اجرای قابل اعتماد معاملات


اجرای قابل اعتماد معاملات

کنترلهای داخلی انواع و ابزارهای دستیابی به ان ـ مراحل متوالی و منطقی حسابرسی عملیاتی

مدیران موسسات و سازمانها توجه وافری به سیستم های کنترل داخلی دارند.زیرا مدیران به خوبی میدانند در نبود یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش ، تحقق رسالت اصلی شرکت،حفظ سودآوری وبه حداقل رساندن رویدادهای غیر منتظره بسیار مشکل است و وسیله ایست که موجب میشود، نسبت به ارقام وآمار حسابداری اطمینان بیشتری بیابند واعداد واطلاعات مذکور را مبنای تصمیمات خود قرار دهند وهمچنین آنان را مطمئن میسازد که سیستم و روشهای صحیح مالی واداری در داخل موسسه ایشان به طور کامل اجراء میشود.

مدیران موسسات و سازمانها توجه وافری به سیستم های کنترل داخلی دارند.زیرا مدیران به خوبی میدانند در نبود یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش ، تحقق رسالت اصلی شرکت،حفظ سودآوری وبه حداقل رساندن رویدادهای غیر منتظره بسیار مشکل است و وسیله ایست که موجب میشود، نسبت به ارقام وآمار حسابداری اطمینان بیشتری بیابند واعداد واطلاعات مذکور را مبنای تصمیمات خود قرار دهند وهمچنین آنان را مطمئن میسازد که سیستم و روشهای صحیح مالی واداری در داخل موسسه ایشان به طور کامل اجراء میشود.

کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری میباشد.زیرا حدود،نوع واجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر،در تعیین روشهای حسابرسی وحجم رسیدگیهای حسابرس موثر میباشد و حسابرس مستقل پس از بررسی چگونگی کنترل داخلی میتواند نسبت به گستردگی رسیدگی ها جهت اظهار نظر نسبت به گزارشهای مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

کنترل داخلی نمی تواند موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتّی تداوم حیات آن را تضمین کند .

حتی اثر بخش ترین سیستم کنترل داخلی ،تنها میتواند به واحد اقتصادی کمک کند تا به اهداف تجاری اساسی دست یابد.کنترل داخلی اثربخش میتواند مدیریت را به اطلاعاتی دربارة پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق اهداف مجهز کند ، امّا نمی تواند رویدادها یا پدیده های غیر قابل کنترل مانند سیاستها یا برنامه های دولت ، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی را تغییر دهد . ولی

برای دستیابی به اکثر اهداف مهم ، به کار گیری کنترلهای داخلی گریز ناپذیر است .به همین جهت ،تقاضا برای سیستمهای بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها دائماً رو به افزایش است.با دقت نظر بیشتر میتوان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکلات بالقوه است. کنترل های داخلی تنها به حسابداری وامور مالی محدود نمی شود بلکه تمام واحد تجاری و فعالیت های آن را شامل میشود.

● کنترل های داخلی

برداشت افراد از اصطلاح کنترل داخلی متفاوت است .این امر سردرگمی بازرگانان،قانون گذاران،تدوین کنندگان مقررات و دیگران را به دنبال دارد.این برداشتهای ناهمگون وانتظارات متفاوت ،مشکلاتی را برای واحدهای اقتصادی به بار می آورد.چنانچه در قوانین ،مقررات یا دستورالعملها واژه کنترل داخلی به کار رود بی آنکه تعریفی صریح و روشن از آن آورده شود آنگاه بر دامنه مشکلات افزوده میشود .

کنترل داخلی به صورت زیر تعریف میشود :

کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول(نسبی) از تحقق اهدافی که در پنچ گروه به شرح زیر دسته بندی می شوند،توسط هیئت مدیره ،مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می شود:

ـ اثربخشی و کارآیی عملیات

ـ قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی

ـ رعایت قوانین و مقررات مربوط

ـ تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها

ـ حفاظت داراییها در برابر ضایع شدن ،سوء استفاده و تقلب

این تعریف مفاهیم ذیل را به همراه دارد :

ـ کنترل داخلی یک فرآیند است . کنترل داخلی ،خود هدف و غایت نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است .

ـ کنترل داخلی به دست کارکنان واحد اقتصادی طراحی و اجراء میشود . کنترل داخلی فقط آمیزه ای بی روح از فرمها و دستورالعملها نیست ،بلکه مشارکت تمامی کارکنان واحد اقتصادی را می طلبد .

ـ از کنترل داخلی تنها انتظار می رود که برای مدیریت و هیئت مدیره واحد اقتصادی ،اطمینانی معقول فراهم آورد نه اطمینانی مطلق .

• هدف کنترل داخلی ،دست یافتن به اهداف است؛اهدافی که در یک یا چند گروه متمایز و در عین حال مشترک الوجه قرار می گیرند .

این تعریف (از کنترل داخلی )به دلیل اینکه به زیر مجموعه های کنترل داخلی نیز توجه دارد، کلّی و فراگیر است .برای مثال ،در صورت تمایل میتوان جداگانه برکنترلهای حاکم بر گزارشدهی مالی یا کنترلهای حاکم بر رعایت قوانین و مقررّات ،تمرکز کرد.

با استناد به این تعریف می توان اثر بخشی کنترل داخلی را به صورت زیر تعریف کرد :

کنترل داخلی در صورتی اثربخش تلقی می شود که هیئت مدیره و مدیریت از موارد زیر اطمینان معقول داشته باشند:

ـ آگاهی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی

ـ تهیه صورتهای مالی قابل اعتماد

ـ رعایت قوانین و مقررّات مربوط

هرچند کنترل داخلی یک فرآیند است ،امّا اثربخشی آن ،وضعیتی از این فرآیند در یک مقطع یا مقاطعی از زمان است .

به طور خلاصه ، ساختار کنترل های داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می آید تا مدیریت اطمینان یابد هرچیزی به گونه ای که باید ، عمل میکند .

انواع کنترل های داخلی

کنترل هایی هستند که برصورتهای مالی تاثیری ندارند یا تاثیر اندکی دارندوبه طور مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمی گیرند . این کنترلها به منظور دستیابی به اهدافی چون کارآیی وسودمندی عملیات ورعایت رویه های موردنظر مدیریت در تمام قسمتها و دوایر واحد تجاری استقرار می یابند.

▪ کنترل های داخلی حسابداری (مالی)

کنترل هایی هستند که مستقیماً برقابلیت اتکای مدارک حسابداری و صورتهای مالی اثر دارندوبه منظور دستیابی به اهدافی چون حفاظت داراییها ، قابلیت اتکای مدارک حسابداری وتهیه صورتهای مالی قابل اطمینان استقرار می یابند .

▪ انواع کنترل های داخلی حسابداری (مالی)

۱ ) کنترل پایه(اولیه ) : حداقل کنترل های داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت های واحد تجاری مانند: مشاهده عینی دارائیهای ثابت ، بررسی اجمالی گردش حساب به منظور تعیین اقلام غیر عادی ، تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی یا رفع مغایرت ، تهیه و تنظیم تراز آزمایشی

۲ ) کنترل های انظباطی(ثانویه) : کنترل هایی که جهت اطمینان از حسن اجرای کنترل های داخلی پایه و حفاظت از اموال و داراییهای واحد تجاری صورت می گیرد.

