجود دارد که ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع اصل و سود اوراق

مشارکت مذکور ، عمل ننمایند.

3. ریسک نوسان بازده بدون ریسک : در صورتیکه نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق

مشارکت دولتی) در انتشارهاي بعدي توسط ناشر افزایشیابد ، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی براي آنها

تضمین شده است در بازار کاهش می یابد. چنانچه صندوق در این نوع اوراق سرمایه گذاري کرده باشد ممکن است متضرر شود

كارمزد اركان و هزينه‌هاي صندوق:

مهم‌ترين هزينة مربوط به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كارمزدي است كه اركان اجرايي و نظارتي صندوق(مدير، متولي و ضامن) به علت خدمات ارائه شده و ريسك متحمل شده بابت ضمانت نقدشوندگي دريافت مي‌نمايند

2- هزينة تأسيس و تسويه

3- هزينة مجامع و عضويت در كانون‌ها

در حالي‌كه هزينه‌هاي كارمزد و دوره‌اي از محل دارايي‌هاي صندوق پرداخت مي‌گرديد و منجر به كاهش خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق متناسب با هزينة روزانه مي‌شد، برخي هزينه‌هاي ديگر مربوط به زمان و تعداد فرآيند صدور سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ و ابطال سرمايه‌گذار مي‌گردد. بنابراين چنين هزينه‌‌اي به طور مستقيم به سرمايه‌گذار تحميل گرديده، سرمايه‌گذار با برنامه‌ريزي صحيح سرمايه‌گذاري خود مي‌تواند اين هزينه‌ها را به حداقل رساند.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس( EFT ):

صندوق قابل معامله در بورس یا ETF ، ابزاری برای سرمایه گذاری به حساب می آید که دربرگیرنده سبدی ازسهام به صورت زیر مجموعــه ای از یک شاخص معین، نظیر شاخص Standard & Poors 500 می باشد. این نوع صندوق ها تنها از طریق کارگزاران به سرمــایه گذاران حقیــقی ارائه می گردد و همانند سهام عادی در بورس قابل معامله هستند.صندوق های قابل معامله در بورس ممکن است مانند سهام، به صورت استقراضی به فروش بروند ( Short Selling ) - به امید آنکه که ارزش شاخص در آن افت کند - و یا به طور اعتباری خریداری گردند( Buying on Margin ) .

صندوق قــابل معامله در بورس ابــزاری رایج در میان سرمــایه گذاران نهادی به شمــار می رود و به آنها امکان می دهد، معاملات بزرگ و سریعی را در بخش هایی گوناگون و تخصصی نظیر نفت، طلا، مدیریت پسماندها و تولید محصولات نیمه رسانا انجام دهند. این قبیل سرمایه گذاران، همچنین از ETF ها برای پوشش ریسک معاملات سهام، اوراق قرضه، کالا و دیگر انواع اوراق بهـــادار استفاده می کنند. این صنـــدوق ها، در مقـایسه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک، مجموعه وسیع تری از شاخص ها را در اختیار سرمایه گذاران حقیقی قرار می دهند

یکی از انواع معروف صندوق های سرمایه گذاری، صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(Exchange Traded Fund) یا ETF نام دارد که گرچه مانند صندوق های سرمایه گذاری معمولی است ولی مانند یک سهم در بازار سرمایه معامله و قیمت آن در نتیجه ی عرضه و تقاضا مشخص می شود.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ مزایا و معایب

برای کشورهایی که در حال توسعه هستند یا به اصطلاح بازارهای نوظهوری دارند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار حیاتی است.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ مزایا و معایب

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ مزایا و معایب

چکیده
برای کشورهایی که در حال توسعه هستند یا به اصطلاح بازارهای نوظهوری دارند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار حیاتی است. شرکت‌هایی که در این کشورها مشغول به فعالیت هستند، برای گسترش فروش بین‌المللیِ خود به سرمایه و تجربه شرکت‌های چند‌ملیّتی نیاز مبرم دارند. این کشورها به سرمایه‌گذاری خصوص خارجی در حوزه‌های زیرساخت‌ها، انرژی، و منابع آبی نیاز دارند تا بتوانند شغل‌های بیشتری ایجاد کنند و به تبع آن سطح عمومی دستمزدها افزایش یابد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای شرکت‌ها، موجب کاهش پارتی‌بازی، رشوه، و خنثی کردن اثرات فعالیت‌های سیاسی می‌شود. در نتیجه، در سرتاسر جهان، این پول هوشمند است که به بهترین کسب و کارها پاداش می‌‌دهد. محصولات و خدمات این شرکت‌ها در مقایسه با آن‌هایی که از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استفاده نمی‌کنند، با سرعت بیشتری روانه بازارها می‌شود.

