نقل و انتقال سهام ممتاز


دیده بان هشتم : سهام، بخشی از سرمایه شرکت است که توسط سهامداران تامین می‌شود و میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی را تعیین می‌کند.

دعاوی مرتبط با سهام شرکت ها – قاسم نجفی بابادی

سهام شرکت، به عنوان یک مال و حق مالی برای صاحب ان، صرف نظر از اینکه ناشی از کدام شرکتی باشد، شریک و مالک ان محسوب می‌شود و در بردارنده حقوق و تعهدات او به نقل و انتقال سهام ممتاز نسبت سهم او به موجب قرارداد شرکت یا برگه سهام می‌باشد.

بنابراین بر اساس اصل مالکیت و انتقال حقوق مالی و مال، هر شخص شریک که دارای سهام در شرکتی باشد می‌تواند ان را با انجام تشریفات قانونی به غیر منتقل کند. در بعضی از موارد این انتقال بدون هیچ تشریفات قانونی صورت می‌پذیرد و در بعضی موارد نیاز به تشریفات لازم می‌باشد.

در صورتی که شریکی سهام خود را منتقل نماید و از دادن برگه سهام به منتقل الیه و یا امضای برگه به منزله انتقال ان خودداری کند می‌تواند برای الزام شریک به انتقال و امضای برگه سهام، به دادگاه رجوع نماید و او را ملزم به انتقال نماید البته دعوی وی در صورتی موثر خواهد بود که شرایط شکلی انتقال مطابق قانون، رعایت شده باشد در غیر این صورت دعوی وی رد خواهد شد.

در شرکتهای سهامی به جهت آنکه از شرکتهای سرمایه هستند انتقال سهم آزاد است و در شرکتهای سهامی عام شرکاء میتوانند در مواقع لزوم با انتقال سهم خود به دیگری از شرکت خارج شوند.

اما در شرکتهای سهامی خاص آزادی انتقال سهم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی مجمع عمومی یا شرکت یا نمایندگی مدیران آن می توانند این آزادی را محدود کنند.

نحوه انتقال سهام بانام و بی نام در شرکت های سهامی عام و خاص

سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند.

انواع سهام عبارت است از : سهام بانام ، سهام بی نام ، سهام موسس یا انتفاعی ، سهام ممتاز

قابلیت نقل و انتقال سهم از حقوق غیرمالی و اوصاف سهم می باشد.
به موجب ماده 41لایحه قانون تجارت ، نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام قابل اعمال محدودیت نیست و سهامداران آزادانه می توانند سهام خود را منتقل کنند. اما در شرکت سهامی خاص با توجه به مفهوم مخالف ماده 41 لایحه ، می توان انتقال را منوط به موافقت مدیران یا اساسنامه یا مجامع عمومی نمود. توجه شود که سهام وثیقه مدیران در ماده 114 لایحه ، قابل نقل و انتقال نمی باشد.
اعمال محدودیت نقل و انتقال در ماده 41 لایحه ، به معنای سلب حق انتقال نمی باشد بلکه فقط می توان انتقال را منوط به موافقت مراجع حاضر در شرکت نمود.
در صورتی که شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام را با محدودیت مواجه کند و مدیران و مجامع عمومی با نقل و انتقال سهام موافقت نکنند، تنها راه برای خروج سهامدار از شرکت بازخرید سهام می باشد. در این صورت سرمایه شریک به او پرداخته می شود و سرمایه شرکت به میزان سهم شریک خارج شده کاهش پیدا می کند. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 120 میلیون باشد و سرمایه شریکی که متقاضی خروج است 30 میلیون باشد، 30 میلیون به او پرداخت شده و سرمایه شرکت به 90 میلیون کاهش پیدا می کند. بازخرید سهام با ممنوعیت خرید سهام توسط شرکت که در ماده 198 لایحه عنوان شده متفاوت است.
به عقیده دکتر پاسبان، نمی توان در اساسنامه انتقال مالکیت از طریق ارث را منوط به رضایت دیگر سهامداران و مدیران نمود اما می توان در اساسنامه، انحلال شرکت از سوی هر یک از سهامداران یا بخش معینی را در صورت ورود قهری ورثه سهامداران بر اثر فوت صاحب سهم ، پیش بینی نمود.
بنابراین :

  • در شرکت سهامی عام : آزادی مطلق در نقل و انتقال و
  • در سهامی خاص : امکان اعمال محدودیت وجود دارد.

انتقال سهم در شرکتهای سهامی عام و خاص از طرف صاحب آن نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد ولی هرگاه سهم با نام باشد برای انتقال آن تشریفاتی مقرر شده که باید رعایت شود در غیر این صورت انتقال از نظر شرکت اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود . ان

نحوه انتقال سهام در شرکتهای اشخاص

با لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری ،و نیز با ملاحظه مبنای مسئولیت شرکا به این معنی که بر اساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد، شرکتهای تجاری تقسیم بندی می گردند.

در شرکتهای اشخاص انتقال سهم الشرکه میسر نیست مگر با رضایت شرکاء و احقاق شرایط دیگری که قانون معین نموده است. برای انتقال سهم الشرکه رضایت کلیه شرکاء ضروری است هرگاه شریکی بدون رضایت سایر شرکاء سهم خود را به دیگری منتقل کند، انتقال از نظر شرکت و اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود در نتیجه شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل کرده شریک باقی مانده و انتقال گیرنده حق ورود به شرکت و دخالت در امور آن را نخواهد داشت. اما در شرکت های با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه با نظر اکثریت شرکاء امکان پذیر می باشد برای انتقال سهام در شرکت های اشخاص بایستی شرایط صحت معاملات رعایت شود در غیر این صورت موثر نخواهد بود. علاوه برآن این انتقال باید به طریق مقتضی به اطلاع عموم برسد والا در قبال اشخاص ثالث موثر نخواهد بود .

نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت

الزام به انتقال سهام شرکت، پس از قرارداد عادی انتقال سهام شرکت و استنکاف فروشنده از انجام تعهدات در دادگاه حقوقی قابل طرح است. به موجب عقد شراکتی که شرکا با یکدیگر منعقد می کنند، هر کدام بسته به نوع شرکتی که ایجاد کرده اند سهام و حقوق و تکالیفی دارند که می توانند این حقوق و سهام خود را به شخص دیگری منتقل کنند و خود با انتقال سهام از جرگه شرکای شرکت خارج و مسوولیتی در قبال تعهدات شرکت و یا حقوقی که از منافع شرکت برای او به عنوان سود ایجاد می شود ندارد. با این وجود هر شریکی با توجه به قوانینی که در مورد انتقال سهام شرکت وجود دارد، می تواند با رعایت موارد و تشریفات قانونی، سهام خود را منتقل کند. چرا که سهام شرکت، به منزله حق مالی شریک در شرکت و سهم او از شراکت می باشد

در قانون تجارت انتقال سهم الشرکه را موکول به تنظیم سند ننموده مگر در مورد سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود که که قانونگذار انتقال آن را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است . بنابراین درصورتی که یکی از شرکاء شرکتهای اشخاص بخواهد سهم الشرکه خود را منتقل نماید بایستی به موجب سند رسمی باشد در غیر این صورت انتقال گیرنده می تواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی سهام شرکت بخواهد. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سهام شرکت، با توجه به اینکه سهام نقل و انتقال سهام ممتاز از اموال منقول به شمار می آید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می گردد.

دعوای الزام به تحویل سهام شرکت

دعوای الزام به تحویل سهام شرکت در مورد سهام شرکت های سهامی خاص و عام مطرح می شود. سهام شرکت های سهامی به دو نوع سهام با نام و سهام بی نام می باشد.

سهم شریک باید در ورقه ایی قید شود که به آن ورقه سهم گفته می شود. اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی ودارای شماره ی ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب اساسنامه تعیین می شود برسد. اوراق سهام بایستی تحویل مالک آن گردد در صورتی که شخصی سهام شرکت را خریداری و مبلغ آن را نیز واریز نموده است و آن شخص یا شرکت از تحویل سهام خودداری نماید می توان دعوای الزام به تحویل سهام شرکت را مطرح نمود. دعوای الزام به تحویل سهام شرکت در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می گردد و پس از رسیدگی منجر به صدور رأی می گردد.

دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت

در صورتی که نقل و انتقال سهام شرکت طبق مقررات قانونی انجام نگرفته باشد می توان دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت را مطرح نمود.

نقل و انتقال سهام شرکت همانطور که گفته شد در شرکت های مختلف شرایط خاصی دارد مانند اینکه در شرکتهای اشخاص بایستی با رضایت تمامی شرکاء باشد در صورتی که بدون رضایت تمامی شرکاء شریکی اقدام به انتقال سهام خود به شخص دیگری نماید سایر شرکاء می توانند دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت را بخواهند.

در شرکت های سهامی خاص نقل و انتقال سهام موکول به اخذ مجوز از مجمع عمومی یا شرکت با نمایندگی مدیران آن است ودر صورتی که شریکی بدون اخذ مجوز از مجمع عمومی یا شرکت اقدام به انتقال سهام خود به شخصی شود می توان دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت را مطرح نمود. دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود و پس از اینکه دلایل ابطال نقل و انتقال ارائه گردید و مورد تأیید قاضی رسیدگی کننده قرار گرفت، رأی مبنی بر ابطال نقل و انتقال سهام شرکت صادر می گردد و شخص انتقال گیرنده می تواند مبلغی را که بابت سهام پرداخت نموده از شخص انتقال دهنده دریافت نماید.

دعوی الزام به انتقال سهام شرکت یک دعوی مالی است. ارزش مالی برگه سهام که میزان سهم الشرکه می باشد، تعیین کننده مرجع صالح برای رسیدگی می باشد. در صورتی که میزان سهام از بیست میلیون تومان بیشتر نباشد، شورای حل اختلاف محل اقامت شریک متعهد به انتقال و در صورتی که میزان آن از بیست میلیون تومان بیشتر باشد، دادگاه محل اقامت شریک صالح به رسیدگی خواهد بود.

دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام

در صورتی که شرکت پس از ثبت، جهت صدور اوراق سهام آمادگی نداشته باشد می بایست تا زمانی که اوراق سهام صادر نگردیده به تعهد کنندگان این گونه سهام گواهینامه موقت سهم با نام تسلیم کند که نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم با نام است. در صورتی که شرکت به ثبت نرسیده باشد صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام ممنوع می باشد.

گواهینامه موقت سهم باید دارای شرایط شکلی که مواد 25و 26 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است باشد در غیر اینصورت گواهینامه موقت سهم باطل است. همچنین صدور گواهینامه موقت سهم با نام موکول به این است که علاوه بر ثبت شرکت، تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد . در صورتی که شرکت ثبت شده باشد و مبلغ اسمی سهم نیز پرداخت شده باشد ولی از تحویل و تسلیم نقل و انتقال سهام ممتاز گواهینامه موقت سهام به صاحب آن امتناع می ورزند می توان دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام را مطرح نمود.

در دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام بایستی شرکت به عنوان خوانده در دادخواست ذکر شود در غیر این صورت منجر به صدور قرار رد دعوا می گردد. دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام دردادگاه واقع در مرکز اصلی شرکت قابل طرح می باشد که دادگاه پس از رسیدگی رأی مبنی بر الزام شرکت به تحویل گواهینامه موقت سهام را صادر می نماید.

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

شرکت سهامی خاص و ساز و کار تشکیل آن

شرکت سهامی به شرکتی گفته می شود که سرمایه آن به قطعات مساوی به نام سهم تقسیم میشود. شرکت سهامی به دو دسته شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم میگردد. شرکت سهامی عام شرکتی است که بخشی از سهام آن توسط مردم و از طریق پذیره نویسی تامین میگردد اما شرکت سهامی خاص شرکتی است که کلیه سهام آن توسط موسسین تامین و پذیره نویسی در آن راه ندارد. پس با تعریفی که ارائه شد، تفاوت بین شرکت سهامی عام با شرکت سهامی خاص مشخص میشود. البته معمولا در این زمینه ممکن است سوالات دیگری هم به ذهن متبادر شود، مانند: تفاوت شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود چیست ؟ تفاوت شرکت مسئولیت محدود با شرکت سهامی خاص به چه صورت است؟ همه ی این سوالات در جای خود مهم هستند اما در این مقاله ما به بررسی شرکت سهامی خاص و ساز و کار آن می پردازیم. با ما همراه باشید.

گروه وکلای وکیل پرس دارای کادر متخصص در زمینه دعاوی شرکت ها می باشد،شما میتوانید برای مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی با وکیل تجاری یا وکیل شرکت ها ، مشاوره حقوقی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری با گروه وکلای وکیل پرس تماس بگیرید.

