کیف پول سولانا (SOL)


قیمت سولانا

سولانا ی ک پلت فرم بلاک چ ی ن است که برا ی م ی زبان ی برنامه ‌ ها ی غ ی رمتمرکز و مق ی اس ‌ پذ ی ر طراح ی شده است. این ارز دیجیتال در سال ۲۰۱۷ فعالیت خود را آغاز کرد. شبکه سولانا ؛ اکوس ی ستم غ ی رمتمرکز، امن، مق ی اس‌پذ ی ر و در عین حال سر ی ع است. ا ی ن پروژه با هدف تبد ی ل ‌شدن به پلتفرمی برا ی « اپل ی ک ی شن‌ها ی غ ی رمتمرکز » ( Dapp ) ا ی جاد شد و در حال حاضر ی ک ی از رقبا ی اصل ی اتر ی وم محسوب می‌شود . سرعت انجام تراکنش‌ها در این شبکه و پشت ی بان ی از قراردادها ی هوشمند و همچنین مق ی اس‌پذ ی ر ی بالا ی آن باعث شده است تا ا ی ن پروژه به‌ سرعت تبدیل به ی ک ی از اکوس ی ستم‌ها ی پ ی شتاز در حوزه بلاک چ ی ن شود.

همان‌طورکه قبلا نیز به این موضوع اشاره کردیم سولانا پروژه ‌ای منبع باز است که در حال حاضر توسط بن ی اد مستقر در ژنو کنترل و اجرا م ی ‌ شود، این موضوع در حالی است که بلاک چ ی ن اولیه توسط در سانفرانس ی سکو ساخته شده است. هدف اصل سولانا رفع ایرادات موجود در اتریوم بود به این صورت که کارمزدهای بالا و سرعت اتریوم جز نواقص بزرگ محسوب می‌شد که سولانا با پردازش تراکنش‌های بیشتر و در عین حال اخذ کارمزد کم‌تر توانسته است این معضلات را از میان بردارد.

ارز دیجیتال سولانا با نام ( Solana ) و نماد‌های ( SOLUSD ) و ( SOL ) در سال ۲۰۲۱ با رشد ۱۲۰۰۰ درصدی روبه‌رو شده است که ارزش بازار این ارز را به ۶۶ میلیارد دلار افایش داده و این ارز را به جایگاه پنجم ارز دیجیتال برتر پرتاب کرده است.

خرید سولانا در صرافی سرمایکس

سولانا جز دیگر ارزهای برتر است که علاقمندی به معامله به آن نیز بسیار است. علاقمندان به خرید ارز دیجیتال سولانا می‌توانند به راحتی به خرید این ارز دیجیتال از طریق سرمایکس بپردازند.

قیمت سولانا در سرمایکس

سولانا نیز همانند دیگر ارزهای دیجیتال دارای نوسانات قیمتی لحظه‌ای است که کاربران عزیز می‌توانند برای آگاهی از قیمت این ارز دیجیتال به قسمت لیست ارزهای دیجیتال مراجعه کنند. قابل ذکر است در حال حاضر ق ی مت هر سولانا ۹۲ . ۰۴ دلار است.

فروش سولانا

برای فروش تمامی ارزهای خود مخصوصا سولانا می‌توانید به صرافی سرمایکس مراجعه کنید تا با بهترین قیمت و کم‌ترین کارمزد ارز خود را به فروش برسانید.

آناتول ی ی اکوونکو ؛ ی ک ی از بن ی ان ‌ گذاران سولانا، در نوامبر سال ۲۰۱۷ ی ک وایت‌پیپر منتشر کرد که در آن مفهوم اثبات تار ی خ ( PoH ) را به صورت کلی شرح داده شده بود . PoH مدرک ی برا ی تأ یی د نظم و گذر زمان ب ی ن رو ی دادها است و برا ی رمزگذار ی گذر زمان کیف پول سولانا (SOL) غ ی رقابل اعتماد در ی ک دفتر کل به کار گرفته م ی ‌ شود.

در وا ی ت پ ی پر منتشر شده مربوط به سولانا ، ی اکوونکو خاطرنشان م ی‌ کند که بلاک‌چ ی ن‌ها یی که در آن زمان در دسترس عموم قرار گرفتند، به زمان متک ی نبودند، ز ی را هر گره در شبکه بدون اطلاع از ساعت‌ها ی سا ی ر شرکت‌کنندگان در شبکه، به ساعت محل ی خود متک ی بود.

فقدان ی ک منبع زمان ی قابل اعتماد (به عنوان مثال، ی ک ساعت استاندارد) به ا ی ن معن ی است که وقت ی از مهر زمان ی پ ی ام برا ی پذ ی رش ی ا رد پ ی ام استفاده م ی‌ شود، ه ی چ تضم ی ن ی وجود ندارد که هر شرکت‌کننده د ی گر ی در شبکه دق ی قاً همان انتخاب را انجام دهد. PoH از ا ی ن مانع عبور م ی کند، ز ی را هر گره در شبکه م ی ‌ تواند به گذر زمان ثبت شده در دفتر کل بر اساس غ ی رقابل اعتماد ی که کل ی د عملکرد بلاک چ ی ن است تک ی ه کند.

