منظور از شمع ها چیست؟


شمع موتورسیکلت: آنچه که باید در مورد شمع موتورسیکلت بدانید

شمع موتورسیکلت

شمع موتورسیکلت، قطعه است که وظیفه آن ایجاد جرقه از طریق اختلاف پتانسیل زیاد ایجاد شده به وسیله کویل است که توسط وایر به آن انتقال پیدا می کند. جرقه ایجاد شده موجب احتراق داخل سیلندر می شود لذا عملکرد صحیح این قطعه تاثیر بسزایی در عملکرد موتور دارد.

شمع موتورسیکلت عامل اصلی جرقه زنی و تولید احتراق است. جرقه زنی در سر شمع باعث ایجاد نویز الکترومغناطیسی می گردد. برای کاهش این نویز از شمع های مقاومت دار استفادهمی گردد. این مقاومت در قسمت زیرین الکترود مرکزی فراگرفته است. مقدار این مقاومت بین ۵ تا ۸ کیلو اهم با توجه به نوع شمع متفاوت است. فاصله بین الکترودها به طور میانگین معمولا از 8/. تا یک میلی متر می باشد. بهترین عملکرد دمایی برای شمع حدود ۴۵۰ الی ۸۰۰ درجه سانتیگراد می باشد. کارکرد مفید شمع در خودروهای انژکتوری 16000 کیلومتر می باشد.

عیوبی که در صورت خرابی شمع در عملکرد موتورسیکلت ظاهر می گردد:

مصرف سوخت و به دنبال آن آلایندگی افزایش می بابد.

موتور در دورهای مختلف بد کار می کند و شتابگیری خودرو ضعیف شده و دمای موتور بالا خواهد رفت.

حالت ها و شرایط مختلف شمع موتورسیکلت

شرایط نرمال

در این حالت الکترودها و عایق به رنگ خاکستری-زرد و متمایل به قهوه ای است. در این شرایط رنج گرمایی شمع درست و دقیق بوده و موتور سالم عمل نموده است. وضعیت مخلوط و تایمینگ جرقه و سیستم شروع سرد( ساسات) کاملا سالم بوده و هیچ گونه رسوبات حاصل از افزاینده های سوختی شامل سرب و یا هر گونه ترکیبات آلیاژی در روغن موتور مشاهد نمی شود. احتراق به صورت کامل انجام شده و شرایط افروختگی( Over heat) وجود ندارد.

حالت دوده زدگی (کربن کثیف)

در این حالت الکترودها، دهانه عایق و پوسته شمع با رسوبات دوده به رنگ سیاه مخملی پوشیده می شود.

علت: کثیف بودن بیش از حد فیلتر هوا، غنی بودن مخلوط سوخت و هوا، طولانی بودن زمان سیستم شروع سرد یا ساسات. استفاده از شمع های سرد و یا پایین بودن کدرنج حرارتی شمع. رانندگی در مسافت های کوتاه و کم بودن زمان بین روشن تا خاموش کردن خودرو.

اثرات: احتراق به صورت ناقص انجام می شود. موتورسیکلت بسیار بد استارت می خورد.

اصلاح: بازدید فیلتر هوا. تنظیم نسبت هوا به سوخت بازدید و تنظیم مجموعه ساسات، بررسی نوع شمع.

رسوبات روغن

در این حالت الکترودها، دهانه عایق و پوسته شمع با دوده روشن و تفاله های کربن پوشیده می شود.

علت: زیاد بودن نقوض روغن در محفظه احتراق و یا بالا بودن سطح. خردگی در رینگ های پیستون، جداره سیلندرها و گایدهای.

اثرات: موتورسیکلت بسیار بد استارت می خورد. احتراق به صورت ناقص انجام می شود.

اصلاح: میزان کمپرس سیلندر اندازه گیری شده و سطح روغن تنظیم شود. استفاده از شمع جدید الزامی است. موتور باید تعمیر شود.

رسوبات سرب

در این حالت الکترودها و عایق در قسمت هایی با لعاب های قهوه ای/ زرد پوشیده شده است . همچنین می توانند یک رنگ متمایل به سبز نیز داشته باشد.

علت: لعاب ها از تحت باز بودن زیاد موتور پس از کارکرد طولانی و تحت بار بودن ناشی می شود. افزاینده های سرب در سوخت نیز چنین حالتی را سبب می شود.

اثرات: در شرایط باری زیاد، لعاب سرب باعث اتصال کوتاه و احتراق ناقص می گردد.

اصلاح: از آنجایی که تمیز کردن شمع قبلی بیهوده است، استفاده از شمع جدید الزامی است.

تشکیل خاکستر( به شکل درخت زبان گنجشک)

در این حالت رسوبات خاکستر سنگین روی الکترود ها و عابق تجمع می کند. این منظور از شمع ها چیست؟ امر ناشی از افزاینده های روغن و سوخت است و در ناحیه مذکور و روی الکترود بدنه، ساختار خاکستر به مانند زغال نیم سوز می باشد.

