سود تقسیمی (DPS) چیست؟


سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم / EPS & DPS

سود هر سهم (EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می شود. که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است (نوو، 1385). اولین جزء محاسبه ی EPS درآمد (درآمد اختصاصی سهامداران عمومی) است. در واقع درآمد سهامداران عمومی، باقی مانده سود، پس از توزیع سهم کارفرمایان، عرضه کنندگان، ارائه دهندگان خدمات، صاحبان سهام ممتاز و بستانکاران می باشد. دومین جزء EPS تعداد سهم منتشر شده در بازار توسط شرکت است. لازم به ذکر است، تعداد سهام موجود بازار را به عنوان جزئی از EPS شرکت تلقی می شود تا بتوان میزان مطالبات سهامداران عمومی را نسبت به درآمد در هر واحد اندازه گیری نمود به عبارت دیگر EPS مقدار سودی است که به هر سهم اختصاص می یابد با محاسبه سطح درآمد شرکت از این روش می توان به میزان درآمدی که هر فرد کسب می کند، دست یافت. با اینکه اجزای EPS ظاهرا ساده به نظر می رسد اما در واقعیت این طور نیست و این عناصر کاملا پیچیده اند. به عنوان مثال، تخمین تعداد سهام در بازار کاری ساده نیست چرا که به مرور زمان تعداد سهام دایما در حال تغییر یا جابه جایی است به طوری که انتشار سهام یا بازخرید سهام توسط شرکتها، تعداد سهام موجود در بازار را تغییر می دهد و با عرضه مقدار زیادی سهام توسط یک شرکت در انتهای یک دوره مالی، تعداد متوسط سهام در انتهای دوره بسیار بیشتر از اوایل دوره خواهد بود که به این ترتیب در محاسبه EPS مشکل ایجاد می کند.

اهمیت EPS و کاربردهای آن
سود منبع اصلی تأمین جریان نقد و زایش سود تقسیمی (DPS) چیست؟ ثروت است. تعیین سطح سود که برای مقاصد تجزیه و تحلیل مالی مربوط باشد یک فرآیند تحلیلی پیچیده می باشد. با توجه به تفاوت ارقام سود شرکتهای مختلف و نیز تغییر ارقام سود یک شرکت در طی دوره های زمانی مختلف، مقایسه پذیری این ارقام تا حدودی مشکل می باشد. یکی از روش های استاندارد نمودن رقم سود ، تبدیل آن به یک مبلغ سود هر سهم می باشد. این اهمیت و حساسیت EPS باعث شده است که اولاً محاسبه و گزارش EPS واقعی و پیش بینی طبق قوانین بازار سرمایه بسیاری از کشورها الزامی گردد، ثانیاً مراجع تدوین استاندارد های حسابداری نیز الزامات معینی را جهت نحوه محاسبه و افشاء آن وضع نمایند تا سودمندی EPS را از طریق افزایش قابلیت مقایسه (بین شرکتها و طی دوره های مختلف) و کاهش صلاحدید مدیریت ارتقاء دهند.
براساس تحقیقات تجربی انجام شده در سایر کشورها، EPS استفاده های زیر را دارد :

 1. ارزیابی، تعیین و قضاوت در خصوص قیمت سهام. تحلیل گران مالی با ضرب EPS در رقم P/E درخصوص پایین یا بالا بودن قیمت سهام قضاوت می کنند. این دو رقم به طور گسترده در تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می شود و حتی بورس اوراق بهادار نیز بر همین مبنا در خصوص معقول بودن قیمت، قضاوت می کند. به دلیل اهمیت EPS، ضروری است رویکردی یکنواخت برای محاسبه آن وجود داشته باشد.
 2. پیش بینی EPS های آینده و نرخ رشد آن بر قیمت سهام تأثیر دارد. سهامداران و تحلیل گران، EPS های گزارش شده را برای بر آورد EPS های آینده و برآورد نرخ رشد آتی به کار می برند و در واقع توان زایش ثروت شرکت را ارزیابی می کنند.
 3. ارزیابی پوشش سود نقدی و توانایی پرداخت سود سهام. یکی از معیارهای قضاوت درخصوص توان پرداخت سود سهام در زمان حال و آینده، مبلغ EPS می باشد. اگر چه سایر ملاحظات مالی و سرمایه گذاری، در تعیین خط مشی تقسیم سود مؤثر است ولی مسلم است که بدون وجود سود، امکان پرداخت سود سهام نمی باشد.
 4. قضاوت درخصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده. رقم EPS نسبت به بازدهی نقدی (سود سهام) مبنای قابل قبول تری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت می باشد. اگر چه جریان های نقدی عامل مهم در ارزیابی ارزش شرکت است ولی اعتقاد بر این است که EPS معیار بهتری برای مقایسه عملکرد شرکت طی سالهای مختلف و نیز با رقبا می باشد.
 5. برآورد قدرت سودآوری و ارزیابی سطح و روند سود. بهترین برآورد ممکن از متوسط سود یک شرکت که انتظار حفظ و یا تکرار آن با درجه ای از نظم در یک محدوده زمانی آتی می رود را قدرت سودآوری می گویند. بیشتر مدلهای ارزیابی به نحوی قدرت سودآوری را از طریق یک عامل یا ضریب که هزینه سرمایه و نیز ریسک و بازده های مورد انتظار آتی را در بر می گیرد، سرمایه ای می کنند. EPS در صورتی برای ارزیابی قدرت سودآوری مناسب است که با تأکید بر اقلام مستمر سود و زیان محاسبه شده باشد. تحلیل گران بر شناسایی اجزائی از جریان درآمد و هزینه تمرکز می کنند که با ثبات و قابل پیش بینی باشند.
 6. نسبت P/E یا قیمت به سود یکی از خلاصه های مهم مالی است که براساس سود هر سهم محاسبه می شود و دوره مورد انتظار برگشت سرمایه گذاری را نشان می دهد و معکوس آن را نیز نرخ بازده مورد توقع حسابداری را نشان می دهد .