تجربه کار ی قبل ی ی اکوونکو در زم ی نه طراح ی س ی ستم ها ی توز ی ع شده با شرکت ‌ ها ی فناور ی پ ی شرو مانند ( Qualcomm Incorporated (QCOM) ) بود. ا ی ن تجربه او را آگاه کرده بود که ی ک ساعت قابل اعتماد همگام ساز ی شبکه را ساده م ی ‌ کند، زمان ی که ا ی ن اتفاق ب ی فتد، شبکه حاصل به طور ت صاعد ی سر ی ع ‌ تر خواهد شد که تنها محدود ی ت آن پهنا ی باند است. طبق حدسیات ی اکوونکو استفاده از اثبات تار ی خ ‌ چه سرعت بلاک چ ی ن را در مقا ی سه با س ی ستم‌ها ی بلاک چ ی ن بدون ساعت‌ها یی مانند ب ی ت کو ی ن و اتر ی وم که در تلاش بودند تا فراتر از ۱۵ تراکنش در ثان ی ه ( tps ) در سراسر ج هان گسترش ی ابند، سرعت فوق‌العاده‌ا ی را افزا ی ش م ی‌ دهد، کسر ی از توان عمل ی ات ی که توسط س ی ستم‌ها ی پرداخت متمرکز مد ی ر ی ت م ی‌ شود .

فعالیت‌های اول ی ه ی اکوونکو در ی ک پا ی گاه کد خصوص ی آغاز شد و با زبان برنامه نو ی س ی C پ ی اده ساز ی شد. ی اکوونکو متعاقباً به دستور همکار سابق خود در کوالکام، گرگ ف ی تزجرالد، کل پا ی گاه کد را به زبان برنامه نو ی س ی Rust منتقل کرد.

در فور ی ه ۲۰۱۸ ، ف ی تزجرالد شروع به ساخت نمونه اول ی ه پ ی اده‌ساز ی متن باز وا ی ت پ ی پر کرد و متعاقباً اول ی ن انتشار پروژه را انجام داد و نشان داد که ۱۰۰۰۰ تراکنش امضا شده را م ی‌ توان در کمتر از ن ی م ثان ی ه تأ یی د و پردازش کرد. اندک ی پس از آن، « استفان آکر ی ج » ی ک ی د ی گر از همکاران ی اکوونکو در کو الکام اذعان داشت که توان عمل ی ات ی را م ی‌ توان با بارگذار ی تأ یی د امضا در پردازنده‌ها ی گراف ی ک ی بهبود بخش ی د .

با توجه به ا ی ن نقاط عطف پروژه، ی اکوونکو ف ی تزجرالد، آکر ی ج و سه نفر د ی گر را برا ی تأس ی س شرکت ی به نام Loom استخدام کرد. با ا ی ن حال، به دل ی ل احتمال اشتباه گرفتن با ی ک پروژه مبتن ی بر اتر ی وم که نام ی مشابه داشت، نام پروژه به سولانا تغ یی ر کرد.

در ژوئن سال ۲۰۱۸ ، ا ی ن پروژه برا ی اجرا در شبکه‌ها ی مبتن ی بر ابر بزرگ‌تر شد و ی ک ماه بعد، سولانا ی ک شبکه آزما ی ش ی عموم ی ۵۰ گره‌ا ی ، مجاز و دارا ی مجوز را منتشر کرد که به طور مداوم از ۲۵۰۰۰۰ تراکنش در ثان ی ه پشت ی بان ی م ی‌ کرد . تا دسامبر ۲۰۲۱ ، سولانا ب ی ش از ۴۰ م ی ل ی ارد تراکنش را با هز ی نه متوسط ​​ ۰ . ۰۰۰۲۵ دلار برای هر تراکنش پردازش کرده بود.

هدف معمار ی سولانا ا ی ن است که نشان دهد مجموعه‌ا ی از الگور ی تم‌ها ی نرم‌افزار ی وجود دارد که وقت ی در ترک ی ب برا ی پ ی اده‌ساز ی ی ک بلاک چ ی ن استفاده م ی‌ شوند، نرم‌افزار را به‌عنوان گلوگاه عملکرد حذف م ی‌ کنند، و ا ی ن امکان را فراهم م ی‌ کنند که ظرف ی ت تراکنش متناسب با پهنا ی باند شبکه مق ی اس شود.

معمار ی سولانا هر سه و ی ژگ ی برا ی ی ک بلاک چ ی ن مطلوب را برآورده کرد که این سه ویژگی مق ی اس پذ ی ر ی بالا ، امنیت مثال‌زدنی و غ ی رمتمرکز بودن هستند . معمار ی سولانا در حال به واقعیت تبدیل کردن تئور ی ۷۱۰۰۰۰ تراکنش در ثان ی ه ( tps ) را در ی ک شبکه استاندارد ،۲۸ . ۴ م ی ل ی ون تراکنش در ثان ی ه در ی ک شبکه ۴۰ گ ی گاب ی ت ی بود.

بلاک چ ی ن سولانا بر اساس مدل « اثبات تار ی خچ ه» ( PoH ) و « اثبات سها م» ( PoS ) عمل م ی ‌ کند . اثبات سهام به اعتبارسنج ی‌ ها (کسان ی که تراکنش‌ها ی اضافه‌شده به دفتر کل بلاک چ ی ن را تأ یی د م ی‌ کنند ) اجازه م ی‌ دهد تا تراکنش‌ها را بر اساس تعداد سکه ی ا توکن ی که دارند تأ یی د کنند . ( PoH )‌ نیز به تراکنش ‌ ها اجازه م ی ‌ دهد تا خ ی ل ی سر ی ع مهر زمان ‌ها تأ یی د شوند .