علت: ترکیبات الیاژی مخصوصا روغن موتور می تواند این خاکستر را در محفظه احتراق و روی شمع ته نشین کند.

اثرات: ضربه و خودسوزی به همراه کاهش قدرت موتور و خرابی پیستون و سوپاپ ها.

اصلاح: تعویض شمع و تعمیر موتور الزامی است. در صورت امکان نوع روغن موتور نیز باید عوض شود.

شکستگی عایق مرکزی شمع

در این حالت الکترود مرکزی شکسته و برق ذزدی بین الکترود مرکزی و بدنه شمع وجود دارد.

علت: خرابی مکانیکی (شمع،سقوط کرده یا دستکاری بد بر روی الکترود مرکزی فشار وار آورده است) در موارد استثنایی، رسوبات بین دهانه عایق و الکترود مرکزی به همراه خوردگی الکترود مرکزی می تواند باعث شکستگی دهانه عایق گردد.

اثرات: موتور سیکلت دچار احتراق ناقص می شود. جرقه در یک نقطه که مخلوط سوخت و هوای آزاد جریان ندارد بیش از سطح شده یا کمانه می کند.

اصلاح: شمع موتورسیکلت باید تعویض شود.

پوشیده شدن الکترود مرکزی با رسوبات مذاب

در این حالت نوک عایق به صورت اسفنجی و نرم و ساختار آن به شکل برجستگی در منظور از شمع ها چیست؟ می آید.

علت: شرایط افروختگی (Over heat) نشی از خودسوزی، آوانس بودن بیش از حد، وجود رسوبات ناشی از احتراق در محفظه احتراق، فلز مخلوط سوخت و هوا، ضعیف بودن دلکو، سوخت با کیفیت پایین و یا احتمالا استفاده از شمع با کدرنج حرارتی خیلی پایین.

اثرات: احتراق ناقص و افت قدرت موتور.

اصلاح: در این حالت موتور، سیستم جرقه و سیتم سوخت کاملا چک شده و از شمعی با کدرنج حرارتی دقیق استفاده شود.

ذوب شدن الکترو مرکزی

در این حالت الکترود مرکزی ذوب شده و الکترود بدنه (Ground) به شدت تخریب می گردد.

علت: شرایط افروختگی(Over heat) ناشی از خودسوزی، آوانس بودن بیش از حد جرقه، وجود رسوبات احتراق در محفظه احتراق، مقادیر اندک مخلوط سوخت و هوا، ضعیف بودن دلکو، سوخت با کیفیت پایین و یا احتمالا کدرنج حرارتی خیلی پایین شمع باعث ایجاد چنین شاریطی می گردد.

اثرات: احتراق به صورت ناقص انجام می شود. قدرت موتور دچار افت می شود. احتمالا به علت گرم شدن بیش از حد الکترود مرکزی شمع دچار شکستگی می شود.

اصلاح: در این حالت موتور، سیستم جرقه و سیستم سوخت کاملا چک شده و از شمع جدید استفاده می گردد.

ذوب شدن الکترودها

در این حالت ظاهر الکترود ها مثل گل کلم می گردد. رسوب مواد از خود شمع صورت نگرفته و عوامل خارجی باعث ایجاد چنین شرایطی می گردد.

علت: شرایط افروختگی (Over heat) ناشی از خودسوزی ، اوانس بودن بیش از حد جرقه، وجود رسوبات احتراق در محفظه احتراق، مقادیر اندک مخلوط سوخت و هوا، ضعیف بودن دلکو، سوخت با کیفیت پایین باعث ایجاد چنین شرایطی می شود.

اثرات: موتور قبل از وقوع حالت واماندگی، دچار افت شدید قدرت می گردد.

اصلاح: در این حالت موتور و سیستم تبدیل سوخت کاملا چک شده و از شمع های جدید استفاده می شود.

خوردگی زیاد الکترود مرکزی

در این حالت الکترود مرکزی ذوب شده و رسوباتی شبیه کف جوشکاری با الکترود بدنه (Ground) ممزوج می شود.

علت: مدت زمان تبادل جرقه در شمع بیش از حد بوده است.

اثرات: موتورسیکلت به ویزه هنگام شتاب دچار احتراق ناقص می شود( ولتاژ جرقه برای فضا یا GAP الکترود کافی نمی باشد). موتورسیکلت بد استارت می خورد.

اصلاح: شمع موتورسیکلت باید تعویض شود.

خوردگی شدید الکترود بدنه (Ground)

در این حالت الکترود بدنه ذوب شده و به شدت تخریب می گردد.