گروه وکلای وکیل پرس با دارا بودن کادر متخصص در زمینه شرکت ها آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به شما عزیزان اعلام می نماید. جهت اخذ مشاوره با وکیل شرکت ها و یا وکیل تجاری هم اکنون تماس بگیرید.

سهم در شرکت سهامی خاص

سهم به قسمتی از سرمایه شرکت سهامی گفته میشود که مشخص کننده میزان سهام، تعهدات و منافع صاحب سهم می باشد و ورقه سهم نیز سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن سهم در شرکت سهامی دارا می باشد.

سهم در شرکت سهامی به سهام با نام، سهام بی نام و سهام ممتاز تقسیم میگردد. اوراق سهام متحدالشکل و چاپی و دارای ارزش یکسانی می باشند.

اعضای شرکت سهامی خاص

حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص باید 3 نفر باشد. بدین جهت که سرمایه در شرکت سهامی به سهام تقسیم میگردد از عبارت سهامدار برای هریک از اعضای شرکت سهامی استفاده میشود.

حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی خاص

حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی خاص ، مبلغ یک ملیون ریال می باشد.در شرکت سهامی خاص به جهت نقل و انتقال سهام ممتاز اینکه پذیره نویسی وجود ندارد و کلیه سرمایه توسط موسسین تامین میگردد، پیچیدگی خاصی در این نوع شرکت وجود ندارد و موسسین موظف هستند که 35 درصد کل سرمایه شرکت را بپردازند و مابقی را در طول حیات شرکت پرداخت نمایند. و این امر حاکی از این است که در شرکت سهامی خاص تعهد به پرداخت وجود دارد.

تمام آورده سهامداران در شرکت سهامی خاص ممکن است غیر نقد باشد و این موضوع بر خلاف شرکت سهامی عام است. آورده های غیر نقد در شرکت سهامی بایستی توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گیرد.

تصمیمات در شرکت سهامی خاص

تصمیمات در شرکت سهامی در 3 سطح برگذار میگردد:

2- هیئت مدیره (مدیران در شرکت سهامی)

مجامع عمومی شرکت سهامی

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع سهامداران تشکیل میگردد و سهامداران عبارتند از موسسین و پذیره نویسان. که البته لازم به ذکر است در شرکت سهامی خاص پذیره نویسی وجود ندارد.

مجمع عمومی در سه شکل مختلف تشکیل میگردد که هرکدام از این مجامع وظایف خاص خود را دارند. مجمع عمومی متشکل از :

الف) مجمع عمومی موسس

ب) مجمع عمومی عادی

ج) مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات در مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین در جلسات مجمع معتبر می باشد. و حد نصاب آراء جهت اعتبار تصمیمات مجمع عمومی عادی اکثریت مطلق آراء می باشد.حد نصاب جهت تصمیم گیری در نقل و انتقال سهام ممتاز مجمع عمومی فوق العاده اکثریت دوسوم آراء حاضرین می باشد.

نکته مهم: در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس اختیاری می باشد اما تشکیل مجمع عمومی عادی الزامی است.

هیات مدیره در شرکت سهامی خاص

حداقل تعداد مدیران در شرکت سهامی خاص باید 3 نفرباشد و لزوما بایستی این افراد از بین سهامداران انتخاب شوند.سهامی که مدیران در شرکت دارند سهام وثیقه نامیده میشود به این معنا که سهام مدیران در وثیقه شرکت می ماند تا چنانچه بواسطه عمل مدیران خسارتی به شرکت وارد شد بتوان خسارت حاصله را از محل سهام مزبور جبران نمود. و در صورتیکه مدیری سهامش کمتر از سهام وثیقه باشد از زمانی که به سمت مدیریت انتخاب میگردد یک ماه به او فرصت داده میشود تا سهام لازم را تامین نماید.

سوال: آیا تغییر اعضای هیئت مدیره درشرکت سهامی خاص امکان پذیر است؟

پاسخ: مدت مدیریت هر مدیر در شرکت سهامی حداکثر به مدت 2 سال می باشد. البته لازم به ذکر است که مدت مدیریت مدیران را در شرکت سهامی میتوان از طریق اساسنامه کاهش داد. انتخاب مجدد مدیران در شرکت سهامی برای هرچند بار و برای دوره های متوالی و متناوب مجاز است.

هر مدیری که در شرکت سهامی مرتکب تخلف شود و بوسیله این تخلف به شرکت خسارتی وارد آورد ،همان مدیر متخلف بایستی جبران خسارت نماید. و چنانچه چند مدیر مرتکب تقصیر شده باشند ،در این صورت مدیران مشترکا مسئول می باشند.

چنانچه سمت برخی از مدیران در شرکت سهامی زائد بر 6 ماه بلامتصدی بماند، هر ذینفع می تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید و چنانچه مدت مدیریت مدیران به اتمام برسد و مدیران جدید انتخاب نشود، در این صورت نیز هر ذینفع میتواند از طریق اداره ثبت شرکت ها، دعوت از مجمع عمومی را جهت انتخاب مدیران جدید تقاضا نماید.

اعضا هیئت مدیره در شرکت سهامی می تواند از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.اما در صورتیکه شخص حقوقی باشد،لازم است که یک نفر شخص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی جهت شرکت در جلسات و انجام وظایف مدیریتی انتخاب گردد که البته نماینده مزبور در هر زمان در صورت معرفی فرد جدید، قابل تغییر می باشد.

لازم به ذکر است که چنانچه نماینده حقیقی منتخب، مرتکب تخلفی شود و خسارتی وارد آورد، شخص حقوقی عضو هیئت مدیره با نماینده حقیقی خود مسئولیت تضامنی دارد.اما چنانچه همین نماینده مرتکب جرمی گردد بدین جهت که مجازات جنبه شخصی دارد ،تنها خود فرد نماینده حقیقی به مجازات محکوم میگردد.

سوال :اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی خاص به چند دسته تقسیم میشوند؟

پاسخ: اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی به دو دسته مدیران موظف و غیر موظف تقسیم میشوند.

مدیران موظف: به مدیرانی گفته می شود که به صورت منظم در شرکت حضور دارند و در قبال عضویت خود در هیات مدیره نیز حق الزحمه دریافت می نمایند.