در توص ی ف ی که به صورت دق ی ق‌تر از هدف سولانا آمده است م ی‌ توان به این موضوع اشاره کرد که ا ی ن شبکه آمده است تا تمرکززدا یی را در هر حوزه‌ا ی سرعت ببخشد . کارمزدها ی بس ی ار پا یی ن بلاک چ ی ن سولانا ، عملکرد بس ی ار سر ی ع در تأ یی د تراکنش‌ها و همچنین غ ی رمتمرکزبودن آن باعث شده است تا به ا ی ن شبکه تا به امروز محبوب ی ت ز ی اد ی را در م ی ان توسعه‌دهندگان، کسب‌وکارها و سرما ی ه‌گذاران پ ی دا کند .

SPL‌ استاندارد ساخت توکن بر رو ی شبکه سولانا است. اگر بخواهیم ساده‌تر به این موضوع اشاره کنیم باید بگوییم که ، این استاندارد مشابه استاندارد ERC‌ در شبکه اتر ی وم به محسوب می‌شود. SPL‌ ه ا در واقع استاندارد توکن‌ها ی مثل ی هستند که بر رو ی شبکه سولانا ا ی جاد م ی‌ شوند . برا ی ساخت توکن برروی شبکه سولانا ، م ی‌ توان ی د از زبان‌ها ی برنا مه‌نو ی س ی « راست » (Rust) ، «کیف پول سولانا (SOL) سی» (C) و « ‌ س ی پلاس‌پلاس ‌» (++C) استفاده کن ی د .

بلاک چین سولانا مبتن ی بر « پروتکل اجماع اثبات سهام » ( Proof of Stake ) بوده و همان‌طور که ذکر شد توکن بوم ی ا ی ن شبکه سول ( SOL ) نام دارد. طبق اعلام سولانا، هر سال ۸ درصد به تعداد توکن‌ها ی شبکه اضافه م ی‌ شود . از سو ی د ی گر، ط ی هر سال، از ا ی ن ۸ درصد، ۱۵ درصد در قالب نرخ کاهش تورم کم م ی‌ شود و ا ی ن کاهش تا حدود ۱۰ سال ادامه پ ی دا م ی‌ کند . در نها ی ت پس از حدود ۱۰ سال، تورم سال ی انه سولانا به ۱.۵ درصد خواهد رسید.

cryptotrader

سولانا ( SOL ) یک پروژه بلاک چین منبع باز است که هدف آن ایجاد بلاک چین با کارمزد کمتر و سرعت عملکرد بالا است. آناتولی یاکوونکو ، مهندس سابق Dropbox ، سولانا را در سال 2017 همراه با گرگ فیتزجرالد و اریک ویلیامز راه اندازی کرد. به گفته توسعه دهندگان پروژه ، بلاک چین نسل چهارم قصد دارد "زیرساخت باز لازم برای پذیرش در سراسر جهان" را فراهم کند.

اکوسیستم سولانا از معماری باز استفاده می کند تا مقیاس پذیری بیشتری را نسبت به فناوری های بلاک چین کنونی ارائه دهد.

آیا Solana برای سرمایه گذاری خوب است؟

سولانا تا کنون یک سرمایه گذاری عالی بوده است و احتمال دارد قیمت آن در بلند مدت بیشتر افزایش یابد. به گفته تحلیلگران ، ارزش سولانا رو به رشد است و ممکن است سولانا یک سرمایه گذاری معقول باشد. به بیان ساده ، سولانا یک سرمایه گذاری کم ریسک با بازده بالقوه بالا است.

سرمایه گذاران فعال در زمینه ارزهای دیجیتال میدانند که برای نگهداری ارزهای رمزنگاری شده باید یک کیف پول تهیه کنند. یک کیف پول رمزنگاری اساساً یک ابزار یا برنامه است که مجموعه ای از کلیدها را در خود نگه می دارد و ممکن است برای جابجایی ، بدست آوردن و ردیابی ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تعدادی از برنامه های کاربردی تلفن های هوشمند و برنامه های کامپیوتری وجود دارند که تجربه ای کاربر پسند برای ایجاد کیف پول ارائه می دهند. در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع کیف پول های سولانا و توضیح مختصری برای هر یک ارائه دهیم. در ادامه با ما همراه باشید.

بهترین کیف پول های سولانا

در این بخش به بهترین کیف پول های نرم افزاری و سخت افزاری برای ارز رمزنگاری شده Solana اشاره خواهیم کرد. از آنجا که از پروتکل اجماع اثبات سهام استفاده می کند ، شما همچنین می توانید با استفاده از فرایند استکینگ پاداش دریافت کنید و به کسب درآمد بپردازید.

کیف پول اتمیک ( Atomic Wallet )

کیف پول اتمیک یک برنامه تجاری ارزهای رمزنگاری شده است که بیش از 500 ارز و توکن را پشتیبانی می کند. ویژگی اصلی این کیف پول پلتفرم غیر متمرکز آن ، Atomic Swap است. کیف پول اتمیک در سال 2017 توسط کنستانتین گلادیچ ، بنیانگذار و مدیرعامل Changelly تاسیس شد. این برنامه با انواع سیستم عامل ها از جمله Windows ، MacOS ، Android و iOS کار می کند و به کاربران این امکان می دهد تا با استفاده از کارت بانکی خود ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین ، لایت کوین و اتریوم را خریداری کنند و از محبوبیت خوبی در میان طرفداران خود برخوردار است.