محدودیت های EPS
تأکید شده است که کاربران اطلاعات مالی صرفا بر یک رقم، EPS، تمرکز ننموده و از سایر اطلاعات نیز در مدل های تصمیم گیریشان استفاده نمایند. با این وجود حتی در استفاده از EPS به همراه سایر اطلاعات نیز باید به محدودیت هایی که در اندازه گیری آن وجود دارد، توجه شود. محدودیت های EPS به شرح زیر است:

 1. EPS مبتنی بر سود تاریخی است. مدیریت ممکن است در گذشته تصمیماتی گرفته باشد که سود جاری را افزایش دهد، ولی در آینده رشد سود کاهش یابد. بنابراین رشد EPS نمی تواند پیش بینی کننده قابل اتکایی برای نرخ رشد آتی باشد. به عبارت دیگر به کیفیت سود نیز باید توجه شود.
 2. EPS بدون توجه به تورم محاسبه می شود. نرخ رشد واقعی EPSممکن است متفاوت از نرخ رشد اسمی آن باشد.
 3. EPS متأثر از انتخاب روش های حسابداری و زمانبندی معاملات توسط مدیریت است و این امر بر مقایسه بین شرکتها تأثیر می گذارد.
 4. با توجه به این که تغییر پذیری سود، نشانه ای از ریسک شرکت می باشد و باعث نوسان قیمت بازار سهام می گردد، مدیران تمایل به هموارسازی سود از طریق انتخاب روش های حسابداری و زمانبندی معاملات دارند. بنابراین EPS ممکن است متأثر از صلاحدید مدیران باشد.
 5. EPS متأثر از ساختار سرمایه است. مثلاً تغییرات در تعداد سهام ناشی از صدور سهام جایزه (سود سهمی) بر مبلغ EPS دوره های جاری و گذشته تأثیر می گذارد و این مسئله مقایسه بین شرکتها را مشکل می نماید.

انواع EPS
برای یک شرکت بیش از یک نوع EPS وجود دارد که انواع مختلف آن با توجه به تغییر در روش تخمین تعداد سهام موجود در بازار، تغییر خواهد کرد. نوع اول EPS تحت تأثیر تغییرات بالقوه تعداد سهام موجود و حق تقدم و اختیار خرید و فروش در بازار قرار نمی گیرد و نوع دیگر آن که تحت تاثیر تغییرات تعداد سهام شرکت های بازار (سهم های منتشر شده جدید توسط شرکتها ) و حق تقدم و اختیار خرید و فروش قرارمی گیرد. البته این موضوع در مورد بازار ایران صدق نمی کند. در بازار فقط یک نوع EPS وجود دارد و از آنجا که بر حسب مقدار سرمایه ثبت شده در زمان تشکیل مجمع سالانه، محاسبه می شود، مگر اینکه حق تقدم ها به صورت سرمایه افزودنی قبل از تشکیل مجمع به سرمایه شرکت افزده شود که در این صورت میتوآن از آن بهره گرفت. براساس اصول و قوانین پذیرفته شده در آمریکا، شرکت های آمریکائی باید هر دونوع EPS را درصورت های مالی خود داشته باشند: چرا که EPS دراین کشور هر سه ماه یک بار اعلام خواهد شد و در مواردی که شرکت سود ده نیست، ازاین قاعده مستثنی می شود، چرا که با محاسبه تعداد سهم های جدید اضافه شده در بازار ( که از حق تقدم ها و اختیارها ناشی می شوند) مقدار زیان کوچک تر از حد واقعی آن نشان داده می شود و دومین مشکلی که در محاسبه تعداد سهام موجود در بازار برای محاسبه EPS وجود دارد این است که در ترازنامه شرکتها در بخش اوراق بهادار، هیچ گاه از میانگین تعداد سهم های موجود در بازار استفاده نمی شود بلکه تعداد سهامی را که در همان روز بستن ترازنامه، در دست صاحبان سهام است استفاده می کنند. همچنین این تعداد شامل اوراق تبدیلی نیز نمی شود چرا که EPS را کاهش می دهد بنابراین سرمایه گذاران باید در هنگام محاسبه EPS هر دوی این موارد را در نظر بگیرند. EPS به عنوان درآمد هر سهم، میزان سودآوری شرکت را نشان می دهد چرا که در هر شرکت درآمد هر سهم را به کل سهام شرکت تعمیم می دهند و براساس آن تصمیم می گیرند.

تعدیل EPS چیست؟
مدیران شرکت در ابتدای سال مالی با توجه به چشم انداز فعالیتهای شرکت EPS معینی را پیش بینی و اعلام می کنند. اما در طی سال با توجه به روند فعالیت ممکن است تغییر در اصلاح در EPS اعلام شده ضروری به نظر رسد، لذا براساس عملکرد شرکت EPS جدیدی اعلام می کنند که به آن تعدیل EPS گفته می شود.

DPS یا سود تقسیمی هر سهم 2

هر سال شرکتها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می نمایند. به مقدار سودی که شرکت تقسیم می کند و به طور نقدی به دست سهامدار می رسد DPS یا سود تقسیمی گفته می شود به عبارت دیگر DPS بخشی از سود پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم 3 است که توسط شرکت پرداخت می گردد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی ( مصوب مجمع عادی سالانه ) بر تعداد سهام شرکت به دست می آید. چون DPS سود بخشی از EPS می باشد که سهامداران در مورد تقسیم آن نظر می دهند معمولا" کمتراز EPS می باشد . البته چنانچه تمام سود تقسیم شود EPS و DPS برابر می باشد در بعضی موارد خاص نیز DPS بیشتر از EPS است که این مبلغ اضافی معمولا" از محل سود انباشته سالهای قبل تامین می شود . البته این وضعیت اکثرا" نشان دهنده بی برنامه بودن شرکت می باشد چون سود انباشته همان سود سالهای گذشته است که توزیع نشده است و معمولا" جهت انجام برنامه ای خاص در شرکت باقی مانده است و توزیع آن در سالهای بعد نشانه خوبی نیست. باشروع فصل مجامع شرکتهای بورس موضوع تقسیم سود (DPS) ذهن تمامی سهامداران شرکت های بورسی را به خود جلب کرده به خصوص سهامداران حقیقی که ازاین راه امرار معاش می کنند.