مدیران غیر موظف: مدیران غیر موظف مدیرانی هستند که به صورت مستمر و دائم در شرکت حضور ندارند و تنها در جلسات شرکت مینمایند و این افراد مبلغ ثابتی به عنوان حق حضور در جلسات دریافت می نمایند.

جهت تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره لازم است و جهت تصمیم گیری بایستی بیش از نصف آراء حاضرین در جلسات هیات مدیره رای بدهند که البته میتوان خلاف این مورد را در اساسنامه شرط نمود.

در جلسه اول هیات مدیره یک رییس و یک نائب رئیس انتخاب میگردد که این افراد حتما بایستی اشخاص حقیقی باشند و شخص حقوقی عضو هیات مدیره نمیتواند سمت رئیس یا نائب رئیس را داشته باشد. البته نماینده حقیقی شخص حقوقی جهت انتخاب مانعی ندارد.

رئیس هیات مدیره وظیفه دعوت جلسات هیات مدیره را بر عهده دارد و چنانچه از این امر امتناع نماید افرادی که حداقل یک سوم اعضای هیات مدیره را تشکیل می دهند میتوانند جهت تشکیل جلسات هیات مدیره از سایرین دعوت به عمل بیاورند.

در جلسات هیات مدیره ،هر مدیر صرف نظر از میزان سهامی که دارد دارای یک حق رای می باشد.

ذکر یک نکته مهم:

مجمع عمومی عادی میتواند تصویب نماید که سالیانه مبلغی از سود شرکت به مدیران تعلق بگیرد که این میزان در شرکت سهامی خاص ده درصد می باشد و تعلق گرفتن سودی مازاد بر این میزان امکان پذیر نمی باشد.

مدیرعامل در شرکت سهامی

مدیر عامل در شرکت سهامی فردی است که توسط هیات مدیره انتخاب میشود و عزل ،نصب، قبول استعفا، تعیین دستمزد آن با هیات مدیره می باشد.و همینطور حدود اختیارات وی را هیات مدیره مشخص می نماید. مدیر عامل ممکن است از بین سهامداران باشد اما الزامی در این مورد جهت انتصاب وی وجود ندارد.

مدیر عامل در بدو انتخاب هیچ اختیاری ندارد و این هیات مدیره است که به وی اختیاراتی را اعطا می نماید ، از این رو مدیر عامل در حیطه اختیاراتی که هیات مدیره به او داده است میتواند تصمیماتی را برای شرکت لحاظ نماید.

ذکر این نکته نیز لازم است که مدیر عامل نمیتواند رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر اینکه سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی این موضوع را تصویب نمایند.

مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص

مسئولیت سهامداران درشرکت سهامی خاص در قبال بدهی های شرکت ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و در صورت بدهی یا ورشکستگی شرکت تحت شرایطی تنها تا همین میزان مسئول می باشند.

مسئولیت پرداخت دیون در شرکت سهامی خاص

سهام شرکت سهامی را نمیتوان در مقابل دیون شرکت توقیف کرد، چراکه مالکیت هرسهم چه سهام با نام باشد و چه سهام بی نام به سهامدار تعلق دارد و شرکت در این سهام شریک نمی باشد. از این رو چنانچه شرکت به دیگری بدهکار شود، سهام متعلق به سهامداران بابت بدهی شرکت توقیف نمیگردد. اما در صورتی که شرکت سهامی مانند سایر اشخاص در شرکت سهامی دیگری،سهام داشته باشد در این صورت این سهام در حکم اموال شرکت محسوب میگردد و امکان توقیف آن در قبال بدهی شرکت وجود دارد.

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

در واقع نقل و انتقال سرمایه در شرکت سهامی خاص آزاد و منوط به موافقت مدیران می باشد البته میتوان خلاف این موضوع را در اساسنامه شرط نمود و نقل و انتقال سهام را در شرکت سهامی خاص ممنوع نمود.

انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی ممکن است ناشی از ورشکستگی، ناشی از حکم دادگاه و یا ناشی از تصمیم مجمع عمومی فوق العاده باشد.

قانون گذار در ماده 199 لایحه قانون تجارت 5 مورد را جزء موارد انحلال شرکت سهامی بر شمرده است. که عبارتند از:

1)منتفی شدن موضوع شرکت

2)انقضای مدت شرکت

4)تصویب مجمع فوق العاده

5) صدور حکم قطعی دادگاه

آیا لازم است که در امور مربوط به شرکت ها از وکیل بهره برد؟

لزوم مشاوره حقوقی با مشاوران و وکلای متخصص امروزه بر هیچ فردی پوشیده نیست .چراکه کاملا بدیهی است زمانی که کار به متخصص آن امر سپرده شود، از احتمال اشتباهات تا حد بالایی کاسته میشود. امور شرکت ها و مخصوصا شرکت سهامی خاص به جهت گستردگی و پیچیدگی های خاص خود لزوم مشاوره با وکیل شرکت ها را دو چندان می نماید.

از این رو کلیه شرکت ها جهت انجام امور حقوقی خود از چندین وکیل متخصص در این زمینه مدد میجویند و مدیران موفق افرادی هستند که بدون مشاوره و هم فکری با مشاوران و وکلا اقدامات مهم را انجام نمیدهند چرا که کوچکترین اشتباهی در امور شرکت ها ممکن است لطمات جبران ناپذیری را برای سهامداران و شرکا در پی داشته باشد. از این رو توصیه می شود پیش از هر اقدامی در امور شرکت ها مشاوره با وکیل شرکت ها را در اولویت کار خویش قرار دهید.

گروه وکلای وکیل پرس با دارا بودن کادر متخصص در زمینه شرکت ها آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به شما عزیزان اعلام می نماید. جهت اخذ مشاوره با وکیل شرکت ها، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تجاری هم اکنون تماس بگیرید

نمونه ساده قرارداد فروش سهام شركت سهامی خاص

در ادامه مجموعه نوشتارهای کاربردی خود برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، یک نمونه ساده قرارداد فروش سهام شرکت سهامی خاص که از سوی خودم تنظیم گردیده است را تقدیم بازدیدکنندگان گرانقدر سایت شخصی صادق رئیسی کیا می نمایم.

اصولاً قراردادهای فروش سهام جزء دسته قراردادهای ویژه به شمار می رود که عده کمی از وکلاء و کارشناسان حقوقی نسبت به چگونگی تنظیم و اداره و اجرای آن، آگاه هستند.