کنترل های انظباطی در شرکتهایی مستقر می گردند که حجم فعالیت آنها گسترده می باشد.

کنترل های انظباطی خود به سه دسته زیرتقسیم می شوند : الف)کنترل های سرپرستی : به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای کنتر لهای پایه صورت میگیرد .

ب)کنترل های حفاظتی : به منظور استفاده صحیح از داراییها و حفاظت از آنها به کار گرفته میشود تا از وارد آمدن خسارت یا سوء استفاده از آنها جلوگیری شود .

ج)کنترل های تفکیک وظایف : تفکیک وظایف و مسئولیتها بین کارکنان به نحوی که هیچ فردی مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها به عهده نداشته باشد .به طور کلی ،کنترل و نظارت هرفرد(قسمت)توسط فرد(قسمت) دیگر .

● ابزارهای دستیابی به کنترل های داخلی

از آنجائیکه عملیات هر واحد تجاری متفاوت از واحدهای تجاری دیگر است،لذا استقرارکنترل های داخلی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری مقدور نمی باشد.استقرار کنترل های خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه،نوع عملیات و هدف های سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است،بستگی دارد.

عواملی که برای یک سیستم کنترل داخلی رضایتبخش در هر سازمان ضروری است عبارتند از:

۲ )سیستم حسابداری

۳ ) روش های کنترلی

میط کنترلی از مجموعه عواملی که برای دستیابی به سیاستها واجرای روشهای شرکت طراحی می شود تشکیل یافته و منعکس کننده نگرش کلی مدیریت واحد تجاری ومالکان آن درباره استقرار سیستم کنترل داخلی و اهمیت آن برای واحد تجاری است.عوامل خارجی،مانند قوانین و مقررات لازم الاجراء بخشی از محیط کنترلی شرکت است .

عوامل داخلی عمدتاً عبارتند از :

ـ طرز تفکر مدیریت و نحوه اجرای آن

ـ روشهای مدیریت نیروی انسانی

ـ طرح و ساختار سازمانی

ـ سیستم پیش بینی های مالی و بودجه

ـ کمیته حسابرسی

ـ حسابرسی داخلی

کار حسابرسان داخلی ، بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی و کارآیی هر یک از بخشهای و دوایر واحد تجاری در انجام دادن امور و وظایف محوله می باشد.حسابرسان داخلی یافته های خود را از عدم کارآیی کنتر لهای داخلی همراه با پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود عملکرد واحد تجاری و اعمال کنترل های داخلی به مدیریت ارشد ارائه می دهند . حسابرسان داخلی به طور کلی وظایف تعیین شده در طرح سازمانی به دوایر و واحدها را از بابت موثر انجام شدن ویا عدم انجام امور محوله ، بررسی می کنند

۲ ) سیستم حسابداری

سیستم حسابداری شامل روشها و سوابقی است که به منظور شناسایی،گردآوری،تجزیه و تحلیل،طبقه بندی،ثبت و گزارش معاملات یک واحد اقتصادی و پاسخگویی در قبال داراییها و بدهیهای آن ایجاد می شود .یک سیستم حسابداری کارا به گونه ای طراحی می شود که :

ـ کلیه معاملات معتبر را تعیین و ثبت کند.

ـ معاملات را به منظور طبقه بندی مناسب برای گزارشگری مالی به موقع و با جزییات کافی تعریف نماید.

ـ ارزش معاملات را به گونه ای اندازه گیری کند که ثبت ارزش پولی مناسب آن را در صورتهای مالی ،امکان پذیر سازد.

ـ دوره زمانی وقوع معاملات را تعیین کند تا بتوان معاملات را در دوره حسابداری مناسب ثبت نمود.

ـ معاملات و موارد افشای مربوط را به درستی در صورتهای مالی نشان دهد.

۳ ) روش های کنترلی

عبارتند از سیاستها و رویه هایی که مدیریت علاوه برمحیط کنترلی و سیستم حسابداری برقرار میکند تا به هدفهای خاص سازمانی دست یابد . روشهای کنترلی اهداف مختلفی دارد و در سطوح مختلف سازمانی و داده پردازی به کار می رود. همچنین می توان این روشها را در اجزای خاصی از محیط کنترلی و سیستم حسابداری تعبیه کرد.به طور کلی روشهایی که مربوط به موارد زیر است،به عنوان روشهای کنترلی طبقه بندی می شود :

ـ تقسیم وظایف به صورتی که هیچ کس نتواند در حین انجام وظایف عادی خود مرتکب اشتباه یا تخلف بشود وآن را پنهان سازد. گماشتن افراد مختلف برای مسئولیتهایی مانند تایید معاملات،ثبت معاملات و نگهداری و حفاظت از داراییها از جمله چنین روشهایی است.

ـ طراحی و به کارگیری مستندات و سوابق کافی به منظور حصول اطمینان از ثبت مناسب معاملات و رویدادها ،مانند استفاده از اسناد حمل پیش شماره گذاری شده ارسال کالا.

ـ ایجاد کنترلهای حفاظتی کافی در مورد امکان دستیابی به برنامه های رایانه ای و پرونده های اطلاعاتی ، و

ـ کنترلهای مستقل در مورد عملکرد و ارزیابی مناسب ثبت شده مانند کنترلهای دفتری،صورتهای تطبیق،مقایسه داراییها با حسابهای ثبت شده ،کنترل های اعمال شده به وسیله برنامه های رایانه ای ،بررسی گزارشهای مربوط به خلاصه جزییات مانده حسابها توسط مدیریت (مانند یک تراز آزمایشی از مانده های قبلی حسابهای دریافتنی)، وبررسی گزارشهای تهیه شده رایانه ای توسط کاربر.

▪ قابلیتهای کنترل داخلی

واحدهای اقتصادی به کمک کنترل داخلی می توانند به اهداف عملیاتی و سودآوری خود دست یابند و از اتلاف منابع اقتصادی جلوگیری کنند . به کمک کنترل داخلی از قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی و رعایت دقیق قوانین و مقررات (که از آسیب دیدن شهرت و آوازه یک واحد اقتصادی و سایر پیامدها جلوگیری میکند)اطمینان حاصل می شود . در مجموع واحدهای اقتصادی،به کمک کنترل داخلی می توانند به مقاصد و خواسته های خود دست یابند ودر طول راه، از خطرات و رویدادهای غیر منتظره دوری کنند .

▪ محدودیتهای ذاتی کنترل داخلی

متاسفانه ، عدهّ ای از کنترل داخلی توقعات غیر واقع بینانه و خارق العاده دارند. آنها به دنبال مطلقها هستند ولی کنترل داخلی به دلیل محدودیت های ذاتی که دارد نمی تواند شواهدی قطعی مبنی بر دستیابی به هدفها را ، برای مدیریت فراهم کند . نمونه هایی از این محدودیتها عبارتند از:

۱) احتمال نارسا شدن یکی از روشهای کنترل داخلی به دلیل تغییرات ایجاد شده در شرایط و کاهش میزان رعایت آن .

۲) احتمال نادیده گرفتن کنترل های داخلی از طرف مدیران یا کارکنان

۳) اشتباهات بالقوه انسانی ناشی از بی دقتی ،حواس پرتی،خطای قضاوتی وتفسیر نادرست از دستورالعملها .