اینکه چه میزان از سود تحقق یافته هر سهم به صورت نقدی توزیع شود و چه میزان در شرکت باقی بماند تصمیمی است که در مجمع عادی سالیانه توسط هیات مدیره به مجمع پیشنهاد داده می شود و سپس به تصویب سهامداران می رسد. براساس قانون تجارت در صورت تصویب در مجمع عمومی عادی سالانه تقسیم سود تصویب شده، حداکثر ظرف 8 ماه ازتاریخ تصویب به سهامداران می بایست پرداخت گردد. البته سود پرداختی یاDPS تنها به سهامدارانی پرداخت می گردد که درتاریخ برگزاری مجمع مالک آن میزان سهم باشند.

سود تقسیمی یا DPS چیست؟

سود تقسیمی هر سهم چیست؟ آن را چگونه دریافت کنید؟ تعریف سود تقسیمی یا DPS ؛ عبارت DPS کوتاه‌شده عبارت (Dividend Per Share) نشان‌دهنده مقدار سودی است که به ازای هر سهم به سهامداران تعلق می‌گیرد. در‌واقع DPS مقداری از EPS است که بین سهامداران تقسیم می‌شود و به آن سود تقسیمی نیز می‌گویند.

نحوه پرداخت سود تقسیمی (DPS) هر سهم

مقدار سودی که به سهامداران تعلق می‌گیرد و تاریخ پرداخت آن، توسط هیئت‌مدیره در مجمع عمومی سهامداران مشخص می‌شود. هیئت مدیره با‌توجه به سیاست‌های شرکت، میزان سود تقسیمی را تعیین می‌کند.

سود تقسیمی هر سهم

برای مثال برخی از شرکت‌ها قسمت عمده‌ای از سود ایجاد شده طی یک سال مالی را برای ایجاد طرح‌های توسعه‌ای، بین سهامداران تقسیم نمی‌کنند. حتی ممکن است در یک دوره، هیئت‌مدیره تصمیم بگیرد که کل سود حاصل شده را بین سهامداران تقسیم کند و یا هیچ سودی را تقسیم نکند. بعد از مشخص شدن میزان سود تقسیمی، شرکت‌ها تنها 8 ماه زمان دارند تا این سود را بین سهامداران تقسیم کنند.

معمولا مقدار سود تقسیمی کمتر از سود حاصل شده EPS شرکت است. شرکت‌ها عمدتا مقداری از سود را برای پرداخت هزینه‌های احتمالی و یا مصارف مختلف پیش خود نگه‌می‌دارند. مثلا ممکن است مقداری از سود را جهت پرداخت بدهی‌ها، پرداخت سنوات پرسنل، پیش‌خرید مواد اولیه و. نزد خود نگه دارند و مابقی آن را بین سهامداران تقسیم کنند.

گاهی نیز ممکن است میزان سود تقسیمی بیشتر از سود حاصله از فعالیت شرکت باشد، اما چطور؟

اگر شرکت تصمیم بگیرد که علاوه‌بر سود حاصل شده امسال، مقداری از سود انباشته را نیز بین سهامداران تقسیم کند، این مقدار بیشتر از سود خالص هر سهم می‌شود.

چرا باید روند توزیع سود تقسیمی را بررسی کنیم؟

بررسی روند توزیع سود تقسیمی و مقدار آن در گذشته از جمله مواردی است که پیش از سرمایه‌گذاری، خصوصا سرمایه گذاری بلند‌مدت، حتما باید به آن توجه کرد. چون در مواقعی که بازار صعودی نیست و تغییر زیادی را در قیمت‌ها مشاهده نمی‌کنیم، حداقل در بلند‌مدت به ازای هر سهم سود خوبی نصیبمان شود.

یا سود تقسیمی DPS

مثالی درباره روند توزیع سود تقسیمی

فرض کنید سود خالص هر سهم یک شرکت یعنی EPS آن 5000 ریال باشد. این شرکت 2000 ریال از سود هر سهم را برای راه‌اندازی یک خط تولید جدید و پرداخت هزینه‌های احتمالی کنار می‌گذارد. اگر شما 12،000 عدد از سهام این شرکت را داشته باشید، چه مقدار سود به شما تعلق می‌گیرد؟ (با فرض این‌که هیچ‌گونه تغییری در قیمت سهام ایجاد نشود.)

تشریح مثال و پاسخ

همان‌طور که در مثال ذکر شده است از هر 5000 ریال سود هر سهم، 2000 ریال آن توسط شرکت کنار گذاشته می‌شود. با کسر این مبلغ از سود هر سهم (3000 = 2000-5000 )، 3000 ریال به ازای هر سهم باقی می‌ماند که بین سهامداران تقسیم می‌شود. طبق فرضیات مسئله شما 12،000 سهم دارید که به ازای هر کدام 3000 ریال سود به شما تعلق می‌گیرد. در واقع میزان سود شما در این سرمایه‌گذاری به‌اندازه 36،000،000 ریال بوده است.

بعد از تقسیم سود نقدی و باز شدن سهم، قیمت هر سهم به اندازه میزان سود تقسیمی کاهش می‌یابد. اگر قیمت سهم در مثال بالا قبل از تقسیم سود 10،000 ریال بوده، بعد از تقسیم سود نقدی قیمتش به اندازه 3000 ریال کاهش می‌یابد و با قیمت جدید 7000 ریال بازگشایی خواهد شد.

لطفا سوال و یا نظر خود را در انتهای مقاله "سود تقسیمی چیست؟" ثبت بفرمایید.

سود تقسیمی سهام (DPS) چیست؟

به عبارتی سود سهام، سود پرداختی است که توسط شرکت‌ها به‌عنوان پاداش به سرمایه‌گذاران برای قراردادن پول خود در سرمایه‌گذاری می‌پردازند و معمولاً از سود خالص شرکت ناشی می‌شود. در حالی که قسمت اعظم سود به عنوان سود باقی‌مانده در شرکت نگهداری می‌شود که نشان دهنده پولی است که برای فعالیت‌های تجاری در حال انجام و در آینده شرکت استفاده خواهد شد. باقی‌مانده می‌تواند به‌عنوان سود سهام به سهام‌داران اختصاص یابد. در بعضی مواقع، حتی اگر سود مناسبی کسب نکنند، ممکن است شرکت‌ها سود سهام را پرداخت کنند. آنها ممکن است این کار را انجام دهند تا سابقه ثابت پرداخت‌های منظم سود سهام شرکت را حفظ کنند.