تعداد کلمات 1888/ تخمین زمان مطالعه 10 دقیقه

سرمایه گذاری خارجی


آنچه که ممکن است برای شما اهمیت داشته باشد

چگونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهد؟
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، زمانی اتفاق می‌افتد که یک فرد یا یک کسب‌و‌کار، مالک 10 درصد یا بیشتر از سهام یک شرکت خارجی باشد. اگر یک سرمایه گذار کمتر از 10 درصد از سهام یک شرکت خارجی را در اختیار داشته باشد، طبق تعریف صندوق بین المللی پول، بخشی از پرتفوی سهام او محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب نمی‌شود.
مالکیت 10 درصد از سهام یک کشور به سرمایه‌گذار، قدرت کنترل شرکت بر اساس علایق خودش را نمی‌دهد، بلکه در عوض به او این قدرت را می‌دهد که در مدیریت شرکت، عملیات اجرایی و سیاست‌گذاری‌ها اعمال نفوذ کند. به همین دلیل، دولت‌ها و حکومت‌ها همواره افرادی را که در کسب‌و‌کارهای آن کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، به دقت زیر نظر دارند.
آستانۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای کنترل مدیریتی یا خریدن عمده سهام یک شرکت، طبق استانداردهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، مالکیت حداقل 10 درصد از سهام شرکتی است که در یک کشور خارجی فعالیت می‌کند. با این حال، این تعریف از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارای انعطاف است، زیرا مواردی وجود دارند که کنترل موثر سهام‌های عمده در یک شرکت، می‌تواند حتی با داشتن سهامی کمتر از 10 درصد نیز محقق شود.
بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، در سال 2017 حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مبلغ 1.52 تریلیون دلار بوده است که این مقدار در مقایسه با مقدار سرمایه‌گذاری مستقیم در سال 2016 که 1.8 تریلیون دلار بوده است، 16 درصد کاهش داشته است. این کاهش، در کشورهای توسعه‌یافته، 27 درصد بوده است. در ایالات متحده نیز، پس از جهش سرمایه‌گذاری مستقیم در سال 2016، اکنون به سطح عادی خود بازگشته است.

اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

برای کشورهایی که در حال توسعه هستند یا به اصطلاح بازارهای نوظهوری دارند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار حیاتی است. شرکت‌هایی که در این کشورها مشغول به فعالیت هستند، برای گسترش فروش بین‌المللیِ خود، به سرمایه و تجربه شرکت‌های چند‌ملیتی نیاز مبرم دارند. این کشورها به سرمایه‌گذاری خصوص خارجی در سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ حوزه‌های زیرساخت‌ها، انرژی، و منابع آبی نیاز دارند تا بتوانند شغل‌های بیشتری ایجاد کنند و به تبع آن سطح عمومی دستمزدها افزایش یابد. گزارش سازمان ملل متحد به این کشورها هشدار داده است که تغییرات آب‌و‌هوایی، اثرات شدیدتری بر این کشورها خواهد داشت.
در سال 2017، کشورهای در حال توسعه در مجموع 37 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص دادند. آن‌ها 43 درصد از کل سرمایه‌گذاری های جهان را نیز به خود اختصاص داند. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در قارۀ آسیا، بزرگ‌ترین ناحیه‌ی جغرافیایی دریافت کنندۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، 2 درصد افزایش داشته است.
اقتصادهای توسعه‌یافته، مانند اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده نیز به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیاز دارند. کسب‌و‌کارهای این اقتصادها به دلایل مختلف به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیاز دارند. بیشتر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی که در این اقتصادها انجام می‌شود، از طریق ادغام مالکیت میان شرکت‌های کهنه‌کار صورت می‌پذیرد. سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های جهانی در بیشتر موارد، یا برای ساختاردهی مجدد و یا برای تمرکز مجدد بر کسب‌و‌کارهای کلیدی، مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مزایای زیادی برای اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاران و پذیرندگان در پی دارد. جریان سرمایه در سرتاسر جهان به سوی کسب‌و‌کارهایی که دارای پتانسیل رشد بالایی هستند، سرازیر می‌گردد. سرمایه‌گذاران به دنبال بهترین نرخ بازگشت سرمایه به همراه کمترین ریسک تحمیلی هستند. این انگیزۀ سود، فارغ از رنگ پوست ساکنان یک سرزمین، عقاید مذهبی، و یا دیدگاه‌های سیاسی هستند.
این موضوع به کسب‌و‌کارهای موفق، بدون توجه به نژاد، رنگ و عقیده، مزیت رقابتی اعطا می‌کند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای شرکت‌ها موجب کاهش پارتی‌بازی، رشوه و خنثی کردن اثرات فعالیت‌های سیاسی می‌شود. در نتیجه در سرتاسر جهان، این پولِ هوشمند است که به بهترین کسب‌و‌کارها پاداش می‌دهد. محصولات و خدمات این شرکت‌ها در مقایسه با آن‌هایی که از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استفاده نمی‌کنند، با سرعت بیشتری روانه بازارها می‌شود.
سرمایه‌گذاران منفرد نیز از مزایای سود مناسب در کنار ریسک پایین بهره‌مند می‌شوند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باعث می‌شود که شرکت‌ها، شعبات خود را خارج از یک کشور، صنعت و یا سیستم اقتصادی خاص، تنوع ببخشند. متنوع‌سازی، همواره موجب افزایش بازگشت درآمد می‌شود، بدون آنکه ریسک تحمیل‌شده را افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI)