۴) اغلب کنترل های داخلی درباره معاملات و رویدادهای روزمره ونه غیر متعارف برقرار می شوند .

۵) مخارج استقرار هر یک از روشهای کنترل داخلی نباید بیشتر از منافع مورد انتظار آن روش باشد .

۶) دادن اطمینانی معقول و نه مطلق ، در خصوص تحقق اهداف واحد اقتصادی

هدف اصلی حسابرسی مستقل اظهار نظر در این مورد است که صورتهای مالی به درستی تنظیم شده است و وضعیت سازمان را به نحوی مطلوب نشان میدهد و دارای اشتباه و تحریف با اهمیت نیست .

اعتماد سازی و روشهای دریافت وجه از مشتری

اعتماد سازی و روشهای دریافت وجه از مشتری، مبحثی است که مهدی محمدی یکی از مدیران استراتژیک تجاری مجموعه، در این پادکست به شرح آن پرداخته است.

استاد محمدی بیان کرد: خیلی وقت ها افراد می گویند با مشتری ها صحبت می کنیم ولی وقتی می خواهند وجه را پرداخت کنند با مشکل رو به رو می شویم؛ شما باید 90 درصد توان و انرژی خود را صرف اعتماد سازی کنید؛ زیرا زمانی که قرار است وجه پرداخت شود، چیزی حدود 10 درصد از معاملات شما را شامل می شود.

ایشان عنوان کرد: درست است که دریافت وجه جزء نکات بسیار مهم است، ولی زمانی که شما اعتماد سازی را به وجود نیاورید، مشتری چطور می تواند به شما اعتماد کند و این ریسک را بپذیرد که وجه را پرداخت کند، در حالی که کالا را دریافت نکرده است؛ بنابراین در این مواقع شما باید به روش هایی که مجموعه آراد می گوید توجه داشته باشید.

در اعتماد سازی قدرتمند باشید

استاد محمدی با تاکید بر به کارگیری روش های اعتماد سازی و قدرتمند بودن در این مسئله، اظهار کرد: روش های مختلفی وجود دارد که یکی از ساده ترین آنها این است که شما اگر در زمینه یک محصول کار می کنید، مثلا محصول باغی یا صنعتی، حتما باید در آن منطقه ای که هستید ویدیو کال یا تماس آنلاین داشته باشید.

ایشان عنوان کرد: لازم است یک سری قرار داد های مناسب و خوب را طی مذاکرات و معاملاتی که انجام می دهید، نوع بسته بندی و اینکه از کدام پورت و بندر می خواهید برای مشتری ارسال کنید و نحوه دریافت وجه را دقیقا مشخص کنید؛ زمانی که شما اعتماد سازی را به وجود می آورید در آن زمان هست که مشتری وجه را پرداخت می کند.

استفاده از روش پلکانی در اعتماد سازی

ایشان استفاده از روش پلکانی در اعتماد سازی را مهم دانست و تصریح کرد: زمانی که قرار است با مشتری های خود برای بار اول کار کنید از روش پلکانی استفاده کنید؛ کار فروش را پارت پارت انجام دهید، قرار نیست در همان لحظه اول قرارداد پنجاه هزار دلاری داشته باشید.

این یک اشتباه بزرگ است؛ شما زمانی که قرار است با مشتری کار کنید، اشکالی ندارد که گاهی وقت ها با دو هزار دلار یا حتی با هزار دلار قرار داد ببندید؛ اما اگر مشتری در حجم کم با شما قرار داد بست، هیچ اشکالی ندارد؛ شما در مقابل سمپل و نمونه برای او ارسال کنید، تا مرحله اول که ایجاد اعتماد سازی و باور هست شکل بگیرد؛ لازم است این اعتماد سازی ها به وجود بیاید.

مطمئن باشید که در مراحل بعدی، مشتری از شما خرید های بیشتری خواهد داشت؛ پس در مراحل اول لزومی ندارد که با مشتری در رقم های سنگین کار کنید؛ این موارد می تواند دلایلی باشد که مشتری بهانه های مختلفی آورد و از یک مشتری بالقوه به یک مشتری بالفعل تبدیل نشود؛ این موارد را باید حتما لحاظ کنید.

روشهای دریافت وجه از مشتری

استاد محمدی در ادامه اظهار کرد: اگر در روش های دریافت وجه اعتماد لازم ایجاد شود، آن زمان است که مشتری به شما پول می دهد؛ همانطور که قرار است شما کالایی را از شخصی که در یک کشور یا در یک استان دیگر است خریداری کنید.

چطور این کار را می کنید؟ آیا حاضر هستید اول کل وجه را پرداخت کنید و بعد کالا را دریافت کنید؟ ممکن است که بگویید اگر اعتماد لازم ایجاد شود.

اگر ما مشتری را باور داشته باشیم این کار را می کنیم؛ پس همین شرایط را برای مشتری های خود فراهم کنید؛ مشتری باید شما را به عنوان یک فروشنده خوب و حرفه ای قبول کند؛ و یا اگر به عنوان یک تامین کننده هستید، مشتری باید شما را به عنوان یک تامین کننده خوب بپذیرد.

اگر این موارد لحاظ شود و شما شرایط اعتماد را در مشتری به وجود بیاورید، قطعاً در انتقال وجه و دریافت پول بدون مشکل، معامله خواهید کرد.

روش Advanced Caching

ایشان یکی دیگر از روش ها دریافت وجه را روش Advanced Caching عنوان کرد و افزود: در این روش، شما زمانی که صحبت های خود را به صورت تلفنی انجام داده اید و اعتماد سازی هایی که عرض شد را به وجود آوردید، در این شرایط، مشتری بدون اینکه در جایی که شما هستید حضور پیدا کند و اصل کالا را دریافت کند، وجه را پرداخت می کند.

ممکن است حجم کالایی که دریافت می کند زیاد نباشد و رقمی را که پرداخت می کند نیز کم باشد؛ بنابراین وجه را پرداخت و اصل کالا را دریافت می کند تا کیفیت کالا را ببینید و اینکه آیا شما یک فروشنده حرفه ای و قابلی هستید یا نه؟

روش Telegraphic Transfer

محمدی روش تی تی یا مذاکره تلفنی را نیز، جزء زیر مجموعه های روش های ذکر شده دانست و بیان کرد: در این روش، مشتری بدون اینکه حضور داشته باشد، وجه را پرداخت می کند.

طبیعتاً بالاترین ریسک در اینجا به عهده خریدار است و شما کمترین ریسک را دارید و بدون ارسال کالا، ابتدا وجه را دریافت کرده اید، درواقع بهترین وضعیت فروش شامل حال شما می شود.

روش Letterof Credit

ایشان در ادامه اظهار داشت: شاید شما نخواستید با این روش معامله کنید و یا مشتری این روش را نپذیرفت؛ شاید مشتری از شما خواست که از روش LC استفاده کنید.

این روش در ایران به دلیل وجود تحریم ها شدنی نیست؛ ولی چون قرار است روش های دریافت وجه را توضیح دهم به این روش نیز اشاره می کنم؛ این روش همان روش اعتباری اسنادی است.