از این جهت که نقل و انتقال سهام شرکت ها یکی از مسائل مبتلابه سهامداران و مدیران شرکت ها می باشد در جهت رهنمون ساختن آنها به رعایت اصول و موازین اصلی در معاملات سهام و انتقالات آن برای ارائه یک الگوی مناسب در انعقاد قراردادها فروش سهام یک الگوی اولیه از این نمونه را به شرح زیر تقدیم می دارم.

اکیداً توصیه می کنم که تصور نفرمایید وجود و انتشار نمونه قراردادها به مثابه عدم نیاز شما به بهره گیری از مشاوره ها و رهنمودهای تخصصی حقوقی است. حتماً در انعقاد قرارداد و به ویژه قراردادهای خاص، همانند قرارداد فروش سهام از رهنمودهای تخصصی کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری بهره بگیرد.

قرارداد فروش سهام

پيرو مذاکرات و توافقات بعمل آمده پیشین، و به دنبال مصوبه مورخ …. هیات مدیره شرکت ….. مبنی بر موافقت با انجام این معامله (نقل و انتقال سهام) این قرارداد در تاریخ…… بین شرکت….. سهامی خاص به شماره ثبت…..ثبت شرکت های….. به شناسه ملی ……و به نشانی : ……. تلفن …….با نمایندگی و امضاء مجاز آقای …… به عنوان رئیس هیات مدیره که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده خواهد شد از یک سو و آقایان ……… متولد….. فرزند….به شماره شناسنامه….صادره از و شناسه ملی…. و شناسه پستی….به نشانی ……………….دارای …تعداد سهم و …….. فرزند….به شماره شناسنامه….صادره از و شناسه ملی…. و شناسه پستی….به نشانی ………………. دارای …تعداد سهم و آقای …….. فرزند….به شماره شناسنامه….صادره از و شناسه ملی…. و شناسه پستی….به نشانی ……………….دارای …تعداد سهم که همگی از سهامداران شرکت …..سهامی خاص به شماره ثبت …… ثبت شرکت های ….. به شناسه ملی……. می باشند و از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شوند از سوی دیگر به شرح و شرایط زیر منعقد گردید و مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

توضیح اینکه شرکت….. سهامی خاص در تاریخ…… تاسیس شده و سرمایه ثبت شده آن به مبلغ…… ریال منقسم به…. … سهم…. ریالی با نام تماماً پرداخت شده است و به موجب صورتجلسه آگهی شده مورخ ….. مجمع عمومی عادی، دارای دفتر سهام و دفاتر قانونی پلمپ شده برای تمام مدت فعالیت و دارای صورت های مالی، رسیدگی و تصویب شده سال های ….. و …. می باشد.

این قرارداد مشتمل بر همه موارد و تعهدات و توافقات شفاهی یا کتبی، ضمنی یا صریح پیشین می باشد و از زمان انعقاد به بعد، تنها سند حاکم بر روابط طرفین در خصوص موضوع خود می باشد و با امضاء این قرارداد هیچ سند یا توافق پیشین دیگری، در روابط بین امضاء کنندگان این قرارداد در خصوص موضوع این قرارداد، در هیچ مرجعی، معتبر و قابل استناد و موجد حق به شمار نخواهد آمد.

ماده 1) موضوع قرارداد :

عبارت است از فروش جمعاً ….تعداد سهم از ………….سهام معادل …..درصد از سهام ….. شركت….. سهامی خاص به شماره ثبت …. ثبت شرکت های……به شناسه ملی ….. و به تفکیک و ترتیب….تعداد سهام با نام …..ریالی متعلق به آقای …… برابر با….. درصد از کل سهام شرکت و….تعداد …. …سهام با نام …..ریالی متعلق به آقای…….برابر با….. درصد از کل سهام شرکت و ….. تعداد ….سهام با نام هزار ریالی متعلق به آقای ……… برابر با ……. درصد از کل سهام از نقل و انتقال سهام ممتاز سوی فروشندگان به خریدار.

ماده 2) مبلغ قرارداد و چگونگی پرداخت:

برابر گزارش شماره…..مورخ….. هیات کارشناسان رسمی دادگستری (که منتخب و مرضی الطرفین بین امضاء کنندگان این قرارداد هستند) متشکل از آقایان….و….و…. و نیز گزارش شماره…. مورخ….موسسه رسمی حسابرسی…. (که منتخب و مرضی الطرفین بین امضاء کنندگان این قرارداد می باشد) مجموع ارزش دارائی ها و دیون و اموال منقول و غیر منقول و موجودی انبار و محصول آماده فروش و نیز کلیه تعهدات و دیون شرکت ….. در ابعاد مختلف از جمله مالیاتی، بیمه ای، بانکی، شهرداری، کارگری، حساب جاری شرکاء، استهلاکات، صورت های مالی و دیون به سایر اشخاص و… به طور کامل و جامع و بدون استثناء رسیدگی و برآورد شده است و به استناد آنها ارزش هر سهم شرکت…… با لحاظ همه موارد فوق الذکر ….ریال تعیین گردیده است.

بنایراین مبلغ کل قرارداد ………….ريال برابر با …………………………….. تومان می باشد که به ترتیب زیر از سوی خریدار به فروشندگان پرداخت خواهد شد:
1- مبلغ…..ریال برابر با…..تومان بهای …..تعداد سهم در تاریخ….. همزمان با انعقاد این قرارداد به نسبت زیر به فروشندگان پرداخت خواهد شد:
الف) به آقای …… مبلغ …ریال برابر با …تومان به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برای … تعداد سهام
ب) به آقای ……..مبلغ …ریال به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برابر با …تومان برای … تعداد سهام
ج) به آقای…………مبلغ …ریال برابر با …تومان به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برای … تعداد سهام.

2- مبلغ…..ریال برابر با…..تومان بهای …..تعداد سهم در تاریخ….. همزمان با دریافت مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از اداره امور مالیاتی به نسبت زیر به فروشندگان پرداخت خواهد شد:
الف) به آقای ……. مبلغ …ریال برابر با …تومان به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برای … تعداد سهام
ب) به آقای …….. مبلغ …ریال برابر با …تومان به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برای … تعداد سهام
ج) به آقای…….. مبلغ …ریال برابر با …تومان به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برای … تعداد سهام.