کسب‌و‌کارهای دریافت‌کنندۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، می‌توانند از مزایای سیستم‌های مدیریتی پیشرفته، حسابداری خبره، یا راهنمایی‌های قانونی که از سوی سرمایه گذاران به آن‌ها داده می÷شود، بهره‌مند گردند. آن‌ها می‌توانند از این طریق، آخرین تکنولوژی دنیا، عملیات اجرایی موفق و ابزارهای مالی نوین را در کسب‌و‌کارهای خود، یک‌پارچه‌سازی و به‌کارگیری نمایند. با اتخاذ این روش‌ها، شرکت‌ها می‌توانند سبک زندگی کارکنانشان را بهبود بخشند، که به معنای افزایش استانداردهای زندگی برای مردم کشوری است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دریافت کرده‌اند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بهترین شرکت‌ها در هر کشوری پاداش می‌دهند و باعث کاهش تاثیرات حکومت‌های محلی بر این شرکت‌ها می‌شوند.
کشورهای دریافت‌کنندۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند افزایش استانداردهای زندگی را در میان مردمشان به وضوح مشاهده کنند. هر زمانی که شرکت‌ها از این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند شوند، قادر به پرداخت مالیات بیشتری نیز خواهند بود؛ اما متاسفانه برخی از کشورها، به منظور پیشنهاد مشوق‌های مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از مزایای مالیات بیشتر چشم‌پوشی می‌کنند.
دیگر مزیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، این است که اثرات عدم ثبات اقتصادی ناشی از «پول نقد در گردش» را خنثی می‌سازد. این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که وام‌دهندگان کوتاه‌مدت و دلالان ارز، موجب به وجود آمدن حباب قیمتی در اقتصاد شوند. آن‌ها به یک‌باره پول بسیار زیادی را سرمایه‌گذاری می‌کنند و سپس، سرمایه‌های خود را در مدت بسیار کوتاهی به پول نقد تبدیل می‌کنند.
این گونه فعالیت‌ها منجر به خلق دوره‌های شدید رونق - افول (boom-bust cycle: نوعی نابهنجاری اقتصادی است که طی آن در دوره‌های کوتاه‌مدت، اقتصاد به واسطۀ افزایش فعالیت کسب‌و‌کارها، رونق ناگهانی و شدید را تجربه می‌کند و در پی آن با یک رکود عظیم ناگهانی مواجه می‌شود، و این سیکل به صورت متوالی رخ می‌دهد تا اینکه اقتصاد را به ورشکستگی می‌رساند) می‌شود که اقتصاد یک کشور با به مرز ویرانی می‌رساند و پایانی خواهد بود بر رژیم سیاسی حاکم بر آن کشور. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اما به زمان بیشتری برای تحکیم نیاز دارد و اثر مثبت ماندگاری بر اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد.

معایب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

کشورها نباید در صنایع مهم و استراتژیک، اجازه بدهند که مالکیت خارجی زمام امور را در دست بگیرد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، این امر می‌تواند مزیت رقابتی کشورها را پایین بیاورد.
دومین موضوع این است که سرمایه‌گذاران خارجی، با سلب ارزش از کسب‌و‌کار ممکن است آن را به یغما ببرند. آن‌ها ممکن است بخش‌هایی از کسب‌و‌کار که سودآوری و آیندۀ خوبی ندارند، به سرمایه گذاران داخلی ناآگاه بفروشند. آن‌ها ممکن است شرکت را وثیقه‌ای قرار دهند تا از وام‌های داخلی کم‌بهره استفاده کنند و به جای سرمایه‌گذاری مجدد با استفاده از این وام‌ها بر کسب‌و‌کار در کشور وام‌دهنده، این پول‌ها را به کشوری که شرکت مادر در آن فعالیت می‌کند، انتقال دهند.

توافق‌نامه آزاد تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

توافق‌نامه‌ها، ابزارهای بسیار قدرتمندی برای کشورها هستند که بتوانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشویق نمایند. یک مثال بسیار خوب در این زمینه، توافق تجارت آزاد آتلانتیک شمالی (نفتا) است؛ که بزرگ‌ترین توافق آزاد تجاری در جهان است. این توافق، موجب افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان کشورهای ایالات متحده، کانادا، و مکزیک تا سقف 452 میلیارد دلار در سال 2012 شده است. این تنها یکی از مزایای نفتا بوده است.

روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است به چند روش مختلف اجرا شود؛ مانند افتتاح یک شعبه یا تأسیس شرکت در کشور دیگر، تصاحب یا خرید عمده سهام یک شرکت خارجی و یا به وسیله ادغام در یک شرکت خارجی یا سرمایه‌گذاری مشترک با یک کسب‌و‌کار خارجی.