علت: وجود افزاینده های بیش از حد در روغن و سوخت و شرایط نامساعد جریان سوخت در محفظه احتراق. که این امر احتمالا ناشی از رسوبات احتراق است. ناک (knock ) و عدم گرم شدن کافی موتور از دیگر عوامل می باشد.

اثرات: خودرو بد استارت می خورد. مخصوصا در هنگام شتاب گیری دچار احتراق ناقص می شود( ولتاژ جرقه برای فضا یا GAP الکترود کافی نمی باشد.)

شمع وارمر چیست؟

شمع وارمر چیست؟

شمعها از جمله وسایلی هستند که از گذشته تاکنون برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. همانطور که می دانید در گذشته جز وسایلی ضروری برای روشنایی بخشیدن به محیط بوده و در واقع یک منبع نور و گرما شناخته می شده است. اما رفته رفته شمعهای مختلفی در انواع طرح و رنگ های مختلف روانه بازار و به یک ابزار تزیئنی، جذاب و رومانتیک تبدیل شد که از آن جهت تزئین در مراسم های مختلف و از انواع عطری آن نیز برای خوشبو کردن محیط و حتی آرامش اعصاب و مدیتیشن استفاده می شود. و اما نوع دیگری از این محصول در بازار موجود می باشد که به آن وارمر گفته می شود. اینکه “شمع وارمر چیست و چه کاربردی دارد؟” در ادامه به آن پرداخته شده است. پس مطالعه این مقاله را از دست ندهید.منظور از شمع ها چیست؟

شمع وارمر چیست و چه کاربردی دارد؟

گرم ماندن غذا و نوشیدنی ها و دمنوش های مختلف در زمان سرو بسیار مهم می باشد. با سرد شدن محتویات داخل ظرف در زمان سرو غذا، طمع واقعی آن را از بین می رود و در واقع سرو غذای سرد نیز، لذت چندانی نخواهد داشت. از این رو شمعهای وارمر با ویژگی های خاص برای برطرف کردن این مشکل وارد بازار شد. امروزه از این محصول در منازل، رستوران ها، هتل ها و … استفاده می شود.

با ظاهر کوچکی که دارند، فضای زیادی را اشغال نمی کنند و استفاده از آنها بسیار ساده است و دردسری هم ندارد. چرا که این محصولات دارای کاور فلزی هستند و بعد از تمام شدن شمع، نیازی به تمیز کردن ندارند و می توان آن را دور انداخت. طراحی و ساخت این محصولات به صورتی است که با وجود اینکه ارتفاع کمی دارند، مدت زمان زیادی طول می کشد تا به طور کامل بسوزند. در نتیجه دوام بسیار بالای وارمر این امکان را فراهم می کند تا شما از آن جهت گرم نگه داشتن ظرف های مختلف همچون قوری های دمنوش، ظروف پیرکس شعله مستقیم، استیل، سیلور و … استفاده کنید.

در ضمن تنوع رنگ‌ و شکلی که دارند نیز، سبب شده است تا طرفداران زیادی در بین عموم داشته باشند. چرا که می توان از آن به عنوان وسیله تزئینی نیز استفاده کرد. تزئین سفره عقد، سفره هفت سین، اتاق خواب و حتی ایجاد یک فضای رمانتیک عاشقانه.

کاربرد شمع وارمر

این شمعهای کوچک با پوشش فلزی کاربردهای مختلفی دارد:

 • مناسب برای گرم نگه داشتن غذا در سفره غذا
 • مناسب برای استفاده در زیر قوری های چای و دمنوش
 • ایده آل برای استفاده در زیر ظروف استیل، سیلور و همچنین ظروف پیرکس شعله مستقیم
 • گزینه ای مناسب جهت تزئین مجالس و محیط های مختلف مانند اتاق خواب، محل کار، سفره عقد، سفره هفت سین و غیره

انواع شمع وارمر

 • در رنگ های رنگها و طرح های مختلف
 • دارای بسته بندی های مختلف با تعداد مشخصی ( 3، 12، 50 و 100 عددی)
 • دارای مدل های بدون بو و معطر (مدل های معطر تولید شده توسط برف پاییزه با پارافین گیاهی تولید می شوند.)
 • دارای کاور یا کاپ هایی از جنس های مختلف آلومینیومی و پلی کربنات ( کاپ های تولیدی توسط برف پاییزه از جنس پلی کربنات می باشد و تلالو بیشتری نسبت به کاپ های فلزی دارد)

ویژگی های شمع های وارمر

 • قیمت مناسب و مقرون به صرفه
 • دارای فیتیله حداکثر یک سانتیمتری
 • دارای ظاهر کوچک و اشغال فضای کم
 • قابلیت روشن ماندن حدود 4 ساعت بدون وقفه
 • عرضه در بسته بندی های مختلف با تعداد مشخص
 • قابل استفاده آسان در زیر قوری ها و ظرف های دیگر
 • دارای طول عمر زیاد و در واقع مدت زمان سوختن بالا
 • قابلیت زیبایی و درخشندگی محیط بدون ایجاد دود و آلودگی
 • بدون نیاز به تمیز کردن بعد از پایان سوختن به دلیل دارا بودن کاور یا کاپ فلزی