هیئت‌مدیره می‌تواند سود سهام را در بازه‌های زمانی مختلف و نرخ بازدهی مختلف صادر کند. سود نقدی سهام شرکت‌ها سالانه و بعد از برگزاری مجمع پرداخت می‌شود و در صورتی که شرکت زیان ده باشد یا طرح‌هایی در حال اجرا داشته باشد احتمال دارد سود تقسیم نشود.

شرکت‌های پرداخت سود سهام

شرکت‌های بزرگ‌تر اغلب با سود قابل‌پیش‌بینی بهترین پرداخت‌کنندگان سود هستند. این شرکت‌ها تمایل دارند که به طور منظم سود سهام تقسیم کنند، زیرا آنها به دنبال به حداکثر رساندن سرمایه سهام‌داران غیر از راه رشد طبیعی سهم هستند.

چرا شرکت‌ها سود سهام پرداخت می‌کنند؟

شرکت‌ها به دلایل مختلف سود سهام پرداخت می‌کنند. این دلایل می‌تواند پیامدها و تفسیرهای مختلفی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.

سهام‌داران می‌توانند به‌عنوان پاداش اعتماد به یک شرکت، انتظار سود سهام را داشته باشند پرداخت سود سهام در یک شرکت مثبت است و به حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. همچنین سود سهام توسط سهام‌داران ترجیح داده می‌شود زیرا در بسیاری از کشورها به‌عنوان درآمد بدون مالیات برای افراد تلقی می‌شود. برعکس، سود سرمایه‌ای که از طریق فروش سهمی که قیمت آن افزایش‌یافته است حاصل می‌شود، درآمد مشمول مالیات می‌شود. معامله گرانی که به دنبال سود کوتاه‌مدت هستند نیز ممکن است خرید سهامی که منجر به دریافت سود سهام بدون مالیات در کوتاه مدت می‌شود را ترجیح دهند.

اعلامیه سود سهام باارزش بالا می‌تواند نشان دهد که شرکت عملکرد خوبی داشته و سود خوبی کسب کرده است. اما همچنین می‌تواند نشان دهد که این شرکت پروژه‌های مناسبی برای تولید بازده بهتر در آینده ندارد؛ بنابراین، به‌جای سرمایه‌گذاری مجدد در رشد، از پول نقد خود برای پرداخت سهام‌داران استفاده می‌کند.

اگر شرکتی سابقه طولانی در پرداخت سود سهام داشته باشد، کاهش مبلغ سود سهام یا حذف آن ممکن است به سرمایه‌گذاران نشان دهد که شرکت با مشکل روبرو است.

کاهش در مبلغ سود سهام و یا تصمیم‌گیری در مورد پرداخت سود سهام ممکن است لزوماً به خبرهای بد در مورد یک شرکت تبدیل نشود. ممکن است باتوجه‌به منابع مالی و عملیاتی آن، مدیریت شرکت برنامه‌ریزی بهتری برای سرمایه‌گذاری پول داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، مدیریت یک شرکت ممکن است تصمیم بگیرد به‌جای پرداخت سود ناچیز، در یک پروژه با بازده بالا سرمایه‌گذاری کند که توانایی افزایش بازده سهام‌داران را در بلندمدت دارد،

تاریخ‌های مهم سود سهام

پرداخت سود سهام از ترتیب زمانی وقایع پیروی می‌کند و تاریخ‌های مربوطه برای تعیین سهام‌داران واجد شرایط دریافت سود مهم هستند.

سهام‌داران صاحب سهام در صورتی مشمول دریافت سود خواهند شد که پیش از برگزاری مجمع، سهام‌دار شرکت باشند. حتی اگر یک روز یا یک ساعت پیش از بسته شدن سهم برای برگزاری مجمع اقدام به خرید کرده باشند.

تاریخ اعلامیه: سود سهام در تاریخ اعلامیه توسط مدیریت شرکت اعلام می‌شود و قبل از پرداخت به سهام‌داران باید آنها را تصویب کنند.

تاریخ سود سهام سابق: به تاریخی که شرایط واگذاری سود سهام منقضی می‌شود، تاریخ سود سهام سابق گفته می‌شود. سهام‌دارانی که سهم را بعد از برگزاری مجمع خریداری می‌کنند، به دلیل خرید سهام در تاریخ انقضا یا پس از آن، شرایط دریافت سود را نخواهند داشت.

تاریخ ثبت: تاریخ ثبت، تاریخ انقضا است که توسط شرکت تعیین شده است تا سهام‌داران واجد شرایط دریافت سود یا توزیع باشند.

تاریخ پرداخت: شرکت پرداخت سود سهام را در تاریخ پرداخت صادر می‌کند، این زمانی است که پول به‌حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌شود.

مهلت قانونی پرداخت سود سهام

مهلت قانونی پرداخت سود سهام طبق قانون تجارت حداکثر 8 ماه پس از تاریخ تصویب در مجمع است و شرکت‌ها موظف به پرداخت آن هستند. برخی از شرکت‌ها چند روز پس از برگزاری مجمع اقدام به پرداخت سود تقسیمی می‌کنند، اما متأسفانه برخی شرکت‌ها بعد از اتمام مهلت قانونی پرداخت سود سهام نیز اقدامی بابت پرداخت انجام نمی‌دهند.

روش مشاهده میزان سود نقدی شرکت‌ها

برای آنکه متوجه نحوه در یافت سود سهام و اینکه آیا شرکت در مجمع تقسیم سود سهام حضور داشته یا خیر! ابتدا وارد سایت کدال به نشانی www.codal.ir شوید، از قسمت جست‌وجوی اطلاعیه نماد سهم موردنظر را جست‌وجو کنید. سپس از قسمت نوع اطلاعیه‌ها، “زمان‌بندی پرداخت سود” را انتخاب نمایید. در نهایت روی جست‌وجو کلیک کنید تا اطلاعیه پرداخت سود سهم برای شما نمایش داده شود. توجه داشته باشید که فرمت فایل موردنظر به‌صورت pdf و عکس قابل دریافت می‌باشد.