انواع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به طور مرسوم، در سه گروه افقی، عمودی و مختلط طبقه‌بندی می‌شوند. یک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افقی، اشاره به این موضوع دارد که سرمایه‌گذار، همان نوع کسب‌و‌کاری که در کشور خودش یا هر کشور دیگری (غیر از کشور دریافت کننده سرمایه‌گذاری) دارد، در کشور دریافت‌کننده راه‌اندازی و اجرایی می‌کند؛ مثلاً یک تولید کنندۀ تلفن همراه در ایالات متحده، در کشور چین یک دفتر راه‌اندازی می‌کند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عمودی، نوعی از سرمایه‌گذاری است که طی آن سرمایه‌گذار، کسب‌و‌کاری متفاوت، اما مرتبط با آنچه در کشور دیگر انجام می‌دهد، در کشور دریافت‌کننده سرمایه، راه‌اندازی می‌کند یا سهام شرکتی را می‌خرد و یا اینکه با شرکتی دیگر، مشترکاً فعالیت می‌کنند. برای مثال، هنگامی که یک شرکت تولیدی اقدام به خرید عمدۀ سهام شرکتی می‌نماید که در کشور خارجی، بخشی از نیازمندی‌ها و یا مواد اولیۀ آن شرکت تولیدی را فراهم می‌کند.
نوع مختلط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این است که شرکت یا فردی، اقدام به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهایی می‌نماید که کاملاً متفاوت با آنچه در کشور خودش انجام می‌دهد، می‌باشد. از آن‌جایی که این نوع از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مستلزم ورود به صنعتی است که سرمایه‌گذار هیچ‌گونه دانش و تخصصی در آن ندارد، اغلب این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها به شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکتی که هم‌اکنون در بازار کشور خارجی مشغول به فعالیت است، منجر می‌شود.

آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

چهار مؤسسه مسئول آمار و ارقام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند:
1. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، که مسئول چاپ نشریه «پایش روندهای سرمایه‌گذاری جهانی (Global Investment Trends Monitor)» است. این نشریه، روندهای کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در سرتاسر جهان، خلاصه و ارائه می‌نماید.
2. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، که هر 3 ماه، گزارشی از وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو را منتشر می‌کند. این سازمان، هم جریان‌های سرمایه ورودی و هم خروجی را در هر کشور گزارش می‌نماید. تنها اطلاعاتی که این سازمان ارائه نمی‌دهد، آمار گردش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان بازارهای نوظهور است.
3. صندوق بین‌المللی پول، اولین گزارش «بررسی جهانی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» را در سال 2010 منتشر کرد. این گزارش سالانۀ جهانی، به صورت برخط بر روی پایگاه داده‌های این نهاد، قابل دسترسی است، و موقعیت‌های سرمایه‌گذاری برای 72 کشور را مورد پوشش قرار می‌دهد. برای تهیه این گزارش‌ها، صندوق بین‌المللی پول از کمک‌های بانک مرکزی اروپا، یورو استیت، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، بهره گرفته است.
4. ادارۀ تحقیقات اقتصادی ایالات متحده، گزارشی دربارۀ فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان شرکای خارجی شرکت‌های مستقر در ایالات متحده ارائه می‌نماید. این اداره، آمارهای مالی و اجرایی این شرکا را منتشر می‌کند و بیان می‌کند که کدام شرکت‌های آمریکایی توسط افراد خارجی خلق و یا تصاحب شده‌اند. هم‌چنین شرح می‌دهد که کدام شرکت÷های ایالات متحده، در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

مسئولیت بین المللی دولت در قبال نقض تعهدات سرمایه گذاری خارجی مقاله

امروزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری از جمله موضوعات حقوق بین الملل است که مستلزم مداقه و بذل توجه بیش از پیش است، چرا که در سال‌های اخیر شاهد رشد فزاینده سرمایه‌گذاری، از جانب کشورهای سرمایه فرست در کشورهای سرمایه پذیر هستیم، و به‌تبع آن انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری نیز رو به تزاید گذاشته است. در نظام حقوق بین‌الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت‌ها در برابر فرد تعهدات اولیه‌ای را به‌ویژه در زمینة حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته‌اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده‌ای و نیز قواعد عام مسئولیت بین‌المللی، از جمله قاعده عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می‌یابد. غرامت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد دولت با بیگانگان از جمله مباحث مهم حقوق بین‌الملل عمومی بوده است و عمدتا در تجارت بین‌الملل کاربرد دارد. لذا در پاسخ این سوال که مسئولیت بین‌المللی دولت میزبان ناشی از نقض قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟باید گفت در دهه‌های اخیر موضوع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری این امکان به سرمایه‌گذاران به‌عنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استناد جویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری صرفا در مورد مصادره اموال سرمایه‌گذار نیست. امکان استناد به مسئولیت دولت از سوی سرمایه‌گذاران، در پرتو حقوق سرمایه‌گذار در معاهدات دوجانبه و چندجانبه به این مسئولیت چهره‌ای خاص می‌بخشد و قواعد آن را تا حدودی از نظام عام مسئولیت دولت جدا می‌کند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزم اعمال نظام فرعی مسئولیت دولت است که در چارچوب این معاهدات به وجود می‌آید.