شمع وارمر

قیمت شمع وارمر

پارامترهای مختلفی در تعیین قیمت نهایی این محصول اثر گذار است که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • سایز و اندازه
 • شکل و شمایل
 • تعداد در هر بسته
 • نوع ساده و یا عطری
 • نوع مواد و متریال مورد استفاده

هر کدام از موارد گفته شده در قیمت نهایی این محصول تاثیر گذار است و شما می توانید بنا بر نیاز و همچنین بودجه‌ای که در اختیار دارید، یک مدل را انتخاب و خریداری نمایید. می توانید جزئیات و مشخصات هر یک از محصولات را قبل از خرید اینترنتی در فروشگاه برف پاییزه مشاهده و سپس اقدام به خرید نمایید.

همان طور که گفته شد، با استفاده از شمع های وارمر زیبا و کاربردی و ارزان قیمت، به راحتی می توانید دیزاین میز غذا را زیبا کرده، از آن برای دکوراسیون منزلتان استفاده کرده و هم از آن در مراسم های مختلف برای تزئین استفاده کنید. همچنین از آنها می توانید برای گرم نگه داشتن غذا و قوری های چای و دمنوش بهره ببرید. این محصول رنگارنگ با قالب فلزی، با فیتیله 1 سانتیمتری که دارد، بدون دود بوده و بدون اینکه کوچکترین آلودگی ایجاد کند، فضایی زیبا و درخشان خلق می کند. البته به ظاهر کوچک آن نگاه نکنید، این محصولات با وجود ابعاد کوچکی که دارد، طول مدت سوختن بالایی دارند.

اما برای اینکه بتوانید بهترین نوع این محصول را خریداری کنید، بهتر است سری به فروشگاه های اینترنتی معتبر برنید و مدل های مختلف تولید شده توسط آنها را مشاهده نمایید. بدین منظور به سایز و اندازه، شکل و طرح آنها و تعدادی که در هر بسته ارائه شده و همچنین به ساده یا عطری بودن آنها نیز دقت کنید و سپس اقدام به خرید نمایید. یکی از فروشگاه های معتبر در این زمینه، برف پاییزه می باشد که تولید کننده انواع شمع و منظور از شمع ها چیست؟ از جمله مدلهای وامر می باشد.

آموزش تعویض شمع و وایر در خودروی سمند و سورن EF7 و دنا

این آموزش بهترین راهنمای تصویری برای تعویض شمع و وایر در خودروی سمند و سورن EF7 و دنا در هر دو نمونه‌ی تنفس طبیعی و توربو است. یک موتور هر چند هم که درایده‌آل‌ترین شرایط قرار داشته باشد، اما با یک جرقه‌ی ضعیف بازدهی نامنا‌سبی خواهد داشت. با کارنوتر همراه باشید.

قبل از هر چیز از شما دعوت می‌کنم کانال یوتوب کارنوتر را مشترک شوید. در کانال یوتوب کارنوتر در مورد شناخت قطعات خودرو، نگهداری و تعمیر ماشین به منظور از شمع ها چیست؟ زبان ساده محتوای ویدئویی تولید می‌کنم، که قطعا به کار شما خواهد آمد. 🙂

چه زمانی باید شمع‌ها را تعویض کنیم؟

بهترین زمان همان کیلومتر توصیه شده در دفترچه‌ راهنمای خودرو است. توصیه‌ی من برای نمونه‌ی توربو EF7 تعویض کامل شمع‌ها در هر ۱۵ هزار کیلومتر است. عده‌ای زمان تعویض را به صورت چشمی تشخیص می‌دهند و تا زمانی که الکترود شمع به صورت کامل از بین نرفته، از شمع استفاده می‌کنند که کار اشتباهی است.

چه زمانی باید وایرها را تعویض کنیم؟

انتقال جرقه از کوئل‌ به شمع‌ به وسیله‌ی قطعه‌ای به اسم وایر انجام می‌شود.در صورتی که وایر ایراد داشته باشد، شمع‌ نیروی الکتریسته‌ی لازم برای بهترین جرقه و بازدهی را از دست می‌دهد. وایرها بسته به تولید کننده دارای عمر متفاوتی هستند، مثلا وایرهای بوش فابریکی سورن توربوی من تا صد‌هزار کیلومتر بدون هیچ ایرادی کار کردند، ولی وایرهای موجود در بازار اگر از کیفیت مناسبی برخوردار نباشند، ممکن است حتی در هزار کیلومتر نخست دفرمه شوند و کارایی خود را از دست بدهند. پس برای تهیه این قطعه باید حساسیت به خرج داد.