شما در این روش، اسناد و مدارک را برای مشتری خود ارسال می کنید؛ از بانک فروشنده به بانک خریدار مراجعه می کنید و آن اسناد و بار نامه را به بانک تحویل می دهید.

مشتری های شما از بانک خود و بانک مقصد یک اعتبار به نام شما باز می کنند و مبلغی را که قرار است به نام شما واریز شود را در بانک خود، آن اعتبار را باز می کنند و آن بانک به بانکی که در ایران است اطلاع می دهد که این اعتبار برای فروشنده فراهم شده است.

شما مدارک را تحویل بانک می دهید و طبق مراودات بانکی که انجام می شود، بانک اسناد و مدارک را به بانک خریدار می دهد و بانک خریدار آن وجهی که به اعتبار شما واریز شده است را آزاد می کند، شما به پول خود می رسید و مشتری نیز به آن اسناد و مدارک دست پیدا می کند و از طریق آن ها کار های ترخیص را انجام می دهد و کالای خودش را دریافت می کند.

وی در خصوص روش DP عنوان نمود: این روش بسیار معمول است و شما کالا و مدارک را ارسال می کنید؛ خریدار با استفاده از مدارک، کالا را رویت می کند و اگر طبق توافقی که با شما داشته، وجه را پرداخت می کند و مدارک را دریافت و کالا را ترخیص می نماید.

اگر مشتری در اینجا از کالا خوشش نیامد، شما می توانید با استفاده از آن اسناد و مدارکی که ارسال کردید به دنبال یک مشتری دیگر باشید و کالا را به آن مشتری بدهید.

استاد محمدی با اشاره به روش دیگری در مورد انتقال وجه افزود: در این روش شما یک فروشنده را پیدا می کنید که اصل کالا را از شما می گیرد و به کشور مقصد می برد و در آنجا کار فروش را برای شما انجام می دهد که اصلا زمان پرداخت وجه برای شما مشخص نیست.

هر زمانی که شخص موفق شد، مشتری مورد نظر را پیدا کند، می تواند به شما وجه را پرداخت کند، البته پیشنهاد می کنیم که هرگز از این روش استفاده نکنید.

بهترین روش در تجارت

استاد محمدی در خصوص بهترین روش تجارت عنوان کرد: اینکه چرا این روش ها وجود دارد، به تاجرانی بر می گردد که از لحاظ مالی بسیار توانمند هستند و آشنایان و نمایندگان آنها کالا ها را برای این افراد حمل می کنند که برای آنها این روش ها امکان پذیر است.

شما که در کار تجارت هستید و تازه وارد این حوزه شدید، بهتر است به جای روش های سوم و چهارم که کاملا به سبک سنتی هستند از روش اول استفاده کنید؛ این کار را می توانید از طریق صراف ها انجام دهید.

حقوق بین الملل

پیشرفت های ایجاد شده عرصه های گوناگون از جمله در فناوری اطلاعات، تجارت، تجارت الکترونیک، و . . . هم طریقه ی اشتغال به تجارت و هم کل جامعه را متحول می کند این پیشرفت ها دانشگاهیان، اقتصاددانان، حقوقدانان، بازرگانان، دولتمردان را به خود مشغول داشته است و مطالعه ابعاد گوناگون آن را ایجاب می کند.

در این میان پرداختن به تجارت و تجارت بین المللی و به ویژه روش های پرداخت بسیار قابل تامل و تعمق است.

اعتبارات اسنادی که گاه اعتبار نامه هم نامیده می شود به دلایلی که در ادامه ذکر خواهد شد در این میان متداول ترین شیوه پرداخت قیمت کالاها در تجارت صادراتی هستند و به همین خاطر است که قضات انگلیسی از اعتبارات اسنادی به عنوان "خون حیات بازرگانی بین المللی" یاد کرده اند. شایان ذکر است که ارز حاصل از فروش و صادرات نفت خام به بازارهای جهانی یا فروش و صادرات انواع فرآورده های پتروشیمی فقط از طریق اعتبار اسنادی وصول می شود[1]. هر چند اعتبارات اسنادی در تجارت های داخلی هم مورد استفاده است لیکن مزیت ها و محاسن آن در قراردادهای بین المللی است که به روشنی آشکار می گردد .

2-2- انواع روش های پرداخت :

امروزه با گسترش عرصه های دانش و رشد روند صنعتی شدن در همه کشورها و تعدد محصولات مورد نیاز کشورها در کنار محدودیت نیروی انسانی، سرمایه مالی و فرصت کاری هر کشور سعی می کند با توجه به امکانات موجود در خود بخشی از نیازهای خود را با بهره گیری بهینه از عوامل تولید در داخل کشور تولید نماید و برای جبران نیاز به سایر کالای ساخت خارج، به معامله در عرصه بین المللی دست بزند.

در این بیان تعیین روش پردخت حاصل از معامله از مهم ترین مباحث میان طرفین معادله خواهد بود در این میان روش های گوناگونی از جمله

1) پرداخت نقدی یا پیش پرداخت ثمن

2) پرداخت وعده دار یا حساب مفتوح

4) اعتبارات اسنادی

از بهترین روش ها می باشند که طرفین قرارداد تجاری از این میان روشی را که با منظورشان متناسب تراست برمی گزینند که بنا به دلایلی که گفته خواهد شد امروزه پرکاربرترین این روش ها اعتبار است البته روش های پرداخت به این چند مورد محدود نیست بلکه اضافه بر روش های اسنادی است مرسوم پرداخت ترتیبات خاص دیگری به منظور پرداخت طراحی شده است مانند خرید بین المللی این (فاکتورینگ یا تنزیل این) ظهرنویسی بدون حق رجوع، تامین مالی غیرقابل رجوع و تجارت متقابل از این جمله اند.

1-2-2- پرداخت نقدی با پیش پرداخت ثمن : [2]

در این روش بایع پیش از اجرای تعهدات قراردادی به ثمن معامله دسترسی پیدا می کند[3] و در واقع قبل از صدور کالا یا خدمات وجه آن به دست فروشنده می رسد.

این روش برای صادر کننده امن و بی خطر است اما بالاترین ریسک را برای فرد خریدار یا وارد کننده در پی دارد وارد کننده نمی تواند از تسلیم شدن همان نوع و مقدار کالایی که برای آن قرارداد بسته است مطمئن باشد و اختلاف تقلب و نیرنگ صادر کننده وجود دارد از طرفی در صورت ورشکست شدن صادر کننده معلوم نیست که کالاها به دست وی برسد یا نه و با وجود اینکه وی ثمن کالاها را پرداخته اما بر آنها حقی ندارد.

دلیل دیگر عدم مطلوبیت این روش برای وارد کنندگان آن است که وی با پرداخت ثمن پیش از دریافت کالا بخشی از سرمایه خود را یا پایان معامله در خارج کشور معطل گذاشته است در حالی که معمولا بازرگانان مایل نیستند سرمایه در گردش خود را مدت قابل توجهی معطل گذارند.

بنابراین جای تعجب نیست که این روش امروزه چندان در عرصه تجارت بین الملل مورد توجه نیست و بیشتر میان شرکت های وابسته به همدیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

2-2-2- پرداخت وعده دار یا حساب مفتوح [4]

پرداخت وعده دار یا «حساب مفتوح» توافقی است که به موجب آن وارد کننده تعهد می کند همزمان یا ظرف موعد مشخصی پس از انجام عمل معینی- معمولا ارسال کالا- از سوی صادر کننده مبلغی پول را به حساب تعیین شده ای- معمولا حساب صادرکننده- واریز نماید.