خلاصه ماشینی:

لذا در پاسخ این سؤال که مسئولیت بین‌المللی دولت میزبان ناشی از نقض قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟باید گفت در دهه‌های اخیر موضوع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری این امکان به سرمایه‌گذاران به‌عنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استناد جویند. لذا دولت یا سازمان بین‌المللی، زمانی مسئول شناخته می‌شود و موظف به جبران خسارت می‌باشد که فعل یا ترک فعل مغایر با تعهدات حقوقی خود ناشی از قواعد حقوق بین‌الملل را مرتکب شود که این قواعد در کنار معاهده، عرف، اصول کلی حقوقی شامل قرارداد دوجانبه نیز می‌باشد (خواجه پیری، 1389: 47). لیکن بحثی که از جانب برخی حقوقدانان مطرح‌شده این است که وجود شبکه بزرگ معاهدات سرمایه‌گذاری که در همه آن‌ها تقریباً به نحو یکنواخت پرداخت غرامت در صورت سلب مالکیت از بیگانگان پیش‌بینی‌شده است، نشان از توافق عمومی دولت‌ها بر چنین تکلیفی است (زمانی، 1393: 242). بخش دوم: جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی توسط دولت میزبان از همان زمان‌های اولین سلب مالکیت‌ها، کشورهای سرمایه پذیر و سرمایه فرست دیدگاه مشترکی در مورد آثار مترتب بر آن نداشتند و هرکدام با در نظر گرفتن منافع خود در مورد پرداخت غرامت از نظریاتی دفاع می‌کردند. با اینکه در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی زمانی که یک‌طرف اغلب دولت میزبان تخلف یا نقض تعهدی در برابر طرف دیگر یا همان سرمایه‌گذار مرتکب می‌شود، ملزم است که در مقابل این عمل خود اقدام به جبران خسارت نماید.

موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور چیست؟

پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال، میزان جلب سرمایه‌های خارجی به ۶ میلیارد دلار برسد.

براساس هدفگذاری‌های اقتصاد ایران برای تحقق توسعه و رسیدن به برنامه‌های مورد نظر مانند رشد ۸ درصدی اقتصاد ناگزیر به جذب سرمایه‌های خارجی هستیم. برای تحقق این امر فارغ از مشکلات خارجی اعم از تحریم‌ها و نقل و انتقال پول، باید موانع و مشکلات داخلی را نیز بهبود بخشیم تا در این شرایط حساس کنونی بتوانیم از فرصت سرمایه‌های خارجی نهایت استفاده را ببریم.

به تازگی نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی از جلب ۳.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قالب پروژه‌های مصوب هیات سرمایه‌گذاری خارجی در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری خارجی به معنای دریچه ورود فنآوری، ایجاد اشتغال و افزایش تولید است، بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید نهایت تلاش خود را بکار گیرند تا «جلب» سرمایه‌گذاری خارجی را به «جذب» تبدیل کنند.

به همین بهانه گفت‌وگویی با ابوالفضل کوده ئی مدیر کل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران داشتیم و از او درباره موانع جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین اولویت صرف این سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف پرسیدیم. مشروح گفت‌وگوی خبرنگار ایبِنا با کوده ئی را در ادامه می‌خوانید:

- وزیر اقتصاد میزان جلب سرمایه خارجی ۶ ماهه امسال را ۳.۸ میلیارد دلار اعلام کرد، این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری داشته است؟

۶ ماهه سال ۹۸ میزان جلب سرمایه خارجی ما یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار بود که امسال به ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید. تا پایان سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شود میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی به ۶ میلیارد دلار برسد.

- با وجود ظرفیت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ کشور در زمینه جلب و جذب سرمایه، این میزان تا چه حد می‌تواند افزایش یابد؟

جلب سرمایه‌های خارجی مقدماتی دارد که باید طی شود. ابتدا تامین مالی در سازمان سرمایه‌گذاری ایران تعریف می‌شود سپس به هیات سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود تا تصویب شود و در نهایت منجر به صدور مجوز خواهد شد. در نتیجه فرآیند ساده‌ای نیست. از سوی دیگر ورود یا همان جذب سرمایه خارجی نیز عوامل مختلفی دارد که ابزارهای انتقال در پله نخست قرار دارد؛ البته بستگی به ترکیب سرمایه هم خواهد داشت که به عنوان نمونه اگر سرمایه نقد باشد طبیعتا در این شرایط تحقق آن آسان نیست اما اگر در قالب ماشین‌آلات و تجهیزات باشد تحقق آسان تری خواهد داشت.