وایر ایراددار در قسمت اتصال به شمع و کوئل دارای پارگی یا ترک‌های ریز یا درشت است.

ابزار مورد نیاز برای تعویض شمع و وایر چیست؟

آچار شمع EF7

برای تعویض شمع موتور در خودروی EF7 تنفس طبیعی و EF7 توربو تنها به یک آچار ۸ میلی‌متری رینگی و آچار شمع نیاز دارید.

آموزش تعویض شمع و وایر در خودروی سمند و سورن EF7 و دنا

برای دسترسی به مکان شمع‌ و وایرها ابتدا لازم است تا کاور موتور را جدا کنید.

در نمونه‌ی معمولی قاب علامت زده شده را از اطراف بگیرید و به آرامی بالا بکشید تا خارهای آن آزاد شود.

در EF7 توربو قسمت جلو‌ی کاور را مانند حالت باز کردن کاپوت به سمت بالا بیاورید تا دو خار جلویی آزاد شوند و بعد کاور را به سمت خود بکشید تا از گیره‌های موجود روی براکت مانیفولد هوا آزاد شود.

سیستم جرقه‌ی این خودرو به صورت کوئل جداگانه روی هر شمع است و برای باز کردن وایر و یا شمع‌ها، ابتدا باید تک تک کویل‌ها را باز کنیم.

این کوئل‌ها با پیچ E در جای خود چفت شده‌اند، اما برای کاربران خانگی به دلیل تخصصی بودن آچار E از آچار ۸ میلی‌متری رینگی استفاده می‌کنیم.

هر عدد کوئل دارای یک پیچ است، آن را با آچار ۸ میلیمتری رینگی باز کنید و در جای مناسبی قرار دهید.

برای باز کردن مجموعه‌ی کوئل و بوت وایر باید از کوئل گرفته و هم‌زمان با اعمال حرکات ملایم چرخشی به چپ و راست، به سمت بالا بکشید.

هشدار: مراحل باز کردن و بستن کوئل و وایر و شمع را در هر سیلندر از صفر تا صد انجام دهید و سپس سراغ سیلندر بعدی بروید، جابه‌جا بستن کوئل‌ها باعث اختلال جدی در کارکرد موتور خواهد شد.

بعد از بیرون کشیدن کوئل با دو حالت روبرو خواهید شد; حالت اول مجموعه بوت وایر به همراه کوئل از سر شمع جدا می‌شود، که این بهترین حالت ممکن است و در وایرهای مرغوب و یا فابریکی شاهد آن هستیم.

در حالت دوم کوئل از بوت وایر جدا شده و وایر به سر شمع می‌چسبد، در این حالت سعی کنید کوئل را به وایر متصل کنید و دوباره با حرکات چرخشی ملایم به سمت بالا بکشید.

بوت وایر توربو

اگر همچنان موفق به خارج کردن وایر نشدید، متاسفانه وایر شما جنس نامناسبی دارد و در اثر حرارت ایجاد شده به سر شمع چسبیده! در صورت متوسل شدن به زور و کشیدن وایر شمع به سمت بالا، ممکن است قسمت انتهایی آن پاره شده منظور از شمع ها چیست؟ و بر سر شمع باقی بماند.

در این شرایط پیشنهاد می‌کنم قبل از اعمال زور بازو، ابتدا فنر مرکزی وایر را با ابزار دم‌باریک با احتیاط خارج کنید و بعد با وسیله‌ای شبیه به میل بافتنی به نوبت از هر دو سمت داخلی و خارجی وایر وارد کنید و منظور از شمع ها چیست؟ به صورت دایره‌ای محل اتصال وایر با شمع و سرسیلندر را جدا کنید. در این‌صورت وایر نگون‌بخت بدون پارگی با فشار ملایم از جای خود خارج خواهد شد.

بعد از خروج وایر، شمع را باز و تعویض کنید. حواستان باشد از زمان خارج کردن تا جایگزینی شمع جدید، گرد‌و‌غباری به داخل موتور وارد نشود.

یادتان باشد که فاصله دهانه شمع‌ها را حتما چک کنید، برای این منظور نوشته‌ی اگر دهانه یا گًپ شمع تنظیم نباشد، چه بلایی سر ماشین می‌آید را حتما مطالعه کنید.

هشدار: اکر تازه وارد هستید، در زمان بستن شمع بسیار دقت کنید تا رزوه به رزوه شمع را نبندید وگرنه به دردسر بزرگی خواهید افتاد، همچنین از سفت کردن بیش از حد شمع‌ها خودداری کنید وگرنه رزوه شمع‌های سرسیلندر آلومنیومی از بین خواهند رفت و موتور نیازمند تعمیرات اساسی خواهد شد.