در تصویر فوق نحوه اطلاع از زمان‌بندی پرداخت سود شرکت ایران‌خودرو با نماد خودرو قابل مشاهده است.

 • جهت اطلاع از میزان سود نقدی تقسیمی شرکت می‌توانید از قسمت نوع اطلاعیه، “خلاصه تصمیمات مجمع‌عمومی عادی سالیانه ” را انتخاب نمایید و بعد از انتخاب گزینه جست‌وجو اطلاعیه‌های پرداخت سود سال‌های گذشته سهم نیز قابل‌مشاهده می‌باشد.

برای مثال در تصویر زیر اطلاعیه‌های سال‌های 96 الی 98 سهم دارویی برکت را می‌توانید مشاهده کنید.

در فایل گزارش ارائه شده، در جدول “میزان سود” رقم سود نقدی قابل‌مشاهده می‌باشد.

برای مثال سود نقدی تقسیمی سال 98 دارویی برکت، 300 ریال به‌ازای هر سهم بوده است.

 • روش دوم جهت اطلاع از میزان تقسیم سود سهام شرکت، مراجعه به سایت tsetmcمی‌باشد.

در تصویر فوق از قسمت DPS می‌توان سود نقدی هر سهم در سال‌های گذشته سهم دارویی برکت را مشاهده کنید.

 • روش دیگر جهت اطلاع از میزان سود نقدی تعلق‌گرفته به سهام‌دار، تماس با امور سهام شرکت است. شماره امور سهام شرکت را با جست‌و‌جو در گوگل می‌توانید بدست آورید. از این طریق می‌توانید از مقدار سود و نحوه دریافت سود تقسیمی مطلع شوید.

چگونه سود مجمع را دریافت کنیم؟

پس از آنکه از میزان سود تقسیمی شرکت آگاه شدید می‌توانید برای اطلاع از فرایند نحوه دریافت سود سهام خود از اطلاعیه "زمان بندی پرداخت سود" در کدال استفاده کنید. فرایند پرداخت سود سهام به طور کامل در اطلاعیه‌ها توضیح داده شده است. معمولاً به سه طریق امکان دریافت سود سهام پس از تعیین تاریخ و مهلت قانونی پرداخت سود سهام امکان‌پذیر است.

1. واریز سود سهام به‌حساب بانکی سهام‌دار

برخی از شرکت‌ها برای واریز سود سهام سالانه، به‌حساب بانکی سهام‌دار نیاز دارند. در این صورت سهام‌دار باید شماره‌حساب بانکی خود را در سایت شرکت وارد کند یا از طریق فکس، ایمیل و یا پست اطلاعات خود را به امور سهام‌داران شرکت اطلاع دهد. درصورتی‌که در بانک مشخص شده حسابی نداشته باشد، جهت افتتاح حساب باید اقدام نماید.

2. مراجعه حضوری به بانک

در این روش شرکت با یکی از بانک‌ها قراردادی می‌بندد که امکان دریافت سود سهام تنها از طریق همان بانک امکان‌پذیر باشد. در این صورت باید در تاریخ معین شده طبق اطلاعیه با داشتن کارت ملی و کپی آن و کد معاملاتی خود، جهت دریافت سود سهم به یکی از شعب بانک مشخص شده مراجعه نمایید.

درصورتی‌که سهام‌داران بعد از گذشت 10 سال از تاریخ پرداخت سود، برای دریافت سود نقدی به بانک مراجعه نکند، سود نقدی تعلق‌گرفته به آن‌ها به‌حساب خزانه دولت منتقل خواهد شد.

3. پرداخت سود از طریق سامانه سجام

به دلیل آنکه ممکن است همه سهام‌داران در بانک مشخص شده حساب بانکی نداشته باشند و افتتاح حساب زمان‌بر باشد یا مبلغ سود ناچیز باشد و ارزش صرف وقت در بانک‌ها را نداشته باشد، سامانه سجام بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک امکان دریافت سود را فراهم کرده است. با ثبت‌نام در سامانه سجام و با معرفی شماره‌حساب و شبای بانک خود، امکان پرداخت سود سهام شرکت‌ها به‌حساب بانکی معرفی شده فراهم می‌گردد. اولین‌بار سود سهم شگویا به‌حساب سهام‌داران آن از طریق سجام پرداخت شد. البته هنوز همه شرکت‌ها سود خود را از این طریق پرداخت نمی‌کنند.

در تصویر فوق پرداخت سود سالانه دارویی برکت مشخص شده است که به دو صورت: مراجعه به بانک و تعریف شماره‌حساب بوده است.

در این تصویر ، اطلاعیه پرداخت سود سهم شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) از قسمت زمان‌بندی پرداخت سود سهام استخراج شده است. همان‌طور که در تصویر مشخص است، نحوه دریافت سود سهم سال 99 به دو صورت: سامانه سجام و یا مراجعه حضوری به بانک رفاه تعیین شده است. علاوه بر نحوه دریافت، تاریخ مراجعه به بانک و تاریخ پرداخت به‌حساب از طریق سجام نیز نوشته شده است.

تأثیر سود سهام بر قیمت سهام

ازآنجاکه سود سهام غیرقابل‌برگشت است، پرداخت‌های آنها معمولاً منجر به خروج پول از حساب و کتاب شرکت برای همیشه می‌شود؛ بنابراین، پرداخت سود سهام بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارد.

جمع‌بندی

سود نقدی سهام سود حاصل از عملکرد شرکت‌ها می‌باشد و درصورتی‌که شرکت سودده باشد به‌صورت سالانه بین سهام‌داران سود نقدی تقسیم می‌شود که حاصل تقسیم سود سهام (EPS) بر تعداد سهام شرکت است.