جلب و جذب سرمایه خارجی بستگی به چنین عواملی دارد که ممکن است دچار تغییراتی هم شود و با بهبود شرایط کشور قطعا سرعت تحقق جلب و جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر می‌شود اما اگر شرایط به همین شکل نیز بماند باز هم روش‌ها و راهکارهایی وجود دارد که مورد استفاده قرار گیرد.

نکته بعدی اینکه به طور معمول در همه دنیا میزان محقق شده سرمایه خارجی کمتر از مصوب شده هاست چرا که به ماهیت اجرای پروژه بستگی دارد. اجرای طرح و پروژه زمان بر است و امکان دارد حتی دو سال طول بکشد بنابراین نمی‌توان قاطع بگوییم که همه عوامل مربوط تحریم است بلکه با جنبه‌های فنی داخلی هم مواجه هستیم. اما به طور کلی پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۹ میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی به ۶ میلیارد دلار برسد اما میزان جذب را سازمان آنکتاد اعلام می‌کند.

- آخرین میزان سرمایه خارجی محقق شده در ایران چه میزان بوده است؟

آنکتاد یا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل هرساله میزان سرمایه‌گذاری خارجی کشورها را اعلام می‌کند که تیر ماه سال آینده آمار ۲۰۲۰ را نیز اعلام خواهد کرد. براساس آمار این نهاد بین‌المللی میزان محقق شده سرمایه خارجی ایران در سال ۲۰۱۹ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و سال ۲۰۱۸ معادل ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود.

- موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی غیر از تحریم‌ها و فشارهای غرب چیست؟

در بخش داخلی با عوامل مختلفی روبه‌رو هستیم؛ مهم‌ترین آن فضای کسب و کار است که خود منجر به تسهیل در صدور مجوزها خواهد شد اما متاسفانه رتبه این شاخص اقتصادی برای ایران مطلوب نیست.

نکته فنی تر موضوع آشنا نبودن صاحبان فرصت‌های ما با شیوه‌های تامین منابع مالی خارجی است؛ به عنوان نمونه در حوزه سرمایه‌گذاری مدیریت پسماند که شهرداری‌ها متولی آن هستند، به واقع تا چه حد به لحاظ مالی، فنی، اقتصادی و حتی حقوقی با این موضوع آشنایی داریم؟ این مباحث باعث تسهیل امور می‌شود و در نتیجه طرف مذاکره‌کننده بخش داخلی باید به آنها توجه داشته باشد.

مورد بعدی این است که دستگاه‌های اجرایی ما هنوز اولویت‌های بخشی را تعیین نکردند و همچنین مشوق‌های سرمایه‌گذاری ما نسبت به کشورهای اطراف و همسایه ضعیف تر است. باتوجه به اینکه ما مشوق‌های خوبی در بخش‌های مالی، حقوقی و جغرافیایی نداریم چرا که حتی در اقامت سرمایه‌گذاران خارجی هم سخت گیری بیشتری نسبت به کشوری مانند ترکیه داریم که به آسانی مجوز اقامت برای سرمایه‌گذاری می‌دهد.

ضعف دیگر ما در جذب سرمایه‌های خارجی شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب استانداردهای بین‌المللی است که بخش خصوصی یا دستگاه‌های دولتی باید در این بخش تلاش کنند تا فرصت‌های درست و در چارچوب را به‌دست آورند اما دارای ضعف هایی در این بخش هستیم.

- تا چه میزان می‌توان برای انجام پروژه‌های کشور بر روی سرمایه خارجی حساب باز کرد؟

به لحاظ هدفگذاری در برنامه ششم توسعه حدود ۶۵ میلیارد دلار تامین منابع مالی خارجی و ۳۰ میلیارد دلار سهم سرمایه‌گذاری خارجی قید شده است اما اینکه این هدف تا چه میزان می‌تواند محقق شود بستگی به شرایط خارجی و داخلی کشور دارد. به عنوان نمونه برای تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد چه بخشی را می‌توانیم از داخل تامین کنیم. اصلا برای رسیدن به این ۸درصد چه میزان سرمایه لازم است و با توجه به شرایط کنونی کشور می‌توان چه کرد؟

برهمین اساس در می‌یابیم که برای رسیدن به چنین اهدافی چه در شرایط تحریم و غیرتحریم باز هم منابع داخلی کمی داریم پس باید تلاشمان معطوف به جذب سرمایه‌های خارجی باشد. اگر شرایط مساعد باشد و بتوانیم ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جلب کنیم می‌توانیم شاهد تاثیرات خوبی بر اقتصاد کشور باشیم.

- سرمایه‌های خارجی جذب شده بهتر است در چه بخش هایی صرف شوند؟

امروزه اولویت در حوزه‌های دانش‌بنیان و همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ البته زیربناها نیز دارای اهمیت خاصی هستند چرا که مبنای توسعه کشور تلقی می‌شوند اما اگر نگاه کوتاه مدت برای ایجاد اشتغال داشته باشیم بنگاه‌های زودبازده کوچک و متوسط با رویکرد صادرات محور باید جزو اولویت‌ها قرار گیرد.