کیف پول اکسودوس ( Exodus )

Exodus یک مولتی ولت است که می تواند بیش از صد ارز رمزنگاری شده مختلف را در خود جای دهد. کیف پول رمزنگاری شده قبلاً فقط روی دسکتاپ موجود بود ، اما اکنون در دستگاه های iOS و Android نیز موجود است. Exodus با تمرکز بر کسانی که قبلاً از ارزهای رمزنگاری شده استفاده نکرده اند ، از سایر کیف پول ها متمایز می شود. این دستگاه دارای طراحی کاربر پسند است و سازندگان آن زمان و تلاش زیادی را صرف بهبود آن کرده اند تا بصری تر شود.

تراست ولت ( Trust wallet )

کیف پول Trust یک برنامه موبایل غیر متمرکز است که از ارزهای مبتنی بر اتریوم ERC20 ، ERC223 و ERC721 پشتیبانی می کند. همچنین به عنوان کیف پول Binance Smart Chain عمل می کند و از BEP20 و همچنین اکوسیستم های سکه مبادله Binance پشتیبانی می کند. Trust Wallet پلتفرمی است که مصرف کنندگان را به انواع بلاک چین متصل می کند. هر بلاکچین ارز رمزنگاری شده آدرس عمومی خود را برای ذخیره و رمزگذاری آن سکه خاص دارد. کیف پول Trust به سادگی راهی برای اتصال مشتریان خود به بلاک چین فراهم می کند. این یک نرم افزار کاملاً رایگان است که هیچ سود مالی برای توسعه دهندگان خود ندارد.

نتیجه گیری

در مورد انتخاب کیف پول ، هیچ راه حل کاملی وجود ندارد و صرف نظر از اینکه کدام نوع کیف پول را انتخاب می کنید اولویت دارد که چگونه اصول اولیه امنیت دارایی خود را رعایت می کنید.

کیف پول های سخت افزاری مانند لجر نانو بهتر هستند زیرا از خطرات احتمالی غیر قابل کنترل مانند نقض داده های مهم در مبادلات ارزهای رمزپایه کیف پول سولانا (SOL) یا بد افزارهایی موجود در سیستم عامل ها جلوگیری می کنند.به طور واضح ، کیف پول های سخت افزاری کاملاً ایمن نیستند. همچنین ، در چند سال اخیر استفاده از کیف پول های سخت افزاری بسیار آسان شده است ، و ترکیب خوبی از امنیت و راحتی را به شما می دهد.

خرید و فروش >

ماشین حساب

سولانا در سال 2017 به وسیله آناتولی پاکونکو به بازار رمزارزها ارائه شد. آناتولی کارش را از کوالکام شروع کرد. او با تغییر مسیر حرفه‌ای خود به عنوان مهندس نرم افزار به Dropbox ملحق شد و همزمان کار روی پروژه سولانا را نیز آغاز کرد. بعد از اضافه شدن همکارش، گرگ فیتزجرالد، پروژه آزمایشگاهی Solana شکل گرفت و بعد از بزرگتر شدن تیم، پروتکل سولانا و رمزارز SOL در سال 2020 برای عموم منتشر شد.

خرید سولانا از همان ابتدای ورود به بازار با استقبال عمومی روبرو بوده، چرا که مزیت های ارائه شده این رمزارز همواره مورد توجه کمپانی های بزرگ بوده است به همین دلیل قیمت کیف پول سولانا (SOL) سولانا و سهمی که از بازار دارد می‌تواند به صورت مستقیم تحت تاثیر حمایت شرکای قدرتمندش قرار بگیرد.

درست جایی که تابع هش بیت کوین می‌تواند به عنوان یک روش زمان سنجی غیرمتمرکز در بلاکچین استفاده شود ایده تولید این رمزارز ایجاد شده است. رمزارز سولانا از الگوریتم اثبات سهام با موانع کمتر برای بازدهی بیشتر استفاده کرده است. طبق این الگوریتم سولانا می تواند در هر ثانیه بین 50 تا 65 هزار تراکنش داشته باشد. سولانا از یک بلاکچین منفرد استفاده کرده و فعالیت خود را به زنجیره‌های دیگر مرتبط نمی‌کند.

مزایای سولانا (SOL)

  • سولانا بر بستر بلاکچین با امنیت بالا ساخته شده است. این رمزارز از قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کند.
  • طراحی سولانا بر اساس گواه اثبات زمان که با عنوان Proof of History شناخته می شود، طراحی شده است.
  • سولانا می تواند گذر زمان را در یک دفتر کل به صورت کد ارائه داده که در نهایت به افزایش سرعت بلاکچین منجر می‌شود. هدف ایجاد این ارز دیجیتال افزایش سرعت تراکنش بوده و در حال حاضر مدت زمان مورد نیاز برای تایید تراکنش حدود 400ms و کارمزد تراکنش آن نزدیک به صفر است.

خرید سولانا (SOL)

محبوبیت جهانی که سولانا به آن دست یافته است نشات گرفته از حمایت توسعه دهندگان بزرگ دنیا مانند اپل، گوگل، کوالکام، مایکروسافت، توییتر، اینتل، دراپ باکس و کاتالیست است. خیلی از مدیران ارشد سرمایه گذاری سود خرید سولانا را با توجه به اعتبار شرکایش مساعد و رو به پیشرفت می‌بینند.