گاهی وارد کننده تعهد می کند که فقط ثمن قرارداد را همزمان با دریافت کالا پرداخت کند. در این شکل از توافق، صادر کننده کالا را ارسال نموده و اسناد حمل یا خود کالا را به همراه صورت حسابی دایر بر مطالبه ثمن به وارد کننده تسلیم می نماید. وارد کننده سپس بابت ثمن، یک برات بانکی یا چک برای صادر کننده می فرستد یا وجه ثمن را از طریق انتقال الکترونیکی اعتبار، انتقال تلگرافی، انتقال پستی یا شیوه مورد توافق دیگری به حساب معرفی شده صادر کننده حواله می نماید. این نوع حواله وجه از طریق سیستم بانکی به انجام می رسد اما هیچ اعتبار بانکی یا وثیقه ای جهت معامله داده نمی شود.

آشکار ترین حسن پرداخت دارای موعد، این است که این روش هزینه های پرداخت را کاهش می دهد، زیرا طرفین قرارداد کارمزدهای بالای بانکی و حق الزحمه های مربوط به اعتبارات اسنادی و سایر شکل های پرداخت که متضمن ضمانت بانک و وثیقه است، را متحمل نمی شوند، اما این مزیت در مقایسه با معایب فراوانی که این شیوه پرداخت در قلمرو قراردادهای بیع بین المللی به همراه دارد، ناچیز می نماید.

الف) در فرض استفاده از روش پرداخت وعده دار، صادر کننده با این خطر مواجه است که در صورت عدم پرداخت ثمن توسط وارد کننده، فاقد پناهگاه و مامن کارآمدی است.

ب) از آنجا که صادر کننده درخواست پرداخت ثمن را غالبا همراه با تسلیم کالا ارائه می کند، لذا مادامی که وارد کننده از پرداخت ثمن قصور نکرده، بایع حق اقامه دعوا علیه وی را نخواهد داشت و بدین سان صادر کننده ممکن است دیگر قادر به استرداد کالا نباشد.

ج) از طرفی فروشنده باید اعتماد کامل به خریدار داشته باشد که در زمان معین شده او نسبت به پرداخت وجه اقدام خواهد کرد.

د) فروشنده باید مطمئن باشد که دولت کشور خریدار در مدت زمان مقرر شده قانونی مبنی بر ممنوعیت یا محدودیت انتقال ارز صادر نمی کند.

هـ) فروشنده باید از نقدینگی کافی برخوردار باشد چون تا مدتی هم کالا را تهیه کرده و ارسال نموده و هم به ثمن معامله دست نیافته یعنی مدت تبدیل سرمایه وی به نقدینگی عملا افزایش می یابد.

و) فروشنده باید از وضع اعتبار خریدار و شرایط مالی وی سابقه آشنایی داشته باشد.

لذا این روش پرداخت بهترین روش از نظر خریدار می باشد زیرا وی بعد از دریافت کالا یا مدت زمان مقرر نسبت به پرداخت اقدام می کند این روش تنها براساس حسن اعتماد متقابل قابل اجرا است و علی الاصول روش رایجی در معاملات بین المللی نیست در بیشتر میان شرکت های وابسته به معاملات داخلی مرسوم است اما استثنائاتی هم بر این اصل وارد است. برای مثال حدود 60 درصد تجارت بین انگلیس و کشورهای عضو بازار مشترک اروپا بدین طریق انجام می شود.[5]

3-2-2- وصول اسنادی (ترتیبات وصولی) [6]

وصول اسنادی مکانیسمی قدیمی است که از طریق آن بانک طبق درخواست یا دستور صادرکننده با ارائه یک یا چند برات و اسناد حمل مربوط به وارد کننده ثمن را از وارد کننده وصول می نماید. این روش در قدیمی ترین شکل خود که بیع اسنادی نامیده می شود، مستلزم آن بود که صادر کننده با به کارگیری یک متصدی حمل به وی دستور دهد مادامی که خریدار (گیرنده) ثمن را نپرداخته یا اجرای قابل اعتماد معاملات یک سند قابل معامله دایر بر تعهد به پرداخت ثمن را امضا نکرده است، از تسلیم کالا به وی خودداری کند.

در رویه امروزین، وصول اسنادی دارای انواع و اقسام گوناگونی است. در شکل سنتی صادر کننده کالا را مطابق عقد بیع ارسال می کند و [سپس] اسناد حمل لازم را که معمولا شامل بارنامه قابل معامله به همراه براتی است که برعهده خریدار صادر نموده به بانک خود (بانک حواله کننده) تسلیم می نماید. بانک صادر کننده با تصریح اینکه آیا عملیات به نحو «تحویل اسناد در مقابل پرداخت» (D/P) یا به نحو «تحویل اسناد در مقابل قبولی» (D/A) باشد، اسناد و برات موصوف را به منظور ارائه به وارد کننده برای بانک کارگزار (بانک وصول کننده) واقع در کشور وارد کننده ارسال می کند. اگر وصول به نحو اسناد در مقابل پرداخت باشد، بانک وصول کننده در ازای پرداخت ثمن [از سوی وارد کننده] اسناد را آزاد می کند و پول دریافتی را به بانک صادر کننده می فرستد و این بانک نیز به نوبه خود پول را در اختیار صادر کننده قرار می دهد. چنانچه وصول به نحو اسناد در مقابل قبولی باشد، بانک وصول کننده به صرف قبولی برات توسط وارد کننده اسناد را آزاد می نماید. برات قبولی شده به صادر کننده عودت داده می شود و وی معمولا با تنزیل آن، وجه حاصله را دریافت می کند؛ یعنی صادر کننده موافقت می کند که با کسر مبلغ اندکی از برات وجه آن را فورا دریافت کند. در سررسید، برات به منظور ارائه به وارد کننده جهت پرداخت به بانک واقع در خارج فرستاده
می شود و سپس پول دریافتی به صادر کننده یا چنانچه صادر کننده برات را تنزیل کرده باشد، به موسسه تنزیل کننده حواله می گردد.

وصول اسنادی نیز دو مزیت برای صادرکننده به همراه دارد. اولا، صادر کننده، کالا را تا زمانی که وارد کننده، ثمن را نپرداخته یا برات را قبول ننموده است، به عنوان تضمین در اختیار دارد. ثانیا، صادر کننده حتی پس از اعطای اعتبار به وارد کننده نیز می تواند به ثمن دست یابد زیرا وی می تواند برات را تنزیل و وجه آن را دریافت کند.

وصول اسنادی مزایای متقابلی را برای وارد کننده نیز به همراه دارد. مهمترین مزیت این است که وارد کننده امکان می یابد پیش از پرداخت یا قبولی برات، اسناد مالکیت را وارسی و کنترل نماید. چنانچه اسناد رضایت بخش بود، اهداف وارد کننده از حیث تضمین کیفیت و کمیت [مبیع] علی الظاهر برآورده شده است. بدین سان وصول اسنادی به نحوی نیازهای طرفهای تجاری را برطرف می نماید که حد واسط بین مکانیسم پرداخت دارای موعد و روش پیش پرداخت می باشد.