بعد از بستن شمع‌ها فقط در صورتی از وایر قبلی استفاده کنید که در زمان خروج با فشار استاندارد از سرشمع جدا شده باشد و داری ترک‌های ریز یا درشت در محل اتصال با شمع نباشد، در غیر این‌صورت نسبت به تهیه بوت‌وایرهای شرکتی اقدام کنید تا کامروا شوید. 🙂

بهتر است کمی به محل اتصال وایرها با شمع موتور، گریس نسوز بزنید تا دفعه بعد که نسبت به تعویض شمع‌ها اقدام می‌کنید به دردسر نخورید. وایر را به کوئل متصل کنید و بعد با فشار ملایم بر روی شمع قرار دهید و پیچ‌های کوئل را در حد معقول سفت کنید. این کار را برای هر چهار سیلندر انجام دهید و دقت کنید که سوکت‌ کوئل‌ها متصل باشند. با قرار دادن کاور موتور در جای خود کار‌تان را تمام کنید.

اگر تمامی مراحل را درست انجام داده باشید، موتور خودرو بعد از روشن شدن نرم‌تر از گذشته کار خواهد کرد و مصرف و آلودگی کمتری خواهد داشت.

برای کارکرد بهینه‌ی موتور تعویض به موقع فیلترهوا هم اجباری است، این‌جا یاد بگیرید: چگونه فیلترهوای سورن توربو یا دنا پلاس توربو را تعویض کنیم؟

دوستان گرامی از آن‌جایی که محتوای سایت کارنوتر به صورت اختصاصی تهیه می‌شود، وب‌سایت‌های مختلفی مطالب من را به صورت غیرقانونی کپی‌برداری می‌کنند، برای یاری دوستان‌تان در تعمیرات خودروی‌شان و همچنین دیده شدن کارنوتر خواهشمندم نوشته‌ها را به اشتراک بگذارید.

و این‌که حتما از محتوای ویدئوی کارنوتر در یوتوب دیدن کنید و برای قوت قلب من برای ساخت کلیپ‌های آموزشی بیشتر لطفا مشترک شوید 🙂

کدام کلاس حرارتی برای وایر شمع بهتر است؟

کلاس بندی وایر شمع ها

کلاس بندی های A ، B ، C ، D ، E ، F ربطی به کیفیت ندارند.

مطابق با استاندارد ISO 3808 منظور از این کلاس ها، مقاومت در برابر دما است.

A – کمترین مقاومت است
F – بالاترین.

مقاومت در برابر دما و کیفیت دو چیز متفاوت است.

سیم ها می توانند از بالاترین کیفیت برخوردار باشند و همچنان از استاندارد C یا D باشند نه E یا F.

این سیم ها در برابر دمای بین ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۵۰+ درجه سانتیگراد مقاوم هستند. کلاس مقاومت در برابر دما را نمی توان با کیفیت سیم اشتباه گرفت. این یکی از عناصر کم اهمیت است که کیفیت سیم را تحت تأثیر قرار می دهد.

قطر سیم تاثیر گذار بر کیفیت عایق یا رسانایی می باشد.

با وجود همه پیشرفت های فنی، قوانین فیزیک آلوده نشده و لایه ضخیم تری از همان ماده همیشه در برابر پارگی مقاومت بیشتری نسبت به لایه نازک تر دارد. اما باید در نظر داشت که ویژگی های عایق بندی مواد انتخاب شده متفاوت است بنابراین نباید سیم های قطر کوچک تر را رد کرد. به طور مناسب آن ها ممکن است نیازهای سازندگان خودرو را برآورده کنند. اگر اینگونه نبود، همه از سیم های ۷ میلی متری استفاده می کردند و نه ۵ میلی متری. نکته دیگر این است که سیم های نازک توسط محافظ در برابر عناصر خارجی یا قطعات فلزی موتور پوشانده می شوند.

understanding-the-different-types-of-spark-plugs

شاید بارها عبارت شمع سرد و گرم، بازه حرارتی شمع و یا کد حرارتی شمع ها به گوشتان خورده باشد. در نگاه اول بنظر می رسد که این مسئله چندان اهمیتی نداشته باشد ولی باید در نظر داشت، عملکرد درست موتور ارتباط مستقیم با بازه حرارتی شمع یا سرد و گرم بودن شمع دارد. البته در صورت استفاده از شمع پیشنهادی شرکت سازنده خودرو و عدم بروز مشکل، جای هیچ نگرانی وجود ندارد اما به منظور افزایش سطح اطلاعات و آگاهی از مشکلاتی که ممکن است با انتخاب غیر صحیح شمع برای موتور رخ دهد، با ما همراه شوید.