این رمز ارز در حال حاضر ارزش بازار حدود 88/40 میلیارد دلار داشته و با رتبه 7 بازار، سهمی حدود ۲.۰۶% را به خود اختصاص داده است. با توجه به قیمت سولانا این ارز میتواند گزینه خوبی برای سرمایه گذاری باشد.

خرید و فروش SOL را در اکسیر، قدیمی ترین بازار ارز دیجیتال ایران، تجربه کنید!

ما در صرافی آنلاین اکسیر با تامین امنیت و شفافیت مالی، امکان خرید و فروش SOL را به صورت لحظه ای و در سطح استاندارد های جهانی برای شما فراهم کرده ایم. برای خرید و فروش رمز ارز SOL در اکسیر باید با اطلاعات حقیقی یک حساب کاربری بسازید و پس از احراز هویت و شارژ ریالی حساب خود از روش های زیر برای مبادله SOL استفاده کنید:

دراین روش شما می توانید بدون درگیری به مفاهیم پیچیده مانند شکاف قیمت، بهترین قیمت بازار و . با روش های امن و ساده به خرید و فروش SOL بپردازید.

دراین روش شما به بازار حرفه ای اکسیر وارد شده و می توانید زیر نظر مستقیم اکسیر با روش های تضمین شده به صورت فرد به فرد با دیگر کاربران وارد معامله شده و به خرید و فروش SOL بپردازید.

با مشاهده بازار اکسیر از قیمت‌ لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مطلع شوید. همچنین با ثبت‌نام در سایت و اپلیکیشن اکسیر می توانید علاوه بر سولانا اقدام به خرید و فروش بیت کوین ، تتر ، اتریوم و سایر رمزارزهای مهم بازار کنید.

سوالات متداول

خطای “موجودی ناکافی”

اگر علیرغم داشتن موجودی در کیف پول خود، هنگام خرید/فروش با عبارت “موجودی ناکافی” مواجه شدید، یکی از موارد زیر رخ داده است: ممکن است شما سفارش(های) فعال دیگری در اکسیر داشته باشید که موجودی کیف پول شما درگیر آنها می‌باشد، در این صورت می توانید در بخش “سفارش های فعال من” آنها را لغو. ادامه مطلب

محاسبه کل دارایی در پنل کاربری

نحوه محاسبه ارزش کل دارایی های دیجیتال هر کاربر در پنل کاربری اکسیر: مقدار نمایش داده شده در مقابل عبارت “مجموع دارایی” در بخش کیف پول،عبارتست از: مجموع دارایی کیف پول تومان کاربر، باضافه ارزش فعلی رمزارزهای موجود در هر یک از کیف پول های ایشان است. بدیهی است با تغییر قیمت رمزارز مربوطه در. ادامه مطلب

تغییر نام کاربری در چت در اکسیر

برای تغییر نام کاربری که به بصورت پیش فرض برگرفته از ایمیل کاربر بوده و بصورت اتوماتیک توسط سیستم انتخاب می شود، می توانید در پنل خود به “تنظیمات” رفته و در “نام کاربری” اقدام به تغییر آن نمایید. دقت داشته باشید هر کاربر اکسیر فقط یکبار مجاز به تغییر نام کاربری خود می باشد. ادامه مطلب

اپلیکیشن موبایل اکسیر

نسخه اندروید اپلیکیشن موبایل اکسیر در دسترس شما عزیزان می باشد. توسعه داده شده با آخرین فن آوری های روز دنیا سریع، امن و آسان در استفاده سهولت در دسترسی به حساب کاربری (استفاده از pin code جهت ورود به حساب کاربری) اتاق گفتگوی بین کاربران برای تبادل تجربه ها و تحلیل بازار امکان فعال. ادامه مطلب

محاسبه کارمزد یک تراکنش

همانطور که می دانید سایز هر بلاک بیت‌کوین فقط ۱ مگابایت است و مسلما ماینرها مایل اند تراکنش‌های با کارمزد بالاتر را در بلاک جای دهند. عوامل مختلفی همچون قیمت بیت کوین، میزان ترافیک شبکه، تعداد ماینرهای موجود در شبکه و … در تعیین کارمزد یک تراکنش موثر هستند. برای محاسبه کارمزد بهینه برای تراکنش. ادامه مطلب

واریز رمزارز به حساب کاربری

برای واریز رمزارز هایی که اکسیر از آنها پشتیبانی می کند شما براحتی می توانید بر روی “کیف پول” کلیک کرده، و بعد از نمایش لیست کیف پول های خود، بر روی گزینه “واریز” که در ردیف هر یک از کیف پول ها درج گردیده است، کلیک نمایید. (در صورتی که تا کنون کیف پول. ادامه مطلب

واریز دستی پول به حساب اکسیر

در حال حاضر امکان واریز دستی (بصورت مستقیم) به اکسیر وجود ندارد. در صورت نیاز می توانید با تیم پشتیبانی اکسیر تماس بگیرید. ادامه مطلب