سرمایه گذاری در عمان

در حال حاضر، این خدمت توسط مجموعۀ پارسی کانادا ارائه نمی‌شود و برای کشور عمان خدمت مهاجرت پرستاران و پزشکان و استخدام مهماندار هواپیما ارائه می‌شود. تلاشمان در این صفحه، تنها ارائه اطلاعات صحیح و به‌روز دربارۀ این موضوع است. برای اطلاع از سایر خدمات ما و روش‌های دیگرِ مهاجرت، فرم ارزیابی مهاجرت را پر کنید.

طبق آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) یا به اختصار آنکتاد؛ سرمایه گذاری در عمان در سال 2020 حتی با وجود شیوع ویروس کرونا نسبت به سال قبل افزایش داشته و به رقم 4.1 میلیارد دلار رسیده است.

عمان (Oman) به دلیل موقعیت استراتژیک، ارز ملی قوی، پتانسیل رشد بالا و روابط اقتصادی خوب، یکی از بهترین کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس برای سرمایه‌گذاری است. به‌دلیل روابط سیاسی خوب این کشور با ایران، سرمایه گذاری در عمان برای ایرانیان و اخذ اقامت این کشور هم ساده و بدون دردسر است.

پس اگر به‌دنبال سرمایه‌ گذاری در خارج هستید، این گزینه را حتماً مدنظر داشته باشید!

عمان یکی از بهترین کشورهای حاشیه خلیج فارس برا سرمایه گذاری

عمان یکی از بهترین کشورهای حاشیه خلیج فارس برا سرمایه گذاری

این مطلب راهنمای مهاجرت به عمان از طریق سرمایه گذاری است. در این مطلب بهترین روش‌های سرمایه گذاری در عمان، هزینه‌ها و شرایط را بررسی می‌کنیم. در ابتدا نگاهی مختصر به مزایای سرمایه گذاری در این کشور می‌اندازیم:

مزایای سرمایه گذاری در عمان

کشور عمان در سال‌های گذشته با هدف کاهش وابستگی به نفت خام، قوانین و ساختارهای سرمایه گذاری خارجی را تغییر داد و شرایط را برای ورود سرمایه‌های خارجی و رشد بخش‌های مختلف آسان کرد.

این تغییرات به نقطه قوت سرمایه گذاری در این کشور تبدیل شد که مهم‌ترین موارد آن را در زیر می‌خوانید:

 • ثبات سیاسی و اقتصادی
 • بدون مالیات بر درآمد شخصی
 • نرخ پایین مالیات گمرکی
 • دارای سیستم تجارت آزاد (Free Trade)
 • بهترین موقعیت جغرافیایی سرمایه‌گذاری (دسترسی راحت به بازارهای خلیج‌ فارس، آسیا و آفریقا)
 • عضو سازمان تجارت جهانی (WTO)
 • دارای قوانین ویژه برای حمایت از حقوق سرمایه گذاری خارجی
 • امکان اخذ بدون دردسر وام‌ و تسهیلات دولتی و خصوصی
 • معافیت‌های مالیاتی حتی تا 10 سال و … .

روش‌های سرمایه گذاری در عمان

راه های مختلفی برای سرمایه گذاری در کشور عمان وجود دارد که از میان آن‌ها، ثبت شرکت و خرید ملک از بهترین و پرطرفدارترین روش‌ها هستند.

با توجه به رشد اقتصادی، ارزش بالای پولی ملی و فرصت‌های متنوع برای کار، در حال حاضر ثبت شرکت بهترین گزینه برای سرمایه گذاری در عمان برای ایرانیان است. در ادامه این روش‌ها را بیشتر توضیح خواهیم داد:

سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت

قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی (FCIL) در عمان که از سال 2020 به اجرا درآمد، به سرمایه‌گذاران خارجی این امکان را می‌دهد در بسیاری از حوزه‌ها شرکت خود را تاسیس کرده و مالکیت 100% آن را بر عهده داشته باشند.

ثبت شرکت در عمان

ثبت شرکت، یکی از بهترین روش‌های سرمایه گذاری در عمان برای ایرانیان

امکان ثبت و راه‌اندازی شرکت‌های مختلفی در عمان ممکن است که معمولا شرکت‌های سهامی عام (LLC) گزینه‌های بهتر و راحت‌تری برای ایرانیان هستند. مجوزات ثبت شرکت LLC در این کشور به 4 نوع تقسیم می‌شوند:

 • درجه ممتاز (Excellent Grade)
 • درجه 1 (First Grade)
 • درجه 2 (Second Grade)
 • درجه 3 (Third Grade)
 • درجه 4 (Fourth Grade)

هر کدام از این مجوزها شرایط و هزینه خود را دارند. از جمله شرایط سرمایه گذاری عمان از طریق ثبت شکرت: اخذ مجوز درجه ممتاز یا درجه 1 و پرداخت هزینه‌ها است. توضیحات و اطلاعات بیشتر در این باره را می‌توانید در مطلب ثبت شرکت در عمان مطالعه کنید.