در صورت انتخاب ناصحیح بازه حرارتی شمع، با مشکلات زیر مواجه خواهیم شد:

هنگامی که مخلوط فشرده شده سوخت و هوا به سیلندر موتور وارد می شود، این شدت تراکم موجب افزایش قابلیت اشتعال یا احتراق پذیری آن می شود و شدت این امر به گونه ای است که منتظر یک محرک گرمایی کوچک است. در صورتیکه شمع بیش از حد مجاز گرم باشد احتراق ناقص رخ می دهد. یعنی قبل از برنامه زمانبندی موتور و تولید جرقه توسط شمع، فرآیند احتراق توسط بدنه شمع صورت می پذیرد و از آنجاییکه احتراق قبل از برنامه زمانبندی صحیح موتور بوده، احتراق بصورت ناقص می باشد و در حقیقت بجز خرابی شمع و موتور و هدر رفت سوخت نتیجه دیگری ندارد.
به این نوع احتراق، هرز سوزی، پیش احتراق و یا خود-احتراقی می گویند. بعبارتی دیگر احتراق خودبخود در واقع یعنی شروع احتراق توسط عاملی غیر از جرقه شمع و علاوه بر داغ بودن دمای بدنه شمع (همانگونه که در بالا عنوان گردید) عوامل دیگری نظیر وجود رسوبات کربنی داغ بر روی بدنه شمع نیز در وقوع آن نقش دارد.

اثرات منفی پیش-احتراق بر روی موتور

این اتفاق ممکن است در هر موتور بنزینی رخ دهد و کاملا با ناک یا ضربه موتور متفاوت بوده و در صورت عدم تشخیص و رفع آن، در بازه زمانی بسیار کوتاه خسارت بیشتری موتور وارد نموده و مخرب تر است.
پیش-احتراق موجب می شود تا موتور دقیقا برعکس کار کند، یعنی درست در زمانی که پیستون در تلاش برای بالا آمدن و افزایش تراکم در محفظه احتراق است، می بایست با فشار انبساط ناشی از گازهای احتراق یافته مقابله نماید. این احتراق خارج از برنامه زمان بندی موتور، منجر به تحمیل فشار بسیار زیاد به موتور می شود.
افزایش دما و خسارت به پیستون ها، یاتاقان، شمع ها و سیلندر از منظور از شمع ها چیست؟ اثرات منفی ناشی از احتراق خودبخود است. این مشکل براحتی قابل شناسایی نبوده و در زمان وقوع آن هیچ صدای قابل شنیدنی تولید نمی شود. موتور دارای مشکل پیش-احتراق، قدرت پایین داشته و به سختی حرکت می کند. این مشکلات در کوتاهترین زمان منتج به خسارت به اجزای داخلی موتور می گردد. در تصاویر زیر می توانید مشکلات ناشی از خود-احتراقی را ببینید.

تاثیر منفی پیش -احتراق بر روی موتور

۲- احتراق ناقص

محفظه احتراق براساس اصول زیر عمل می کند:

  1. ورود مخلوط هوا و سوخت به داخل محفظه (مکش)
  2. متراکم شدن محفظه با حرکت رو به بالای پیستون (تراکم)
  3. وقوع جرقه توسط شمع، احتراق مخلوط گازی و تولید نیرو (انفجار)
  4. تخلیه گازهای حاصل از سوختن (تخلیه)

  درصورت بروز مشکل در هر یک از این بخش ها، احتراق ناقص رخ می دهد. اغلب موتورها دارای چهار سیلندر می باشند، بنابراین حتی در صورت از کار افتادن یکی از سیلندرها، باز به حرکت خود ادامه می دهند و فقط از قدرت آن کاسته می شود. علت نامگذاری احتراق ناقص به این دلیل است که احتراق در یکی از سیلندرها بصورت کامل انجام نمی شود. اگر درون یک سیلندر را تصور کنید، می بینید که با هر جابجایی پیستون ها، یک انفجار کوچک کنترل شده در حال وقوع بوده و موتور تحت فشار بسیار زیادی می باشد.

  پس براحتی می توان فهمید که احتمال شکستن برخی اجزا وجود دارد. موتورها ساخته شده اند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن این انفجارها را کنترل و تا بیشترین حد ممکن از آن بهره ببرند و بیشترین توان ممکن را تحویل دهند. به همین دلیل بروز هرگونه مشکل درون موتور، بر روی کارآیی موتور نیز تاثیر می گذارد، بعبارتی دیگر انفجار کنترل نشده مساوی است با عدم کارآیی.

  احتراق ناقص موجب بروز مشکلات زیر در موتور می شود:

  1. افت کارآیی موتور

  اولین مسئله ای که در حین رانندگی با یک خودروی دارای مشکل احتراق ناقص به چشم می خورد، پایین بودن کارآیی خودرو است. در صورت بروز مشکل احتراق ناقص برای یک سیلندر، بار موجود به سیلندرهای دیگر تحمیل شده و آنها باید برای به حرکت درآوردن خودرو بیشتر تلاش کنند و در نتیجه کارآیی موتور کاهش می یابد. احتمال زیادی وجود دارد که این بار تحمیل شده به دیگر سیلندرها منجر به آسیب رساندن به آنها گردد.