برچسب مقصد و ممو در آدرس های ریپل، استلار و پیمان

به دلیل ساختار کیف پول های ریپل (XRP)، استلار (XLM) و توکن پیمان (PMN) در اکسیر، به هنگام واریز کوین‌های یاد شده به اکسیر شما علاوه بر آدرس کیف پول خود در اکسیر حتما باید پارامتر برچسب مقصد (Destination Tag) برای ریپل و یادداشت (memo) برای استلار و توکن پیمان را نیز در مبدا تراکنش. ادامه مطلب

تفاوت موجودی بیت کوین اکسیر با موجودی آن برروی بلاکچین

چرا گاهی اوقات موجودی کیف پول بیت کوین اکسیر من با موجودی آن برروی بلاکچین متفاوت است؟ در اکسیر همانند تمامی اکسچنج های مطرح و معتبر دنیا سامانه مدیریت هوشمند آدرس و کیف پول کاربران بکارگیری شده است به این نحو که آدرس های کیف پول بیت کوین و یا دیگر ارزهای دیجیتال که به. ادامه مطلب

شبکه های اجتماعی اکسیر

برای آگاهی از خبرها و اطلاع رسانی‌ها در مورد پلتفورم اکسیر، شبکه های اجتماعی اکسیر در دسترس شما می باشند: کانال تلگرام رسمی اکسیر صفحه اینستاگرام اکسیر صفحه فیسبوک اکسیر صفحه توییتر اکسیر کیف پول سولانا (SOL) صفحه لینکداین اکسیر ادامه مطلب

چه چیزی سولانا را منحصر به فرد می کند؟

نکته جالب درباره ارز سولانا بر خلاف دیگر ارزهای نوظهور این است که سولانا بدون تبلیغات و حمایت های سلبریتی ها توانسته است عملکرد خوبی داشته باشد، این پروژه ها تنها با مارکتینگ قوی و پشتیبانی توسط سلبریتی ها و اینفلوئنسرهای توانستند توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کنند.

به گزارش خبرنگار« نبض فناوری » در دنیای بزرگ ارزهای دیجیتال، برخی از پروژه‌ها به پشتوانه استفاده از فناوری‌های نوین به دنبال حل مشکلات موجود هستند. در حال حاضر، بزرگ‌ترین ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم، با مشکل مقیاس پذیری دست و پنجه نرم می‌کنند و از طرفی سایر پروژه‌هایی که به دنبال بهبود مشکل Scalability هستند، نمی‌توانند به صورت همزمان تمرکزگرایی را حفظ کنند. سولانا و رمز ارز SOL از آن دست شبکه‌هایی است که به واسطه تیم قدرتمند خود و ارائه راه‌کارهای جدید، توانسته تا حد زیادی مشکل مقیاس پذیری را حل کند.

ارز دیجیتال Solana چیست؟

سولانا (Solana) در یک کلام، یک بلاکچین رمزارزی با کارایی بالاست که از قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز پشتیبانی می‌کند. آناتولی یاکووِنکو (Anatoly Yakovenko)، بنیان‌گذار و مدیرعامل سولانا، در سال ۲۰۱۷ میلادی، به این نکته پی برد که تابع هش بیت‌کوین موسوم به SHA256، همچنین می‌تواند برای ایجاد یک روش زمان‌سنجی غیرمتمرکز در یک بلاکچین رمزارزی مورد استفاده قرار گیرد و به این ترتیب، وایت‌پیپر انقلابی سولانا را در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ منتشر کرد.

چه چیزی سولانا را منحصر به فرد می کند؟

به عبارت دیگر ارز دیجیتال SOL توکن محلی شبکه بلاک‌چینی سولانا (Solana) است. این شبکه از الگوریتم اجماع اثبات سهام بهره می‌برد، لذا این شبکه به کاربرانی که این ارز را نگهداری کنید پاداش می‌دهد. به‌منظور افزایش امنیت، تمام کارمزد‌های پرداختی که از طریق SOL محاسبه می‌شوند، پس از دریافت سوزانده خواهد شد که این امر منجر به کاهش ساپلای کل در طی زمان می‌شود.

تاریخچه سولانا

پلتفرم سولانا (SOL) در سال 2017 توسط آناتولی یاکوونکو تأسیس شد. یاکوونکو قبل از تأسیس سولانا در کوالکام کار می کرد. وی پس از تجربه قبلی خود در Dropbox به عنوان مهندس نرم افزار، تجربه گسترده ای در مورد الگوریتم های فشرده سازی داشت. آنها همراه با اریک ویلیامز و سولانا CTO، گرِگ فیتزجرالد، فرایند جدیدی را برای مقابله با مشکلات تولید سنتی ایجاد کردند که در بلاکچین های بیت کوین و اتریوم وجود داشت.

آنها امیدوارند که بتوانند یک پروتکل قابل اعتماد و توزیع شده ایجاد کنند که مقیاس پذیری بیشتری را فراهم کند. این تیم در حال حاضر با پشتیبانی از سازمان های برتر جهان از جمله: اپل، کوالکام، اینتل، گوگل، مایکروسافت، توییتر، Dropbox و موارد دیگر پشتیبانی می‌شود. تأثیری که سولانا ایجاد کرده است توجه بسیاری از سرمایه گذاران را نیز به خود جلب کرده است که شامل: سرمایه مولتی کوین، بنیاد سرمایهSLOW Capital ، CMCC Global و غیره است.