3- مبلغ…..ریال برابر با…..تومان بهای …..تعداد سهم در تاریخ….. همزمان با انتشار آگهی روزنامه رسمی مربوط به اعمال مالکیت و حقوق ناشی از سهامداری خریدار در شرکت……. و مشخصا با انتشار آگهی روزنامه رسمی تغییرات هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت ……که متضمن حضور دو نفر از نمایندگان یا افراد مورد نظر خریدار در هیات مدیره شرکت……. باشد به نسبت زیر به فروشندگان پرداخت خواهد شد:
الف) به آقای………….مبلغ …ریال برابر با …تومان به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برای … تعداد سهام
ب) به آقای ………… مبلغ …ریال برابر با …تومان به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برای … تعداد سهام
ج) به آقای………………. مبلغ …ریال برابر با …تومان به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برای … تعداد سهام.

ماده 3) شروط و تعهدات:

الف) فروشندگان همزمان با انعقاد این قرارداد محل کارخانه و کلیه اموال و دارائی های مربوطه که به فهرست و نوع آن در گزارش کارشناسی و گزارش حسابرسی اشاره شده و نیز دفاتر قانونی و اسناد سیستم های شرکت………… را به خریدار یا نماینده معرفی شده از سوی وی طی یک صورتجلسه تحویل خواهد نمود و خریدار بلافاصله نسبت به استقرار نمایندگان خود در کارخانه و دفتر مرکزی شرکت اقدام خواهد نمود.

فروشنده مكلف به همکاری کامل و بدون قید و شرط با آنان می باشد.
ب) فروشنده متعهد است هم زمان با پرداخت مرحله دوم از سوی فروشنده، اقدام به اعطاء وكالت رسمي بلاعزل به فروشنده با اختيارات تام برای نقل و انتقال سهام مورد معامله نمايد. اين اختيارات از جمله شامل انجام هرگونه عمل حقوقي و بانکی و هر نوع معامله تحت هر عنوان، نسبت به مورد این قرارداد و اموال و دارائی های آن به نام هر شخص حتي به خود و به هر مبلغ و همچنين كليه اختيارات مجمعي از جمله شركت در مجامع، انتخاب مديران و تغييرات قانوني ديگر خواهد بود. هزینه وكالت نامه اعطایی، بعهده خريدار مي باشد.
ج) پرداخت كليه هزينه هاي مرتبط با آزادسازي تضامين و وثایق و اموال و حقوق توقیفی شرکت نزد بانک ها و سایر اشخاص با فروشندگان خواهد بود.
د) نظر به اطلاعات و داده های ابرازی از سوی فروشندگان و لزوم تعهد آنان به صحت داده ها و اطلاعاتی که ابراز کرده اند هر گونه افزايش ديون، تعهدات و مسئولیت های شركت……….. حتي اگر متعلق به قبل از تاريخ تنظيم اين قرارداد باشد برعهده فروشندگان مي باشد.
ه) پرداخت ماليات نقل و انتقال سهام ممتاز نقل و انتقال سهام و پرداخت هرگونه ماليات، عوارض و يا هزينه ديگری که به اين قرارداد تعلق گيرد و تسویه ماليات ارزش افزوده و عملكرد شرکت تا زمان انعقاد این قرارداد به عهده فروشنده است.
و) فروشندگان تا پايان کامل و قطعی تعهداتی که به موجب این قرارداد در قبال خریدار بعهده گرفته اند حق ایجاد هر گونه تعهد جدید یا افزایش میزان یا مبلغ تعهداتی قبلی شرکت، انحلال شركت و يا كاهش سرمايه، تغییر در اساسنامه و…را از خود ساقط نمودند و متعهد گردیدند از هر گونه تصمیم یا اقدامی که منافی با تعهدات موضوع این قرارداد باشد پرهیز نمایند.

فروشندگان همچنین متعهد گرديدند از هرگونه نقل و انتقال و واگذاري عين منافع اموال غيرمنقول ، ماشين آلات و ساير اموال سرمايه ای شركت ، تحت هر عنواني (فروش، اجاره، صلح، هبه، وكالت و غيره ) بجز در مواردي كه با مجوز كتبي خریدار باشد خودداری نمايد.

بديهي است كليه اقدامات انجام شده از ناحيه فروشندگان که خود عضو کنونی هیات مدیره شرکت ……… نیز می باشند بدون اخذ موافقت كتبي خریدار، در قبال خریدار باطل و بلااثر می باشد.
نقض تعهدات این بند، به هر میزان و هر دلیلی که باشد به خودی خود موجب استحقاق خریدار برای مطالبه و دریافت 50 درصد کل مبلغ این قرارداد به عنوان وجه التزام از فروشندگان به صورت تضامنی خواهد شد و فروشندگان با امضاء ذیل این قرارداد شرط و وجه التزام مذکور را به صورت قطعی پذیرفتند و همه باقیمانده سهام خود در شرکت ………. را نیز به عنوان بخشی از وثیقه این تعهد در وثیقه و اختیار خریدار قرار دادند.

خریدار محدود به اعمال حق خود فقط از طریق این وثیقه نخواهد بود.
ز) تعداد كاركنان شركت به شرح ليست پيوست اين قرارداد مي باشد و تمامي حقوق و مزاياي و سنوات آنان به عهده فروشنده مي باشد. فروشندگان مسئول تسویه بدهي شركت به سازمان تامين اجتماعي تا تاریخ انعقاد این قرارداد مي باشند و تسويه و پرداخت آن را به عهده مي گيرد.
ح) مسئوليت پاسخگويي در خصوص كليه اعمال و تعهدات شركت ……….. و سهام مورد معامله تا هنگام انعقاد این قرارداد به عهده فروشندگان و مديران وقت آن مي باشد و خریدار در مقابل اقدامات و تعهدات شركت و فروشندگان و مدیران وقت شرکت، هيچگونه مسئوليتي نداشته و نخواهد داشت و فروشندگان حق هر گونه ادعا و شكايتي را تحت هر عنوان و شرايطي به طرفيت خریدار و مديران وی از خود سلب و ساقط نمود.