  2. افت کارآیی سوخت

  کاملا واضح است افت کارآیی خودرو، میزان بهره دریافتی از سوخت نیز کاهش می یابد. بعبارتی میزان سوخت مصرفی خودرو و در نتیجه تعداد دفعات سوختگیری نیز افزایش می یابد.

  3. آلودگی صوتی

  بروز مشکل احتراق ناقص در موتور منجر به تولید صدای ناهنجاری خواهد شد که غیرقابل تحمل است و در صورتیکه این مشکل حل نشود، این صدا و در نتیجه آسیب وارده به موتور نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین بهتر است قبل از آسیب دیدن جدی موتور و از کار افتادن کامل آن، در اسرع وقت نسبت به رفع این مشکل اقدام نماید.

  4. آسیب دیدن موتور

  مهمترین مشکلی که از احتراق ناقص ناشی می شود، آسیب دیدن موتور است. زیرا فشارها وارده ناشی از عدم کارکرد صحیح یک سیلندر به سیلندرهای سالم، موجب بروز مشکلاتی جدی برای آنها می گردد.

  بازه حرارتی چیست؟

  بازه حرارتی یک شمع، شاخصی است برای از دست دادن انرژی حرارتی آن شمع.
  به دلیل تفاوت در مشخصات موتورهای خودرو، اعم از میزان بار بر روی موتور، فشار درون محفظه احتراق، سرعت موتور، روش خنک سازی موتور و سرعت کاهش دمای موتور، امکان راه اندازی تمامی موتورها با یک شمع استاندارد غیر ممکن می باشد. یک شمع ممکن است در یک موتور در مقایسه با موتور دیگر به دمای بالاتری برسد و در موتور دیگر دمای پایین تری را تجربه نماید.

  مشکلات عدم انتخاب درست بازه حرارتی شمع

   1. در صورتیکه شمع از نوع شمع گرم باشد، بدلیل حفظ دما و داغ بودن آن، مخلوط فشرده شده سوخت-هوا با برخورد به بخش درخشان و بسیار داغ شمع دچار پیش-احتراق می گردد.
   2. اگر شمع از نوع سرد باشد با رسوبات ناشی از احتراق ناقص پوشیده می شود و این امر موجب کثیف شدن و رسوب کربن و مواد سوختنی بر روی آن می گردد.

   انتخاب درست بازه حرارتی شمع بسیار حایز اهمیت است زیرا

    1. بدلیل دفع حرارت اضافی و دمای مناسب شمع، با مشکل پیش-احتراق مواجه نمی شویم.
    2. بعلت عدم دفع حرارت بیش از اندازه و مناسب بودن دمای شمع، مواد سوختی که پس از احتراق بر روی شمع رسوب نموده، با گرمای خود شمع می سوزد که به آن “خود تمیزکنندگی” می گویند.

    برای اطمینان از اینکه شمع در یک بازه ی حرارتی مناسب کار می کند شمع هایی با ظرفیت های حرارتی مختلفی تولید شده است. بازه ی حرارتی منتسب به هر یک از شمع ها مشخص کننده میزان دفع حرارتی آن شمع می باشد.

    در شکل زیر ساختار ظاهری شمع ها با بازه حرارتی متفاوت را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید، هرچقدر شمع سردتر باشد میزان سطح تماس الکترود میانی با بدنه بیشتر و انتقال و دفع حرارت به بلوک سیلندر بیشتر خواهد بود و شمع سریعتر خنک شده و دمای کمتری را در خود حفظ می کند.

    سرد و گرم بودن شمع

    جمع بندی

    با انتخاب درست بازه حرارتی شمع می توان اطمینان پیدا کرد که آن شمع در بازه حراراتی ۹۰۰-۵۰۰ درجه سانتیگراد کار می کند. در این بازه حرارتی شمع بطور کامل تمیز شده، مشکل احتراق ناقص نداریم و همچنین شمع آنقدر داغ نیست که باعث بروز پیش-احتراق شود. در اشکل زیر کدهای بازه حرارتی شمع های بوش را ملاحظه می کنید. مطابق این کد، شمع های بوش با کد ۰۶ سردترین نوع شمع و شمع ها با کد ۱۳ گرمترین شمع از این شرکت می باشند.

    برخی مقالات دیگر
    • وظیفه ی شمع خودرو چیست؟
    • ۱۲ نشانه عیب موتور با دیدن شمع
    • ۳ دلیل که شمع خودرو باید بصورت منظم تعویض شود
    • چگونه بوش بهترین پیشنهاد انتخاب شمع مناسب را می دهد؟

    کلیه مطالب توسط تیم کارشناسان بوش یدک تهیه شده است.کپی برداری برای مقاصد غیر تجاری با ذکر منبع بلامانع می باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.