بنیانگذاران سولانا SOL چه کسانی هستند؟

آناتولی یاکوونکو مهمترین فرد پشت سر سولانا است. شغل حرفه ای او از کوالکام Qualcomm آغاز شد، جایی که او به سرعت در رده‌های بالاتر قرار گرفت. بعد از این مسیر حرفه ای او تغییر کرد و یاکوونکو به عنوان یک مهندس نرم افزار در Dropbox وارد سمت جدید شد. در سال 2017، یاکوونکو کار بر روی پروژه ای را آغاز کرد که بعدا به عنوان سولانا محقق شد. او با همکار خود در کوالکام، گرگ فیتزجرالد، همکاری کرد و آنها پروژه ای را به نام آزمایشگاه های Solana تأسیس کردند. با جذب چندین همکار سابق کوالکام دیگر، پروتکل Solana و رمز SOL در سال 2020 برای عموم منتشر شد.

چه چیزی سولانا را منحصر به فرد می کند؟

رمز ارز SOL چیست؟

رمز ارز SOL در واقع توکن مورد استفاده در شبکه بلاک چین سولانا است. Solana از الگوریتم اجماع اثبات سهام نمایندگی شده به مظنور تشویق دارندگان توکن SOL به منظور مشارکت آن‌ها در شبکه استفاده می‌کند. به‌عنوان بخشی از برنامه‌های مدنظر گرفته شده توسط سولانا برای افزایش امنیت، تمامی کارمزدهایی که در قالب رمز ارز SOL پرداخت می‌شود، سوزانده می‌شود. این سیستم تورم منفی باعث می‌شود تا افراد به هولد و استیکینگ رمز ارز SOL به منظور شرکت در فرآیند اجماع ترغیب شوند.

شرکای سولانا

Solana (SOL) تعداد زیادی شریک در صنعت رمزارز دارد. بسیاری از آنها بهترین و درخشان ترین در صنعت هستند. ازجمله: Project Serum ،FTX ،Terra ،akash ،Chainlink ،civic ،dfuse ، Formatic ،Stardust ،Kin ،Tempest و… هستند.

چه چیزی سولانا را منحصر به فرد می کند؟

نکته جالب درباره ارز سولانا بر خلاف دیگر ارزهای نوظهور این است که سولانا بدون تبلیغات و حمایت های سلبریتی ها توانسته است عملکرد خوبی داشته باشد. قبلا درباره ارز دیجیتال دوج کوین، ارز کیشو و یا ارز شیبا دیدیم که این پروژه ها تنها با مارکتینگ قوی و پشتیبانی توسط سلبریتی ها و اینفلوئنسرهای توانستند توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کنند، اما ارز سولانا در طی مدت شش ماه و با روندی آهسته و پیوسته توانست از رده پنجاهم به رده دوازدهم جدول ارزهای دیجیتال برسد.

چه چیزی سولانا را منحصر به فرد می کند؟

سولانا در زمانی که همه بازار و بیت کوین در اصلاح بودند یک روند تاریخی رشد را تجربه کرد. علت این داستان را باید در PA یا عملکرد قیمتی یک ارز دیجیتال کیف پول سولانا (SOL) کیف پول سولانا (SOL) پیدا کنیم. درباره ارز سولانا PA نکته بسیار قابل توجهی است. با مقایسه نمودارهای بیت کوین و سولانا میتوان دریافت که در ده ماهه اخیر قیمت بیت کوین حدود 400 درصد و قیمت سولانا حدود 900 درصد رشد کرده است. از آنجایی که اکثر آلت کوین ها نسبت به بیت کوین عملکرد و رشد بهتری داشته اند این موضوع طبیعی است. اما در جزییات بیشتر و نگاهی عمیق تر به بازار متوجه خواهیم شد که حتی زمانی که بیت کوین اصلاح قیمتی و سقوط را تجربه کرده است سولانا با رشد قابل توجهی روبه رو بوده! درواقع داشتن این عملکرد جدا از بیت کوین نکته قابل توجه در روند قیمتی ارز دیجیتال سولاناست.

ویژگی های بارز ارز دیجیتال سولانا(Solana)

ویژگی های منحصر به فرد ارز دیجیتال سولانا چیست ؟ 8 مورد زیر باعث شده است که سولانا در در میان ارزهای دیجیتال بی همتا شود.
اثبات تاریخچه (Proof of History): یک ساعت زمانی پیش از اجماع اصلی تحمل خطای بیزانس تاور
(Tower Byzantine Fault Tolerance): مدل مبتنی بر PoH از الگوریتم PBFT
توربین (Turbine): یک پروتکل انتشار بلاک
گلف استریم (Gulfstream): پروتکل انتقال تراکنش بدون استخر انتظار یا ممپول (Mempool)
سی لول (Sealevel): اولین موتور اجرای قراردادهای هوشمند به صورت موازی در جهان
پایپ لاینینگ (Pipelining): واحد پردازش معاملات برای اعتبارسنجی
کلود برک (Cloudbreak): پایگاه داده حساب ها
بایگانی‌کنندگان (Archivers): ذخیره‌سازی دفتر کل توزیع شده

آینده ارز دیجیتال سولانا؟

ارز دیجیتال سولانا توانسته است با FTX در صرافی غیر متمرکز سریوم، همکاری داشته باشد و این نشان دهنده رشد آن در دوره اخیر بوده است. دومین همکاری که رز دیجیتال سولانا در دوره اخیر داشته است، همکاری با چین لینک است.
علاوه بر این ارز دیجیتال سولانا توانسته است با همکاری خود در پروژه تتر، USTD را به اکوسیستم وارد کند.
علاوه بر این ارز دیجیتال سولانا در تلاش است که زمان تولید بلاک خود را کاهش داده و آن را به 80 میلی ثانیه برساند.