سود نقدی مجامع به سهام‌دارانی تعلق می‌گیرد که پیش از برگزاری مجمع، سهام‌دار باشند، حتی اگر یک ساعت پیش از بسته شدن سهم، خرید خود را انجام داده باشد و یا اگر یک ساعت بعد برگزاری مجمع و باز شدن سهم، اقدام به فروش آن کرده باشند. جهت اطلاع از مقدار و نحوه پرداخت آن به سامانه کدال می‌توانید مراجعه کنید و یا با امور سهام شرکت تماس بگیرید.

سود تقسیمی سهام (DPS) چیست و در چه صورتی به ما تعلق می گیرد؟

سود تقسیمی سهام (DPS)

بسیاری از سهامداران بر این باورند که باید ۱ سال کامل یک سهم را داشته باشند تا سود تقسیمی سهام (DPS) به آن ها تعلق بگرید، در صورتی که این فکر کاملا اشتباه است. در واقع قبل از برگزاری مجمع و تقسیم سود هر سهم می توانید به سهم وارد شوید و تنها تا بازگشایی سهم بعد از انجام مجمع، سهامدار آن شرکت باشید تا قادر باشید سود تقسیمی سهام (DPS) را دریافت کنید. پس خیلی مهم است که اطلاع کافی رو در خصوص با زمان برگزاری مجمع، نحوه سودسازی شرکت ها و استراتژی خود داشته باشید تا در خصوص با دریافت سود تقسیمی سهام (DPS) و یا عدم دریافت آن از طریق خارج شدن از سهم قبل از برگزاری مجمع، تصمیم گیری کنید.

در این مقاله از سایت کد بورسی قصد دارم تا با زبان ساده تمام چیزی که در این خصوص باید بدونی رو بهت آموزش بدم و مطمئنم بعد از خوندن این مطلب که خیلی هم وقتت رو نمی گیره، اطلاعات خیلی مفیدی در این باره دستگیرت شده و سود خوبی میتونی با توجه به استراتژیت از دی پی اس سهام شرکت های مختلف کسب کنی.

سود تقسیمی سهام (DPS)

دریافت سود نقدی یا همان DPS سهام همیشه یکی از حائز اهمیت ترین و جذاب ترین فاکتورها در راستای سرمایه گذاری در سهام به حساب می آید. عمدتا تحلیل گران حوزه فاندامنتال صرفا با بررسی پتانسیل سودآوری سهم به خرید آن اقدام می نمایند. متاسفانه در ایران با توجه به قانون های ناقص و عدم توجه شرکت ها به این مهم، بسیاری از سرمایه گذاران تمایلی جهت دریافت این سود ندارند و همین امر موجب شده است که بررسی فاکتور مهمی مانند این، کمرنگ گردد و همین موضوع نتیجتا موجب شد که بازار بورس ما قیمت محور شده و نگاه به ارزش آتی سهام کم ارزش شود و معاملات منطقی و سهامدار مانند تبدیل به نگاهی سفته بازانه و سهام بازی مانند شود.

در همچین وضعیتی یک سهامدار لزومی نمی بیند طبق پتانسیل های سودآوری یک شرکت بررسی ها و تحلیل های خود را انجام دهد و تنها با توجه به اخبار و یا وضعیت نموداری سهم به خرید و فروش سهام های مختلف اقدام می نماید. اگرچه که تحلیل تکنیکال بسیار کارآمد است ولی بایستی قبول کنیم که کامل نیست.

با توجه به مواردی که در ابتدای این مقاله از کد بورسی به آن اشاره داشتیم، هنوز هم دریافت سود نقدی سهام (DPS) برای بسیاری از سهامداران جذابیت خاص خودش را دارد. سود نقدی سهام می تواند کل و یا قسمتی از سود سالانه سهم باشد که در مجمع عمومی عادی سالانه به پیشنهاد هیئت مدیره و با رای اکثریت سهامدارن تصویب شده است. این نکته را در خاطر داشته باشید که سود نقدی سهام به افرادی تعلق می گیرد که در زمان مجمع عادی سالانه و تصویب میزان سود تقسیمی سهامدار آن شرکت بوده اند.

این موضوع به زبان ساده یعنی این سود به افرادی میرسه که در زمانی که سهم برایت برگزاری مجمع بسته شده است، سهامدار آن شرکت بوده اند و سهم آن شرکت را در پرتفوی خود داشته باشند تا به اندازه تعداد سهمی که دارند، از منافع تعیین شده در مجمع سود ببرند. علی رقم توضیحات و مطالب زیاد پیرامون سود تقسیمی هنوز هم بسیاری از فعالان بازار در این باره سوالاتی دارند که در ادامه به بعضی از مهم ترین این سوالات پاسخ خواهیم داد. پس با کد بورسی همراه باشید :

آیا برای اینکه سود تقسیمی سهام (DPS) به من برسد، باید ۱ سال مالی سهم را نگه دارم؟

خیر. احتیاج نیست ۱ سال سهم را نگه دارید، بلکه تنها کافیست وقتی که مجمع عمومی عادی سالانه برگزار و سود تقسیمی در آن تصویب می شود، سهامدار باشید. امکان دارد تنها چند روز پیش از تشکیل مجمع سهم را خریده باشید که اصلا در این خصوص زمان خریداری سهم مطرح نیست و تنها افرادی از تصمیمات مجمع مانند سود تقسیمی سود می برند که در زمان برگزاری مجمع، سهم آن شرکت را داشته باشند. چه بسا افرادی چند دقیقه قبل از بسته شدن سهم آن را خریداری می کنند و این در حالی است که امکان دارد افرادی باشند که ۱ سال مالی با آن سهم همراه بوده اند ولی در کل در زمان مجمع هر دو گروه سهامدار بوده و به اندازه تعداد سهامی که دارند از مصوبات سودی مجمع، منتفع خواهند شد.

اگر بعد از مجمع سهم خود را بفروشم، سود به من تعلق می گیرد؟

بله. سود تقسیمی متعلق به سهامدارانی است در زمان مجمع و تصویب سود سهامدار باشند. حال چنانچه بعد از مجمع سهم خود را به فروش برسانید، باز هم سود به شما عزیزان تعلق خواهد گرفت.