ط) هر يك از فروشندگان منفرداً و به اتفاق ساير فروشندگان متضامناً مسئول پرداخت كليه ديون و تعهدات ناشي از واگذاري سهام مي باشند و پرداخت هر مقدار از بدهي توسط هريك از آنان بطور انفرادي يا جمعي موجب هيچگونه حقي دائر بر سلب مسئولیت ها و تعهدات دیگر در قبال خریدار نخواهد بود.
ی) فروشندگان که از اعضای هیات مدیره شرکت ……….. نیز هستند متعهد و مكلف می باشند هر گونه ایجاد تعهد و سند پرداخت و صدور اسناد تجاری و سپردن وثايق و صدور چك و سفته و ال سی و… را صرفاً پس از دریافت تائید کتبی صریح خریدار بعمل آورند.
ی) در اين قرارداد كافه خيارات از جمله نقل و انتقال سهام ممتاز خيار غبن ولو فاحش يا افحش و حق فسخ ، بجز اختيار فسخ خریدار در مواردی که در این قرارداد به آن تصریح شده از طرفين ساقط شده است .

ماده 4: حل اختلاف :

مفاد این قرارداد و شروط و تعهدات مندرج در آن برای امضاء کنندگان قرارداد و یا قائم مقام قانونی و شرعی طرفین، قابل قبول و لازم الاجراء بوده و در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، تعبیر و اجرای مفاد نقل و انتقال سهام ممتاز این قرارداد و سایر مسائل پیش بینی نشده بین طرفین قرارداد، حل اختلاف، بدواً از طریق مسالمت آمیز و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف 20 روز از تاریخ بروز اختلاف به درخواست هر یک از طرفین، بر عهده آقای صادق رئیسی کیا به عنوان داور مرضی الطرفین خواهد بود. تضامین و ترتیبات مرتبط با تاخیر فروشنده در انجام تعهدات مربوطه و اعمال حق فسخ خریدار و مطالبه وجه التزام قابل ارجاع به نقل و انتقال سهام ممتاز داوری نمی باشد.
طرفین با توافق یکدیگر آقای صادق رئیسی کیا…..فرزند….به شماره شناسنامه….و شناسه ملی… و شناسه پستی…. و تلفن….و نشانی…. را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند و داور منتخب با امضاء ذیل این قرارداد، قبول داوری نمود.
داور، مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری، نسبت به حل اختلاف و صدور رای داوری، اقدام نموده و به طرفین به هر ترتیبی که مقتضی دانست ابلاغ نماید. طرفین، ضمن حق سلب اعتراض به رای داوری، توافق نمودند رای داور را قطعی و غیر قابل اعتراض به شمار آورده و بلافاصله پس از ابلاغ ، آن را اجراء نمایند.
پرداخت حق الزحمه داور به عهده طرفین قرارداد خواهد بود.

ماده 5) حوادث قهری :

در صورت بروز حوادث پیشس بینی نشده، تعهدات فروشنده به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده 6) اقامتگاه طرفين قرارداد :

اقامتگاه طرفين قرارداد همان است كه درصد آن مندرج است . لذا در صورت تغيير نشاني هر يك از امضاء کنندگان، متعهد است مراتب را بطور كتبي و با اخذ رسيد به سايرامضاء کنندگان اطلاع دهد . در غير اين صورت ارسال كليه نامه هاي اداري و اوراق قضايي به نشاني قبلي ، ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 7)تعداد نسخ قرارداد:

اين قرارداد در 7 ماده و در 7 نسخه متحد المتن ، در شهر تهران تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد.

داور مرضی الطرفین داوری را قبول نمودم

اعضای هیات مدیره شرکت …..

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به [email protected] ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی نقل و انتقال سهام ممتاز برهان) تماس، حاصل فرمائید.

هشتم شهریورماه 1396

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

آشنایی با مقررات انتقال سهام

سایت حقوقی

دیده بان هشتم : سهام، بخشی از سرمایه شرکت است که توسط سهامداران تامین می‌شود و میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی را تعیین می‌کند.

سهام از لحاظ شیوه تامین، به دو نوع عام و خاص تقسیم می‎شود. در روش سهامی عام، 20 درصد از کل سرمایه شرکت از طریق توافق موسسان برای خود آنها تعیین و مازاد سرمایه نیز همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند، در طرح اعلامیه پذیره‌نویسی ذکر و برای اطلاع عموم منتشر می‎‌شود.
شیوه تامین سهام از طریق سهامی خاص نیز زمانی صورت می‎گیرد که سرمایه شرکت از طریق شرکا تامین شود.

تقسیم‌بندی سهام از لحاظ مشخصات و دارنده
تقسیم‌بندی و دسته‌بندی سهام از نظر مشخصات و دارنده آن به دو نوع سهام با نام و بی‌نام صورت می‌گیرد.

سهام با نام
اگر در شرکت‌های سهامی، نام و مشخصات دارنده سهم بر روی ورقه سهام ذکر شود، سهام بانام نامیده می‎شود.
بر اساس ماده ۴۰ قانون تجارت، جابه‎جایی و واگذاری سهام در شرکت‌های سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود و واگذارکننده یا وکیل یا نماینده قانونی او موظف است انتقال را در دفتر مزبور امضا کند.
صاحبان سهام بانام در شرکت‌های سهامی عام حتی بدون موافقت مدیران شرکت می‎توانند سهام خود را به دیگران انتقال دهند در حالی که در شرکت‌های سهامی خاص ممکن است جابه‌جایی و واگذاری سهام تابع شرایط خاص مندرج در اساسنامه یا با کسب اجازه از هیات‌مدیره باشد.

سهام بی‌نام
در صورتی که در شرکت‌های سهامی، نام و مشخصات دارنده سهم بر روی ورقه سهم ذکر نشود، سهام بی‌نام نامیده می‎شود. سهام بی‌نام به شکل سند در وجه حامل تنظیم می‌شود و مالک، دارنده آن خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. برای واگذاری یا جابه‌جایی سهام بی‌نام، نیاز به ثبت آن توسط صاحب سهم یا وکیل او در دفاتر شرکت نخواهد بود.