مع هذا، وصول اسنادی معایب خاص خود را دارد. از منظر صادرکننده، وارده کننده ممکن است با امتناع از پرداخت یا قبول برات، برات صادره را پرداخت نکند، حال آنکه کالا در آبهای بین المللی در حال حمل است یا قبلا به کشور وارد کننده رسیده است. خودداری وارد کننده از پرداخت در این مرحله بدین معنا است که صادر کننده ناگزیر است خریدار دیگری را جهت خرید کالا در خارج بیابد که ممکن است خریدار حی و حاضری در آنجا وجود نداشته باشد. در صورت فقدان خریدار و بازار فروش برای نقد کردن کالا، صادر کننده ممکن است ناگزیر شود با تحمل هزینه های اضافی کالا را مجددا به کشور خود بازگرداند. چنانچه کالا فاسد شدنی بوده و در طی این مدت ارزش خود را از دست بدهد یا کالا در کشور صادر کننده قابل فروش نباشد، وضع از این نیز بدتر خواهد بود.

در صورت خودداری وارد کننده از پرداخت ثمن، اصلی ترین ضمانت اجرایی که در اختیار صادرکننده خواهد بود مطالبه خسارات ناشی از تخلف از اجرای قرارداد است. چنانچه لازم باشد خسارات در کشور وارد کننده مطالبه شود، صادر کننده با مشکلات فراوان و هزینه های مربوط به اقامه دعوای بین المللی دست به گریبان خواهد بود.

افزون بر احتمال خودداری واقعی وارد کننده از پرداخت ثمن، صادر کننده در معرض خطر ورشکستگی وارد کننده نیز قرار دارد. اگر وارد کننده در زمانی که کالا ارسال شده و در حال حمل در آبهای بین المللی است یا به کشور وارد کننده رسیده، ورشکسته شود وضعیت صادر کننده همانند وقتی خواهد بود که وارد کننده از پرداخت ثمن امتناع می ورزد. در این حالت، صادر کننده ناگزیر است یا خریدار دیگری بیابد یا کالا را به مسیر دیگری حمل نماید. به علاوه، چنانچه وارد کننده اسناد حمل را دریافت و کالا را قبض نموده و آن هنگام پیش از آنکه ثمن را به صادر کننده بپردازد، ورشکسته شود، وضعیت صادر کننده از این نیز بدتر خواهد بود. در چنین حالتی صادر کننده مجبور خواهد بود همچون یکی از طلبکاران فراوان فاقد وثیقه اقامه دعوا کند مگر اینکه در فرض بعیدی صادر کننده بر اجرای قابل اعتماد معاملات اموال وارد کننده دارای حق وثیقه باشد یا در زمان ورشکستگی حق مالکیت بر مبیع را حفظ نموده باشد.

4-2-2- اعتبار اسنادی : [7]

در این روش صادر کننده، وجه کالا را تنها پس از ارائه اسناد حمل به بانکی مطابق با شرایطی که در اعتبار اسنادی ذکر شده است از همان بانک دریافت خواهد کرد و به این وسیله ریسک عدم پرداخت از طرف خریدار حذف می گردد. چرا که فروشنده با یک بانک متعهد رو به رو است نه خود شخص خریدار و از سویی ترس خریدار از عدم ارسال کالاها یا عدم مطابقت با قرارداد پایه هم از بین می رود چون تا هنگامی که اسناد مبین اجرای تعهدات فروشنده به بانک و اصل نشده باشد هیچ وجهی به فروشنده داده نمی شود.

در اصل روش اعتبارات اسنادی، که رایج ترین شیوه های پرداخت است از قراردادی که به موجب آن وارد کننده (صاحب حساب، متقاضی اعتبار) به بانک (بانک گشاینده اعتبار) دستور می دهد ثمن را به صادر کننده (ذی نفع اعتبار) بپردازد. بانک گشاینده اعتبار به مجرد ارائه اسناد مقرر، مستقیما یا به واسطه بانک دیگری (بانک معرفی شده) که در کشور صادر کننده واقع است، ثمن را به صادر کننده می پردازد. اعتبارات اسنادی به نحو زیر عمل
می کند :

 • متقاضی اعتبار (خریدار) قرارداد بیعی با ذی نفع اعتبار (بایع) منعقد می کند که در آن شرط شده ثمن از طریق اعتبارات اسنادی پرداخت شود.
 • خریدار از بانک خود (بانک گشاینده اعتبار) درخواست می کند اعتباری را به نفع بایع افتتاح نماید. در این قرارداد به تفصیل شرایطی که بانک براساس آن اعتبار را افتتاح می کند و اسناد مقرر برای پرداخت تعیین می گردد.
 • بانک گشاینده، اعتبار را مطابق دستورات خریدار تنظیم و از بانک معرفی شده درخواست می کند که افتتاح اعتبار به نفع بایع و شرایط آن را به بایع اطلاع دهد.
 • بانک معرفی شده، اعتبار را به بایع ابلاغ می کند و چنانچه تایید لازم باشد، آن را تایید می کند.
 • بایع مبیع را ارسال و اسناد مقرر را به منظور دریافت ثمن یا تحصیل قبولی برات صادره، به بانک معرفی شده ارائه می کند.
 • بانک معرفی شده اسناد ارائه شده را با اعتبار تطبیق داده و چنانچه اسناد منطبق با اعتبار باشد، برات صادره از سوی بایع را پرداخت یا قبول می نماید.
 • بانک معرفی شده اسناد را به منظور بازپرداخت وجهی که به نیابت تادیه کرده، به بانک گشاینده اعتبار می فرستد.
 • بانک گشاینده اعتبار اسناد را کنترل و بازبینی نموده و چنانچه منطبق با شرایط اعتبار بود، وجه تادیه شده از سوی بانک معرفی شده را بازپرداخت می کند.
 • خریدار اسناد را از بانک گشاینده اعتبار دریافت داشته، به متصدی حمل ارائه کرده و کالا را تحویل می گیرد. برحسب توافق بین طرفین (بانک گشاینده اعتبار و خریدار) خریدار ممکن است مبلغ اعتبار را قبل یا بعد از دریافت اسناد به بانک گشاینده بازپرداخت کند.

در یک عملیات اعتبار اسنادی ترتیبات قرارداد سه جانبه مشخصی وجود دارد :

اول) قرارداد فروش بین خریدار و فروشنده

دوم) توافقات مربوط به گشایش و تضمین های مربوطه بین خریدار (متقاضی) و گشاینده (بانک گشاینده)

سوم) بین بانک گشاینده اعتبار و ذی نفع

¯ در صورتی که اعتبار اسنادی را بانک دیگری تایید کند در آن صورت چنین بانکی در مقابل ذی نفع علاوه بر تعهدات بانک گشاینده دارای تعهد پرداخت نیز اجرای قابل اعتماد معاملات می باشد.

به طور کلی به نظر می رسد به علت ایجاد توازن نسبی بین منافع خریدار و فروشنده این روش امروزه مورد استقبال چشمگیر بازرگانان قرار گرفته است و به عنوان پرکاربردترین روش پرداخت در معاملات از آن بهره گرفته می شود.