کیف پول هایی که ارز دیجیتال سولانا را ساپورت می‌کند؟

در حال حاضر کیف پول‌های متنوعی برای ذخیره ارز دیجیتال سولانا وجود ندارد و تنها کیف پولی که می توان برای ذخیره ارز دیجیتال سولانا استفاده کرد، Trust Wallet است.

البته از کیف پول‌های ارز دیجیتال سخت افزاری که می تواند از سولانا پشتیبانی کند، کیف پول سخت افزاری Ledger Nano Sاست. البته کیف پول تحت وب، به نام SolFlare وجود دارد که به عنوان کیف پول تحت وب می تواند یک گزینه برای ذخیره ارز دیجیتال سولانا محسوب شود.

آیا استخراج سولانا و ارز دیجیتال SOL ممکن است؟

با توجه به توضیحات بخش ساز و کار شبکه سولانا، مشخص شد که این ارز دیجیتال از الگوریتم اثبات سهام نمایندگی شده به منظور اجماع استفاده می‌کند. از طرفی، فرآیند “استخراج” و دریافت یک رمز ارز در قبال انجام تلاش محاسباتی در پروژه‌های بلاک چینی، به آن‌هایی محدود می‌شود که از الگوریتم اجماع اثبات کار (Proof of Work) استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، بیت کوین (BTC) را می‌توان از طریق خرید تجهیزات ماینینگ و مشارکت در شبکه و ساخت بلاک‌ها، دریافت کرد.

چه چیزی سولانا را منحصر به فرد می کند؟

اما در شبکه‌های مبتنی بر اثبات سهام و اثبات سهام نمایندگی شده چنین نیست. در این شبکه‌ها، استخراج معنایی ندارد و در عوض پاداش‌هایی از جنس رمز ارز آن شبکه بین سپرده‌گذاران توزیع می‌شود. به منظور سپرده‌گذاری و استیکینگ یک ارز دیجیتال، کاربر باید مقداری از آن رمز ارزها را در کیف پول رسمی و یا والت‌های پشتیبان پروسه استیکینگ آن رمز ارز، نگهداری کند.

سولانا یک پروژه بسیار قدرتمند در حوزه رمز ارزها محسوب شده و چندین نوآوری در دل آن قرار دارد. تیم پروژه سولانا، جمعی از افراد باسابقه و چهره‌های درخشان در حوزه فناوری هستند و تا به امروز به خوبی توانسته‌اند این پروژه را به سمت رسیدن به اهداف بلندپروازانه‌اش سوق دهند. جهش قیمت رمز ارز SOL و افزایش استفاده از این شبکه بلاک چینی، تاییدی بر این ادعا است.

سولانا بسیاری از مسائل سنتی را که قبلاً فناوری بلاکچین تجربه کرده است، حل می کند. سولانا ساختار جدیدی را برای تأیید معاملات و الگوریتم اجماع کارآمدتر به نمایش می گذارد. این پلتفرم قطعاً کیف پول سولانا (SOL) یک رقیب سرسخت برای بیت کوین و اتریوم خواهد بود. سولانا فقط در 10 سال پیشرفت سریع در صنعت رمزنگاری را نشان می دهد. این پلتفرم قطعاً در ادامه توسعه چیزی خواهد بود که باید به آن توجه کرد!

تحلیل تکنیکال سولانا(SOL)؛ چهارشنبه 12 مرداد

رمزارز سولانا(SOL) پس از انتشار گزارشاتی مبنی بر یک اکسپلویت(exploit) در ساعات ابتدایی امروز، تحت فشار قرار گرفت. بر اساس گزارشات غیر رسمی در توییتر، کیف پول کاربران مورد هدف قرار گرفته و SOL و ETH این کیف پول ها به سرقت رفته است.

تصویر تحلیل تکنیکال سولانا(SOL)؛ چهارشنبه 12 مرداد

به گزارش پرسون، قیمت سولانا به این اکسپلویت واکنش نشان داد و تنها 6 درصد کاهش یافت و برای مدت کوتاهی به زیر سطح حمایت 38.22 دلاری کاهش یافت ، اما به نظر میرسد که خریداران SOL ، درحال خریداری این رمزارز با تخفیف هستند.

در صورت تداوم افزایش مومنتوم گاوی ، سرمایه گذاران در آینده باید سقف نوسان 42.43 دلاری و مقاومت فوری 44.37 دلاری در نظر داشته باشند که با تغییر روند سولانا به سطوح حمایتی باید تبدیل شوند. با این حال ، فعالان بازار و حامیان SOL باید در نظر داشته باشند که نقدینگی زیادی در سمت فروش زیر سطح حمایت 31.62 دلاری قرار دارد.

تشدید رویداد امروز می تواند SOL را به سطوح پایین تری برساند.

با توجه به این شرایط ، نقدینگی قابل توجهی در کف های نوسانی بین 13 و 19 ژوئن(23 و 29 خرداد) قرار دارد ، از این رو بازارسازان ممکن است SOL را به سمت سطح 26 دلاری کاهش دهند. قیمت سولانا در اثر این حرکت ، ممکن است در سطح حمایت هفتگی 24.52 دلار آرام بگیرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.