حکم قانون برای انتقال سهام
صاحبان سهام اعم از سهام بانام یا بی‌نام باید در مجامع عمومی مورد تشخیص قرار بگیرند تا هویت آنها احراز شود. این امر به منظور بهره‌مندی از مزایای سود سهام صورت می‎گیرد.
همچنین ارایه اسامی و مشخصات سهامداران به حوزه‌های مالیاتی مربوطه همراه با اظهارنامه مالیاتی شرکت، الزامی است.
سهامداران موظفند تا قبل از تشکیل مجمع به شرکت مراجعه کرده و ورقه حضور در مجمع را اخذ کنند و در روز تشکیل مجمع عمومی، اطلاعات هویتی کامل خود را به همراه با آدرس، تعداد سهام و تعداد رای، در ورقه حضور و غیابی که به منظور تشخیص هویت سهامداران و تعیین حدنصاب قانونی برای تشکیل مجمع ترتیب داده می‎شود، به ثبت برسانند. به سهامدارانی که از این طریق در ردیف سهامداران شرکت محسوب شوند، ورقه سهم تعلق می‎گیرد و در نتیجه آنها از مزایای آن بهره‌مند می‎شوند. در صورتی که سهامدار با پرداخت مالیات، سهام خود را واگذار کند، ۱۰ درصد از ارزش اسمی سهام اخذ و مفاصاحساب مالیاتی حقوق سهام به شخص دیگری انتقال می‎یابد. لازم به ذکر است که واگذاری و نقل و انتقالات سهام باید در دفاتر سهام شرکت ثبت شود.

مفقود شدن سهام بی‌نام
از آنجایی که سهام بانام تنها برای دارنده آن و با ارایه مدارک هویتی، قابل استفاده و بهره‌برداری است، لذا در صورت مفقود یا سرقت شدن، دارنده سهام با مشکلی مواجه نمی‌شود، اما این شرایط، در رابطه با سهام بی‌نام متفاوت است.
مطابق مواد 320 تا 334 قانون تجارت، تمامی دارندگان اسناد در وجه حامل، مالک و برای مطالبه وجه آن، محق محسوب می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
در صورت مفقود شدن اوراق سهام بی‌نام، ذی‌نفع باید از طریق اقامه دعوی در دادگاه، سند بطلان سهام بی‌نام را درخواست کرده و اقدامات تامینی و پیشگیرانه را به منظور عدم پرداخت امتیاز سهم مزبور به اشخاص ثالث مطالبه کند. دادگاه نیز با توجه به مدارک واصله و بررسی شرایط، در صورتی که ادعای ذی‌نفع یا شاکی را صحیح تشخیص بدهد، حکم اعلان از طریق روزنامه را برای دارنده سهم بی‌نام مجهول صادر می‎کند.
پس از این امر، حکم دادگاه باید سه مرتبه در روزنامه رسمی منتشر و پس از گذشت سه سال، چنانچه ابرازکننده سهم محکوم شود یا اصولا سندی به دادگاه ابراز نکند، دادگاه حکم بر بطلان سهام بی‌نام را صادر می‌کند. در این شرایط ذی‌نفع می‎تواند مجددا سهم بی‌نام جدید را از شرکت مطالبه کند.

سهام ممتاز
موسسان یک شرکت می‎توانند با توجه به تخصص، اعتبار و موقعیت آنان، برای خود یا اشخاص ثالث، سهام ممتاز یا ویژه‌ای در نظر بگیرند.
به عنوان مثال در صورتی که موسسان، مجموعه کل سهام شرکت را به سه هزار سهم تقسیم کنند، می‌توانند بر حسب صلاحدید، سه عضو از نقل و انتقال سهام ممتاز پنج عضو هیات‌مدیره شرکت را از شماره یک تا ۷۰۰ به عنوان صاحبان سهام انتخاب کنند که حق رای بیشتری به آنان تعلق می‎گیرد و در عین حال می‎توانند سود سهام بیشتری نصیب خود کنند.

نقل و انتقال سهام ممتاز

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)

application/pdf Microsoft Word - . . . . . home uuid:35ddef29-4b4a-40e1-b26b-53df4bd8b9c2 uuid:1ce75a7d-740e-4e85-924b-cf7a8e77905b endstream endobj 294 0 obj >>/StructParents 205/Subtype/Form>>stream H��w�L/-JU����u�tQ020W��srqV���ILNM pqS�(�]>a@��O0 endstream endobj 295 0 obj >stream h�274U0P074S0Q� ]� 66����.�e�ɩξ���� i�9ũ��P:X?�(1�� �(5/�R?�� U߽(������7�$1%�$Q���hvX�@ >>>/Subtype/Form>>stream H�2P0A=C3�l.>�`��b.#s=K 3c=s###=s3Kc K=#3��T�4.�H � endstream endobj 297 0 obj >/Font >/ProcSet[/PDF/Text]/XObject >>>/StructParents 5/Subtype/Form>>stream H�|��K�0���Wܣ>���vM�Ф�(ۃ4o"Rʦn��w48D�������7#hwR��L��$�Ȁ˷���6z؃�wu���1�i�f:��j:.��Zo�mO��� >$[��Л � t�O����4O ϥ�P���ص��%��j ���qTmzU��[�^���������yA >/ExtGState >/ProcSet[/PDF/ImageC/ImageI]/XObject >>>/StructParents 3/Subtype/Form>>stream H��w�L/-JU����u�tQ04U��srqV�*�212�373Q021�33�T02�324�QE�\� y@e��� ��\qSKSc D�B 26�4��f`di���˥�k���[��� �4� �)�] endstream endobj 299 0 obj >>>/Resources >>/Subtype/Form/Type/XObject>>stream q 200 0 0 245 0 0 cm /Im0 Do Q endstream endobj 300 0 obj >stream H�d��J�@�_e�5>���l����~������w�=7��Z�ʕ^%�V�/�����_l��]�+0R�qDfɶ>�[��wdpokT���#B�� T�[_�hz)�az�;]i�����3p,8%�(>0�/���������>��*�;_>>/Resources >>/Subtype/Form/Type/XObject>>stream q 200 0 0 245 0 0 cm /Im0 Do Q endstream endobj 302 0 obj >stream H�d��J�@�_e�5>���l����~������w�=7��Z�ʕ^%�V�/�����_l��]�+0R�qDfɶ>�[��wdpokT���#B�� T�[_�hz)�az�;]i�����3p,8%�(>0�/���������>��*�;_stream hތOMK�@�+sT��&�M ��Db�`&("�0� �6[5���Ƌ'==�73����Vb��CI��v�E�w�!:*^* >stream h�|�Qj�0D��'�dَZ� ���>�,�A��f���?���23��ɡ��޷��b�]2[-� >stream 2018-01-22T11:16:34+03:30 2018-01-22T11:05:03+03:30 2018-01-22T11:16:34+03:30 Adobe InDesign CC 2015 (Windows) application/pdf uuid:0a985362-d744-46f2-9850-554eb6ab4f93 uuid:e3ca4121-a2ee-4d3c-b0f5-5238690fd2a9اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.