[1] - بانکداری خارجی- مجتبی زمانی فراهانی- جلد دوم انتشارات ترم 1386- صفحه 8. قاضی لرد دانالدسن به همراه قاضی لرد اکنر بیان داشته اند : « گفته شده که اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت و ضمانت نامه های بانکی که در اوضاع و احوالی داده شده اند که آنها مشابه اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت می کند خون حیات بازرگانی در جهان اند».

- in Intraco Ltd v.nois shipping corporation of Liberia the Bhoja Trader, Supra.

[2] - Full advance peyment

[3] - البته پیش پرداخت ثمن تنها راهی نیست که براساس آن قبل از انجام تعهد طرف معامله به ثمن معامله می رسد بلکه این امر می تواند از طریق اعتبارات "قبل از صدور کالا" یا اعتبارات اسنادی دارای "شرط قرمز" که بر خلاف پرداخت نقدی نیازمند انعقاد قرارداد با بانک به منظور اعتبار است به انجام برسد.

[4] - open Account Trade

[5] - بررسی مقابله ای اعتبارات اسنادی الکترونیک و مکتوب با رویکردی کاربردی در بانک ملی ایران- سعید فرخندی سرخابی- صفحه 5.

راه های مناسب و قابل اعتماد برای معامله اتریوم

راه های مناسب و قابل اعتماد برای معامله اتریوم

سرمایه گذاری و خرید اتریوم به عنوان یک رمز ارز معتبر در بین ارزهای جهانی، شرایطی را فراهم می کند که شما بتوانید وجوه مدنظر خود را سریع و مطمئن انتقال دهید. این توکن امکان استفاده از فناوری بلاک چین را برای راه حل های دیجیتال خودکار مختلف فراهم می کند.

سرمایه گذاری و خرید اتریوم به عنوان یک رمز ارز معتبر در بین ارزهای جهانی، شرایطی را فراهم می کند که شما بتوانید وجوه مدنظر خود را سریع و مطمئن انتقال دهید. این توکن امکان استفاده از فناوری بلاک چین را برای راه حل های دیجیتال خودکار مختلف فراهم می کند. در پی راه اندازی شبکه محاسباتی اتریوم، ارز دیجیتال آن یعنی ETH به دومین ارز پرتقاضا تبدیل شده است. این بلاک چین در کنار بیت کوین سال ها موقعیت های پیشرو را از نظر ارزش در بازار جهانی در اختیار داشته اند. اگر می خواهید نحوه خریدن آن را بیاموزید، این مقاله را دقیق مطالعه کنید.

قبل از خرید اتریوم چه نکاتی را باید بدانید؟

اگرچه برای خرید اتریوم راه‌حل‌های متعددی توسط سازنده آن ارائه می شوند؛ اما توکن بومی آن عمدتا به عنوان یک دارایی دیجیتال برای تجارت و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین خرید این رمزارز شباهت زیادی به خرید سهام دارد؛ اما ماهیت ارزهای مورد معامله متفاوت است. اتر یک ارز دیجیتال محسوب می شود؛ یعنی در صرافی های سنتی نمی توان آن را معامله کرد. از سوی دیگر معاملات اتریوم از نظر زمانی محدودیتی ندارند و حتی در تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی به صورت 24 ساعته در دسترس خواهند بود.

بهترین مکان ها برای خرید اتریوم

این روزها تجارت کریپتو یک روش جایگزین محبوب برای سرمایه گذاری به حساب می آید. بنابراین می‌ توانیم مکان‌ های مختلفی را برای خرید و فروش دارایی ‌های دیجیتال پیدا کنیم. شما می ‌توانید در وب به دنبال صاحب کریپتو بگردید و مستقیما از او چند سکه بخرید.

راه دیگر بررسی وجود یک دستگاه خودپرداز رمزنگاری در نزدیکی شماست. با این حال، این مورد بیشتر در شهرهای بزرگ مانند لندن یا نیویورک در دسترس خواهد بود. بنابراین استفاده از صرافی غیرمتمرکز رمزنگاری، گزینه مناسبی محسوب می شود که شما می ‌توانید بر اساس آن با پرداخت با ارزهای دیجیتال دیگر، تعدادی توکن به دست آورید. اگر یک صرافی ارز دیجیتال با پشتیبانی از پرداخت های سنگین، انتخاب کنید، ابتدا باید مطمئن شوید که می تواند در کشور شما فعالیت کند. زیرا برخی از حوزه‌ های قضایی، خرید ارزهای دیجیتال را در سطح دولتی مجاز نمی ‌دانند.

نکات مهم در زمینه خریدن اتریوم

هنگامی که به دنبال مکانی برای دریافت توکن های این ارز مجازی هستید، نکات ضروری را مانند سادگی رابط کاربری باید در نظر بگیرید. هر چه رابط کاربری صرافی ساده تر باشد، سریع تر می توانید خرید اتریوم را انجام دهید. در بیشتر موارد، وجود یک رابط پیچیده به معنای هزینه های پنهان است؛ بنابراین شما به سختی این اطلاعات را پیدا می کنید و هزینه بیشتری برای خدمات پرداخت خواهید کرد. اگر یک مکان معتبر را پیدا کنید، می توانید تمام اطلاعات لازم را در یک نگاه به دست آورید. علاوه بر این، راهنماهای دقیق و مقالات پیچیده آموزشی یک وبلاگ معتبر به شما کمک می کنند مانند یک حرفه ای با رمزارزها برخورد کنید.

پشتیبانی ارزهای رمزنگاری شده

یک پلتفرم با انتخاب گسترده ارزها به شما انعطاف بیشتری در اهداف تجاری و سرمایه گذاری می دهد. اگر اتریوم (ETH) را با استفاده از دستگاه خودپرداز رمزنگاری بخرید، نمی ‌توانید این توکن ‌ها را به همان روش به فیات تبدیل کنید. برای انجام این کار، باید یک صرافی کریپتو به فیات پیدا کرده و ETH خود را به آنجا منتقل کنید. یک سایت معتبر به طور مداوم لیست رمزارزهای پشتیبانی شده را گسترش می دهد.

گزینه های پرداخت موجود

2

بیشتر صرافی‌ها از کارت‌ های نقدی و اعتباری پشتیبانی می ‌کنند؛ زیرا این یک ابزار پرداخت ساده است که مشتریان با آن آشنا هستند. با این حال، توصیه می شود 1 تا 2 گزینه جایگزین مانند نقل و انتقالات بانکی، PayPal، Skrill و غیره را مدنظر داشته باشید تا اگر نتوانستید از کارت خود استفاده کنید، گزینه دیگری را برای خرید ETH در دست داشته باشید.

Etherscan چیست و نحوه فعالیت آن چگونه است؟

اتر اسکن یک پلت فرم قراردادهای هوشمند غیرمتمرکز است که به عنوان یک کاوشگر بلاک و تجزیه و تحلیل فعالیت می کند و به شما امکان می دهد به جزئیات هر تراکنش بلاک چین اتریوم دسترسی داشته باشید. در واقع این وسیله قابل اعتمادترین ابزار برای پیمایش در تمام داده های عمومی در بلاک چین این ارز دیجیتال است و گاهی اوقات "Ethplorer" نامیده می شود.