آیا شرکت در مجمع الزامی است؟ اگر شرکت نکنیم چی؟

خیر. شرکت در مجمع الزامی نخواهد بود، اما شرکت در آن را به همگی توصیه میکنم. چنانچه در مجمع شرکت نکنید هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و همچنان سود تقسیمی به شما تعلق خواهد گرفت. اما شما عملا حق رای خود را برای انتخاب مدیر عامل و تعیین درصد سود تقسیمی از دست می دهید و آن را مورد استفاده قرار نمی دهید.

نکات مهم در خصوص سود تقسیمی سهام (DPS)

 • این نکته رو در خاطر داشته باشید که شرکت ها بر اساس قانون بورس تا ۸ ماه زمان در اختیار خواهند داشت تا سود تقسیمی را به سهامدارن خود پرداخت نمایند. معمولا بعضی از شرکت ها زود تر از این زمان و برخی دیگر هم دیرتر پرداخت خواهند کرد. لازم به ذکر است که به منظور بررسی اینکه شرکت در پرداخت سود خوش قول و یا ساختار مناسبی ندارد، قادر هستید به سابقه پرداخت سود شرکت رجوع کنید که به منظور انجام این کار از سایت کدال باید استفاده کنید تا اطلاعیه های زمان بندی پرداخت سود شرکت ها و زمان مجمع را برای شما عزیزان نمایش دهد.
 • معمولا مدیران شرکت ها تمایلی ندارند همه سود سالانه شرکت (EPS) را به عنوان سود تقسیمی (DPS) میان سهامدارن خود تقسیم کنند. البته در نظر داشته باشید که این امر در صورت توانایی مدیریت در استفاده بهینه از وجوه نقد شرکت، موضوع بدی نیست و اتفاقا بسیار هم مطلوب است، به خاطر این که با نگهداشتن سود در شرکت و هزینه آن در راستای مواردی مانند توسعه شرکت، می تواند شرکت را در خلق ارزش و سود مستمر و بیشتر قدرتمند تر نماید.

یکی از روش های بهینه تر به منظور اطلاع از مطالبات سود و افزایش سرمایه، استفاده از پنل آنلاین اسا تریدر آگاه خواهد بود. با استفاده از سامانه معاملاتی کارگزاری آگاه قادر خواهید بود همه مطالبات خود را مشاهده نمایید و برای دریافت آن اقدامان لازم را صورت دهید.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

شیوه مراجعه به سایت کدال و خواندن گزارشات زمان بندی پرداخت سود سهام

سود تقسیمی سهام (DPS)

اطلاعیه زمان بندی پرداخت سود شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سود تقسیمی سهام (DPS)

خلاصه و نتیجه گیری

همانطور که کاملا در متن توضیح داده شد؛ شرکت‌ ها، لزوما سود تقسیمی (DPS) چیست؟ سود تقسیمی (DPS) چیست؟ تمامی سودی را که در پایان سال مالی کسب می کنند، میان سهامداران خود تقسیم نخواهند کرد و قسمتی از آن را در جهت اجرای برنامه‌ های توسعه‌ ای شرکت نزد خود نگه می دارند. در واقع میزان سودی که به ازای هر سهم، میان سهامداران تقسیم می شود، سود تقسیمی هر سهم یا در اصطلاح Dividend Per Share گفته می‌ شود. چنانچه یک شرکت به ازای هر سهم، ۵۰ تومان از ۱۰۰ تومان سود را تقسیم کند، DPS شرکت ۵۰ تومان خواهد بود.

در نظر داشته باشید که تصمیم‌ گیری درباره میزان درصدی تقسیم سود، در مجمع عادی سالیانه و با رأی‌ گیری از سهامداران صورت می پذیرد. بعد از تصویب مبلغ سود تقسیمی، شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت تعیین شده ۸ ماه، این مبلغ را به سهامداران خود پرداخت نماید. البته این را هم باید گفت که اغلب شرکت‌ ها سود سهامداران خرد را زودتر از این موعد می پردازند. منظور از سهامداران خرد، سهامدارانی می باشند که در مقایسه با سهامداران عمده، تعداد کمی از سهام شرکت را در اختیار دارند.

در اواسط متن به این نکته مهم اشاره داشتیم سود تقسیمی (DPS) چیست؟ که سود تقسیمی هر سهم، به افرادی تعلق خواهد گرفت که در هنگام برگزاری مجمع شرکت، سهام آن شرکت را در اختیار داشته باشند. هر سوال و یا موردی بود، از بخش سوالات متداول بورسی قادر به پیدا کردن جواب آن خواهید بود. در صورت لزوم از بخش ارسال نظرات و دیدگاه برای ما یک نظر ارسال کنید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

هر سوالی در خصوص با بورس دارید از ما سوال کنید:

سود تقسیمی هر سهم یا DPS چیست؟

سود تقسیمی

یکی از مزیت‌های مالکیت یک کسب‌وکار موفق، بهره بردن از سودی است که کسب‌وکار خلق می‌کند. فرقی نمی‌کند شرکتی باشد که خودتان از هیچ آن را ایجاد کرده‌اید یا سهام یک شرکت چندملیتی که برای دوران بازنشتگی تهیه کرده‌اید، وقتی شرکتی تصمیم می‌گیرد بخشی از درآمدهای پس از کسر مالیاتش را به شما پرداخت کند، آنچه به شما پرداخت می‌کند «سود تقسیمی» نام دارد.

دلیل اهمیت سود تقسیمی چیست

بنا بر نظریه‌های بنیادی مالی هدف همه‌ی شرکت‌ها پرداخت سود تقسیمی در زمان حال یا در آینده است (اگر شرکتی که سود تقسیم نمی‌کند پیوسته رشد می‌کند به این دلیل است که سرمایه‌گذاران انتظار دارند سرانجام در مقطعی این سود انباشته به آنها پرداخت شود یا امیدوار هستند شخص یا بنگاهی به امید سود انباشته‌ی بالای شرکت آن را بخرد).