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک

بازار املاک و مستغلات عمان هم چند سالی است با همان هدف کاهش وابستگی به نفت تغییرات زیادی را به‌خود دیده است. علاقه‌مندان به خرید ملک در عمان می‌توانند در مناطق مشخصی به نام مجتمع‌های گردشگری یکپارچه (ICTs) خانه خریداری کنند. منطقه الموج (Al Mouj) و مسقط هیلز (Muscat Hills) نمونه این مناطق هستند.

خرید ملک در عمان

خرید ملک در عمان، یکی از روش‌های اخذ اقامت این کشور

با خرید ملک در عمان می‌توانید تا 99 سال مالکیت آن را داشته باشید و تا %80 ارزش ملک را وام با بازپرداخت 25 ساله دریافت کنید. با خرید ملک در این کشور ویزا و اقامت عمان برای شما و اعضای خانواده‌تان صادر می‌شود و با فروش آن هم باطل می‌شود. البته باید توجه داشته باشید این اقامت از نوع دائم نیست ولی قابل تمدید است.

در این‌جا فقط با دو مورد از روش‌های سرمایه گذاری در عمان آشنا شدید. این دو مورد در حال حاضر بهترین و آسان‌ترین روش‌ها برای اخذ اقامت در عمان از طریق سرمایه گذاری برای ایرانیان است. در ادامه نگاهی به هزینه‌های سرمایه گذاری در این کشور می‌اندازیم:

هزینه سرمایه گذاری در عمان

هزینه سرمایه گذاری در کشور عمان با توجه به روش مهاجرتی، تعداد افراد درخواست دهنده، شرایط پرونده شما و موارد دیگر متفاوت است. بسیار مهم است که قبل از مهاجرت، همه هزینه ها را برآورده کنید و تمامی مسیرهای مهاجرتی را در نظر بگیرید. قبل از پرداختن به هزینه روش‌های سرمایه‌گذاری در کشور عمان، در صورتی که می‌خواهید بیشتر در مورد هزینه مهاجرت به این کشور بدانید، مطلب هزینه مهاجرت به عمان را مطالعه کنید.

در ادامه هزینه تقریبی این دو روش سرمایه گذاری را بررسی می‌کنیم:

هزینه ثبت شرکت در عمان
حداقل و حداکثر هزینه900-6000 ریال عمان (OMR)
2340-15600~ دلار آمریکا (USD)
هزینه خرید ملک در عمان
حداقل و حداکثر هزینه 35000-100000 ريال عمان (OMR)
90000-260000~ دلار آمریکا (USD)

پارسی کانادا برای کشور عمان خدمت مهاجرت پرستاران و پزشکان را ارائه می‌کند. اگر علاقمند به ثبت شرکت در کشورهایی مثل کانادا، آلمان، استرالیا و امارات هستید، فرم ارزیابی را پر کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

سخن پایانی

عمان با توجه به روند روبه‌رشد اقتصادی، داشتن روابط سیاسی خوب با ایران، موقعیت استراتژیک و وجود پتانسیل‌های بالا، یکی از بهترین کشورها برای سرمایه‌ گذاری ایرانیان است.

از بین روش‌های مهاجرت به عمان از طریق سرمایه گذاری، ثبت شرکت یکی از بهترین و ساده‌ترین روش‌هاست. در ادامه به چند سوال متداول در این خصوص پاسخ خواهیم داد:

سوالات متداول:


آیا سرمایه‌گذاری خارجی در عمان ممکن است؟

بله. کشور عمان در سال‌های گذشته با هدف کاهش وابستگی به نفت خام، قوانین و ساختارهای سرمایه گذاری خارجی را تغییر داد و شرایط را برای ورود سرمایه‌های خارجی و رشد بخش‌های مختلف آسان کرد.


مزایای سرمایه‌گذاری در عمان چیست؟

 • ثبات سیاسی و اقتصادی
 • بدون مالیات بر درآمد شخصی
 • نرخ پایین مالیات گمرکی
 • امکان اخذ بدون دردسر وام‌ و تسهیلات دولتی و خصوصی
 • معافیت‌های مالیاتی حتی تا 10 سال و … .


بهترین سرمایه گذاری در عمان چیست؟

خرید ملک و ثبت شرکت در عمان در حال حاضر بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری در عمان هستند که ثبت شرکت باتوجه به هزینه مناسب بهترین گزینه است.

آیا سوالی دارید؟

لغو پاسخ

سلام بنده تو کار ساخت مصالح سنگ مصنوعی داخلی وخارجی هستم هم نمای داخل وهم خارج میزنم .آجر .کاشی. سنگ تراورتن طرح های۳بعدی واکسسوار هستم قصد دارم به عمان مهاجرت کنم وشغلم رو اونجا توسعه بدم ایا امیدی هست یا نه لطف میکنی بنده رو راهنمایی فرماییداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.