این داده ها، اطلاعات تراکنش، آدرس کیف پول، قراردادهای هوشمند و بسیاری موارد دیگر را شامل می شوند و در زمان خرید اتریوم بسیار کارآمد هستند. اتر اسکن کاملا مستقل است؛ یعنی توسط بنیاد اتریوم حمایت و مدیریت نمی ‌شود. گروهی که پشتیبانی اتر اسکن را بر عهده دارند، افرادی از توسعه دهندگان باتجربه و متخصصان صنعت هستند که برنامه مزبور را برای دسترسی بیشتر به بلاک چین اتریوم برای کاربران روزمره توسعه دادند.

قیمت لحظه ای کریپتو

قیمت لحظه ای اتریوم بسته به شرایط بازار و میزان عرضه و تقاضا تغییر می کند. به همین دلیل باید قبل از خرید اتریوم حتما قیمت آن را استعلام بگیرید. شرایط رخ داده در سطح جهان باعث می شوند قیمت لحظه ای ارز دیجیتال کاهش یا افزایش پیدا کند. کریپتوهای مجازی از جمله اتریوم تا کنون در سال جاری تغییری 55.72- درصد داشته اند و این توکن ها را تحت عنوان استاندارد طبقه بندی دارایی های دیجیتال CoinDesks (DACS) به عنوان یک پلتفرم قرارداد هوشمند طبقه بندی کرده اند. این مسئله را مدنظر داشته باشید که بررسی قیمت لحظه ای ارز دیجیتال اهمیت زیادی دارد و غفلت از آن می تواند به شما خسارت مالی وارد کند.

کلام آخر

شرکت اوکی اکسچنج به عنوان اجرای قابل اعتماد معاملات یک مرکز معتبر و دارای مجوز در ایران، حدود 5 سال است که فعالیت خود را در حوزه سرمایه گذاری های مرتبط با بلاک چین آغاز کرده و در این مدت توانسته جایگاه خود را در میان شرکت های معتبر دنیای توکن تثبیت کند. این نهاد در امر آموزش نحوه صحیح خرید و فروش انواع کوین ها از جمله خرید اتریوم، مشتریان بسیاری را جذب کرده و شیوه آموزشی مطلوبی را در دستور کار خود قرار داده تا بتواند افرادی با تجربه و کارآزموده را در ایران معرفی کند. شما نیز اگر به این حوزه علاقه دارید و می خواهید در مورد تمام جزئیات مربوط به آن اطلاعات کافی داشته باشید، می توانید از اوکی اکسچنج کمک بگیرید.

البته این مرکز فعالیت خود را محدود به موارد آموزشی نکرده و در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال نیز توانسته خود را به عنوان یک صرافی قابل اعتماد به مشتریان علاقه مند به حوزه کریپتو بشناساند. بنابراین شما نیز می توانید برای سرمایه گذاری در این عرصه به شرکت اوکی اکسچنج مراجعه کنید.

اجرای قابل اعتماد معاملات

سرور خصوصی مجازی (VPS) یک کامپیوتر قدرتمند است که برای میزبانی وب استفاده می شود. این برای شما و معاملات شما چه معنی دارد؟ و یا بطور کل سرور مجازی ابزار های معاملاتی یا VPS trading چه معنی برای شما که معاملات خود را انجام می دهید دارد؟

با سریعترین اتصال ممکن به طور دائم به اینترنت متصل خواهید شد.

به این ترتیب می توانید ۲۴ ساعت شبانه روز ، هفت روز در هفته ، استراتژی های تجارت خودکار را اجرا کنید. در صورتی که نیاز به اجرای سریع معاملات خود هستید یا اینکه اتصال اینترنت فعلی شما غیرقابل اطمینان است و پایدار نیست ، این خبر عالی است.

برای استفاده از سرور مجازی به هیچ سخت افزار اضافی ، اینترنت پشتیبان و یا منبع تغذیه شخصی خود احتیاج ندارید. همچنین ریسک کمتری درباره ویروس و سایر موارد فنی در سرور خواهید داشت.

در ادامه با ما در شتابان هاست همراه باشید.

سرور مجازی ابزار های معاملاتی یا VPS trading چگونه کار می کند؟

با استفاده از سرور مجازی می توانید بر روی پلتفرم متاتریدر ۴ و ۵ معاملات خود را به راحتی انجام دهید.

شما با استفاده از سرور مجازی می توانید در تمامی جفت ارز ها خرید و فروش و معامله کنید و از ایمنی و راحتی لذت ببرید.

پلتفرم معاملات متاتریدر ۴ و اجرای قابل اعتماد معاملات ۵ قابل اجرا در سرور مجازی است و به شما امکان می دهد:

 • بازارها را با استفاده از نمودارهای تعاملی تحلیل کنید.
 • روندها و سیگنالهای بازار را برای نقاط ورود و خروج شناسایی کنید.
 • معاملات خود را با استفاده از انواع مختلف سفارش مدیریت کنید.

اتصالی که می توانید به آن اعتماد کنید:

همانطور که بسیاری از معامله گران تجربه کرده اند ، یک سرور مجازی بی خطر و قابل اعتماد است ، همچنین شتابان هاست به شما تضمین آپتایم ۹۹٫۹٪ را ارئه می کند. با یک سرور مجازی می توانید:

 • در هر زمان و هر مکان به سرور مجازی خود متصل شوید.
 • زمان و تأخیر بین ثبت سفارش و اجرای آن را کاهش دهید.
 • معملات خود را در خلال قطع برق و مشکلات غیر منتظره ادامه دهید.
 • کاهش اشتباهات را تجربه کنید ، زیرا یک سرور مجازی می تواند مدت زمان لازم برای ارسال معاملات شما را کاهش دهد.

مزایای سرور مجازی ابزار های معاملاتی یا VPS trading:

 • سریعترین سرعت اتصال.
 • تحت تأثیر خاموشی یا خطاهای سیستم نیست.
 • مناسب برای معامله گرانی که از مشاوران خبره (اکسپرت) استفاده می کنند.
 • هنگام خاموش بودن سیستم خود ، معاملات قابل اجرا هستند.
 • می توانید چندین پنل MT4 را از همان سرور مجازی باز و اجرا کنید.
 • از بسیاری از سیستم عامل ها سریع تر عمل می کند.

در تجارت همه چیز مربوط به زمان بندی است ، بنابراین شما نیاز به یک سیستم ایمن دارید که سریع و قابل اعتماد نیز باشد – به خصوص اگر معاملات شما به صورت خودکار باشد. سرور مجازی ابزار های معاملاتی همه اینها و موارد دیگر را به شما ارائه می دهد.

نحوه خرید سرور مجازی ابزار های معاملاتی:

شما می توانید با مراجعه به وب سایت شتابان هاست و عضویت در آن از قسمت سرور مجازی SSD NVMe آلمان ، سرور مجازی ابزار های معاملاتی خود را بر اساس نیازی که دارید انتخاب و خرید کنید.

اگر در هنگام خرید و یا انتخاب سرور مجازی بسته به نیاز خود مشکل داشتید و یا نیاز به راهنمایی داشتید پشتیبانان ما در شتابان هاست آماده اند تا پاسخگو و راهنمای شما در این مسیر باشند. برای ارتباط با آن ها کافی است در شتابان هاست عضو شوید و تیکیت ارسال کنید و یا با شماره تلفن های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.