شرکت‌ها در دوران شکوفایی و رشد سریع اقتصادی سود تقسیم نمی‌کنند، زیرا ترجیح می‌دهند درآمد خود را صرف اقدامات توسعه‌ای بکنند. مالکان و سهام‌داران مخالفتی با این کار نمی‌کنند، زیرا باور دارند فرصت‌های پیشِ‌ روی شرکت منجر به خلق سودهای کلان‌تری در آینده می‌شود.

چرا سرمایه‌گذاران به سود تقسیمی اهمیت زیادی می‌دهند؟

دلیل اهمیت سرمایه گذاران به سود تقسیمی

تمرکز بر سود تقسیمی مزیت‌های گوناگونی دارد.

خلق و اعلام سود تقلبی غیرممکن است. ممکن است شرکت‌ها سود تقسیمی را پرداخت کنند یا تصمیم به انباشت آن بگیرند، اما تحقیقات علمی متعدد نشان داده‌اند «کیفیت سوددهی» شرکت‌هایی که سود تقسیمی پرداخت می‌کنند بالاتر از شرکت‌هایی که آن را پرداخت نمی‌کنند. شرکت‌هایی که سود تقسیم (پرداخت) می‌کنند در گذر زمان عملکرد بهتری نسبت به شرکت‌هایی دارند که سود تقسیم نمی‌کنند.

بازده (نقدی) سود سهام (dividend yield) شرکت‌ها نشانه‌ای برای تعیین ارزش شرکت‌ها است.

شرکت‌های معتبر سابقه‌ی خوبی در پرداخت و افزایش سود تقسیمی حتی در دوران سخت اقتصادی دارند. یک نمونه‌ی بارز، شرکت معتبر «هرشی» (Hershey) است که در سال ۲۰۱۵ برای سیصد و چهل و دومین بار اقدام به پرداخت بی‌وقفه‌ی سود تقسیمی کرد. این شرکت پرداخت سود تقسیمی را در سال ۱۹۲۹، درست پیش از بدترین بحران اقتصادی ۶۰۰ سال اخیر آغاز کرد و در تمام این سال‌ها با وجود جنگ‌، تورم، رکود، ریاست جمهوری افراد مختلف، ترور یک رئیس‌جمهور، تهدید حمله‌ی هسته‌ای، شیوع بیماری‌های مرگبار، حملات تروریستی، جهش‌های اقتصادی، ورشکستگی‌‌ها، حباب‌های اقتصادی، نرخ بیکاری پایین یا بالا، شورش‌ها، فرود در ماه و وقایع و رخدادهای بیشمار دیگر این کار را ادامه داد، زیرا در تمام این سال‌ها مردم همیشه شکلات دوست داشته‌اند. تنها طی ۱۵ سال اخیر سود تقسیمی از نیم دلار به ازای هر سهم به ۲/۱۴ دلار به ازای هر سهم رسیده است که به معنای افزایش ۴۲۸ درصدی است.

در دوران رکود سود تقسیمی پشتوانه‌ای برای سهام است و از سقوط سهام آن جلوگیری می‌کند. همچنین سود تقسیمی زمان لازم برای ترمیم سبد سهام‌تان را پس از یک زیان بزرگ کاهش می‌دهد.

برای اینکه سود تقسیمی سهام شامل شما بشود، باید سهام مربوطه را پیش از تاریخ مجمع عمومی و تصویب صورت‌های مالی آن شرکت خریداری کنید. کسانی که بعد از این تاریخ اقدام به خرید سهام مربوطه کنند از سود تقسیمی آن دوره بهره‌ای نمی‌برند و باید تا دوره‌ی بعد منتظر بمانند. شرکت‌های معمولا تاریخ مشخصی را برای پرداخت سود نقدی اعلام می‌کنند.

شما می‌توانید سود دریافتی‌تان را دوباره صرف خرید سهام کنید؛ با این کار در واقع سودتان را دوباره در سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اید.

سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد سود تقسمی چیست

برخی سرمایه‌گذاران بر خرید سهام شرکت‌هایی تمرکز می‌کنند که نرخ رشد چشمگیری در سود تقسیمی هر سهم دارند. شرکت‌هایی مانند استارباکس که بنا بر نظر تحلیل‌گران چشم‌انداز روشنی دارند، حتی اگر هم‌اکنون سود تقسیمی کمتری نسبت به دیگر شرکت‌ها داشته باشند در بلندمدت مثلا طی یک دوره‌ی ۱۰ ساله یا بیشتر سود خیلی بیشتری از شرکت‌های ذکر شده نصیب سهامداران‌شان می‌کنند.

سرمایه‌گذاری مبتنی بر بازده نقدی سود سهام چیست

برخی از سرمایه‌گذاران بالاتر بودن بازده نقدی سود سهام را معیار خرید سهام قرار می‌دهند، زیرا معتقدند این سهام به دلیل اینکه حداقل مشخصی از نسبت سود به درآمد یا جریان نقدی را پوشش می‌دهند، مطمئن‌تر هستند. چنین سرمایه‌گذارانی ممکن است به سهام شرکت‌هایی با رشد سود تقسیمی پایین‌تر اما با اطمینان بیشتر تمایل داشته باشند. این روش برای کسانی که به درآمد غیرفعال بالایی در چند دهه‌ی پایانی زندگی نیاز دارند، مناسب‌تر است.

سهام صادره بابت سود سهام چیست

گاهی به جای پرداخت نقدی سود شرکت‌ها به سهامداران سهام جدید ارائه می‌کنند. این سهام معمولا بیشتر از جنبه‌ی روانی تأثیرگذار است. سرمایه‌گذار ارزشی و کسی که «وارن بافت» او را راهنمای خود دانسته است، «بنجامین گراهام» (Benjamin Graham) تقریبا یک قرن پیش معتقد بوده است که شرکت‌هایی به طور منظم بابت سود سهام به سهام‌داران‌شان سهام می‌دهند، در واقع سود سهام را از طرف سهام‌داران دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنند. کسانی که به پولش نیاز دارند می‌توانند این سهام را بفروشند و در مقابل دیگران به امید افزایش سرمایه‌شان در آینده، می‌توانند سهام جدیدشان را نگه دارند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.